For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע של שבת פסח תשפ"ד
אפריל 21 - אפריל 27 2024

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן יג יד טו טז יז יח יט
אפריל 21 22 23 24 25 26 27
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
בבא מציעא
נג
בבא מציעא
נד
בבא מציעא
נה
בבא מציעא
נו
בבא מציעא
נז
בבא מציעא
נח
בבא מציעא
נט
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 4 שנים]
ערובין
לח
ערובין
לט
ערובין
מ
ערובין
מא
ערובין
מב
ערובין
מג
ערובין
מד
דף היומי - ירושלמי עוז והדר

[מחזור בן 6 שנים]
מעשרות
ג
מעשרות
ד
מעשרות
ה
מעשרות
ו
מעשרות
ז
מעשרות
ח
מעשרות
ט
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
בבא מציעא

הלכה ו עד יח. הל''ז
בבא מציעא

כמו אתמול
בבא מציעא

כמו אתמול
בבא מציעא

כמו אתמול
בבא מציעא

כמו אתמול
בבא מציעא

הלכה ז עד יח: סוף הפרק
בבא מציעא

כמו אתמול
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
נזיר
ה:א-ב
נזיר
ה:ג-ד
נזיר
ה:ה-ו
נזיר
ה:ז-ו:א
נזיר
ו:ב-ג
נזיר
ו:ד-ה
נזיר
ו:ו-ז
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תריג:ד-ו תריג:ז-ט תריג:י-יב תריד:א-ג תריד:ד - תרטו:ב תרטז:א - תריז:א תריז:ב-ד
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף ק
עמוד ב
כרך ג
דף קא
עמוד א
כרך ג
דף קא
עמוד ב
כרך ג
דף קב
עמוד א
כרך ג
דף קב
עמוד ב
כרך ג
דף קג
עמוד א
כרך ג
דף קג
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל א
8-9
הלכות רכילות
כלל א
10-11
הלכות רכילות
כלל ב
1-2
הלכות רכילות
כלל ב
3-4
הלכות רכילות
כלל ג
1
הלכות רכילות
כלל ג
2-4
הלכות רכילות
כלל ד
1-3
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
כלאים
י
מתנות עניים
א
מתנות עניים
ב
מתנות עניים
ג
מתנות עניים
ד
מתנות עניים
ה
מתנות עניים
ו
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
תפילה וברכת כהנים יד
- תפילין ומזוזה א
תפילין ומזוזה
ב-ד
תפילין ומזוזה
ה-ז
תפילין ומזוזה
ח-י
ציצית
א-ג
ברכות
א-ג
ברכות
ד-ו

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע של שבת פסח 5784 \ אפריל 21 - אפריל 27 2024

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 27-29
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 30-31
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס