For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת אחרי מות תשפ"ד
אפריל 28 - מאי 4 2024

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן כ כא כב כג כד כה כו
אפריל / מאי 28 29 30 1 2 3 4
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
בבא מציעא
ס
בבא מציעא
סא
בבא מציעא
סב
בבא מציעא
סג
בבא מציעא
סד
בבא מציעא
סה
בבא מציעא
סו
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 4 שנים]
ערובין
מה
ערובין
מו
ערובין
מז
ערובין
מח
ערובין
מט
ערובין
נ
ערובין
נא
דף היומי - ירושלמי עוז והדר

[מחזור בן 6 שנים]
מעשרות
י
מעשרות
יא
מעשרות
יב
מעשרות
יג
מעשרות
יד
מעשרות
טו
מעשרות
טז
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
בבא מציעא

פרק ה הל''א עד יט. לקח ממנו חטים
בבא מציעא

מהנ''ל עד יט. המלוה את חבירו
בבא מציעא

כמו אתמול
בבא מציעא

מהנ''ל עד יט: הל''ב
בבא מציעא

הלכה ב עד כ: הל''ג
בבא מציעא

הלכה ג עד כא: הל''ד
בבא מציעא

כמו אתמול
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
נזיר
ו:ח-ט
נזיר
ו:י-יא
נזיר
ז:א-ב
נזיר
ז:ג-ד
נזיר
ח:א-ב
נזיר
ט:א-ב
נזיר
ט:ג-ד
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תריח:א-ג תריח:ד-ו תריח:ז-ט תריח:י - תריט:ב תריט:ג-ה תריט:ו - תרכא:א תרכא:ב-ד
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף קד
עמוד א
כרך ג
דף קד
עמוד ב
כרך ג
דף קה
עמוד א
כרך ג
דף קה
עמוד ב
כרך ג
דף קו
עמוד א
כרך ג
דף קו
עמוד ב
כרך ג
דף קז
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות רכילות
כלל ה
1-2
הלכות רכילות
כלל ה
3-4
הלכות רכילות
כלל ה
5
הלכות רכילות
כלל ה
6-7
הלכות רכילות
כלל ו
1-2
הלכות רכילות
כלל ו
3-4
הלכות רכילות
כלל ו
5-6
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
מתנות עניים
ז
מתנות עניים
ח
מתנות עניים
ט
מתנות עניים
י
תרומות
א
תרומות
ב
תרומות
ג
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
ברכות
ז-ט
ברכות י
- מילה א
מילה ב
- סדר התפילות (עד המלים נוסח ברכות התפילה וסידורן)
סדר התפילות
מ-נוסח ברכות התפילה וסידורן עד נוסח ברכת המזון
סדר התפילות (מ-נוסח ברכת המזון)
- שבת ב
שבת
ג-ה
שבת
ו-ח

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת אחרי מות 5784 \ אפריל 28 - מאי 4 2024

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 27-29
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 30-31
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס