Dafyomi Advancement Forum
For English

תוכנית ירושלמי משולב
לוח הירושלמי המשולב

תכנית ה'שילוב' המופץ על ידי מכון 'דרכי שמחה' ערד, ישראל, נותנת לך את האפשרות לעשות בדיוק את זה. תעקוב אחרי הלוחות המצו"ב למטה כדי ללמוד כל יום את הלימוד בירושלמי השייך ללימוד הבבלי של אותו היום. לפי התוכנית הנפלאה הזו, תלמד את כל הירושלמי לפי הסדר, בלי דילוגים וחזרה לאחור, וכך תזכה לסיים את לימוד הירושלמי לכל מסכת בו בזמן שאתה מסיים את לימוד הבבלי לאותה המסכת. הסוגיות בירושלמי מחולקים בתוכנית זו לקטעים מדודים, כך שתלמד, בממוצע, כעמוד בירושלמי מול כל דף בבלי, וכיוון שהקטע קשור במדה מסויימת לדף היומי של הבבלי לאותו היום, יקל הלימוד פי כמה מאשר ללמוד את הירושלמי בהספק קבוע של עמוד או דף ליום.

כדי שלא יחסר המזג, הירושלמי לסדר זרעים הותאם, לפי התוכנית הזאת, לבבלי קדשים, היות ואין לנו ירושלמי לסדר קדשים ולא בבלי לסדר זרעים.

למידע נוסף, נא להיות בקשר עם מכון דרכי שמחה בכתובת 9952460@gmail.com, או בטלפון 052-768-8939, או בכתובת דואר רגיל מכון דרכי שמחה, ת.ד. 334, ערד


זרעים 

ברכות

 
 
מועד  שבת עירובין פסחים  
יומא סוכה ביצה ראש
השנה
תענית מגילה מועד
קטן
חגיגה
 
נשים  יבמות כתובות נדרים נזיר
סוטה גיטין קידושין  
 
נזיקין 

בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין
מכות שבועות עבודה
זרה
הוריות
 
קדשים 

זבחים
פאה, דמאי 1-4
מנחות
פאה 5-סוף, כלאים, שביעית 1-2
חולין
(סוף שביעית, תרומות, מעשרות 1-2)
בכורות
(סוף מעשרות, מעשר שני 1-3)
ערכין
סוף מעשר שני, חלה 1
תמורה
סוף חלה
כריתות
ערלה 1-2
מעילה וכו'
סוף ערלה, ביכורים
 
טהרות 

נדה

 
  חיזוק ללימוד הירושלמי
חיזוק מגדולי הדורות
על לימוד הירושלמי
List of Contemporary Yerushalmi Commentaries
פירושים וביאורים
על תלמוד הירושלמי
Meshulav schedule - entire Shas
לוח ירושלמי המשולב
לכל הש"ס
Meshulav Schedule for the Current Year
לוח המשולב
לשנה הנוכחית
 


Dafyomi Advancement Forum homepage
D.A.F. Homepage


Other Masechtos  •  Join Mailing Lists  •  Ask the Kollel
Dafyomi Calendar  •  חומר בעברית
Donations  •  Feedback  •  Links