For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת מצורע תשפ"ד
אפריל 14 - אפריל 20 2024

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
ניסן ו ז ח ט י יא יב
אפריל 14 15 16 17 18 19 20
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
בבא מציעא
מו
בבא מציעא
מז
בבא מציעא
מח
בבא מציעא
מט
בבא מציעא
נ
בבא מציעא
נא
בבא מציעא
נב
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 4 שנים]
ערובין
לא
ערובין
לב
ערובין
לג
ערובין
לד
ערובין
לה
ערובין
לו
ערובין
לז
דף היומי - ירושלמי עוז והדר

[מחזור בן 6 שנים]
תרומות
קג
תרומות
קד
תרומות
קה
תרומות
קו
תרומות
קז
מעשרות
א
מעשרות
ב
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
בבא מציעא

הלכה ב עד טו. ר' חייא בר יוסף
בבא מציעא

מהנ''ל עד טו. כל הנושא ונותן בדמים
בבא מציעא

מהנ''ל עד טז. רב אמר כל הנושא
בבא מציעא

מהנ''ל עד יז. הל''ד
בבא מציעא

הלכה ד עד יז: יעקב בר זבדי
בבא מציעא

כמו אתמול
בבא מציעא

מהנ''ל עד יח. הל''ו
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
נזיר
ג:א-ב
נזיר
ג:ג-ד
נזיר
ג:ה-ו
נזיר
ג:ז-ד:א
נזיר
ד:ב-ג
נזיר
ד:ד-ה
נזיר
ד:ו-ז
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תרח:ד - תרי:א תרי:ב-ד תריא:א - תריב:א תריב:ב-ד תריב:ה-ז תריב:ח-י תריג:א-ג
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף צז
עמוד א
כרך ג
דף צז
עמוד ב
כרך ג
דף צח
עמוד א
כרך ג
דף צח
עמוד ב
כרך ג
דף צט
עמוד א
כרך ג
דף צט
עמוד ב
כרך ג
דף ק
עמוד א
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל י
14
הלכות לשון הרע
כלל י
15-16
הלכות לשון הרע
כלל י
17
הלכות רכילות
כלל א
1-2
הלכות רכילות
כלל א
3
הלכות רכילות
כלל א
4-5
הלכות רכילות
כלל א
6-7
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
כלאים
ג
כלאים
ד
כלאים
ה
כלאים
ו
כלאים
ז
כלאים
ח
כלאים
ט
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
תשובה
ז-ט
תשובה י
- קריאת שמע ב
קריאת שמע ג
- תפילה וברכת כהנים א
תפילה וברכת כהנים
ב-ד
תפילה וברכת כהנים
ה-ז
תפילה וברכת כהנים
ח-י
תפילה וברכת כהנים
יא-יג

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת מצורע 5784 \ אפריל 14 - אפריל 20 2024

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 22-26
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 27-29
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס