For English calendars

דפי "הלימוד היומי"
של כולל עיון הדף

שבוע פרשת תזריע תשפ"ד
אפריל 7 - אפריל 13 2024

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת
אדר ב / ניסן כח כט א ב ג ד ה
אפריל 7 8 9 10 11 12 13
דף היומי- בבלי

[מחזור בן 7 שנים]
בבא מציעא
לט
בבא מציעא
מ
בבא מציעא
מא
בבא מציעא
מב
בבא מציעא
מג
בבא מציעא
מד
בבא מציעא
מה
דף היומי - ירושלמי

[מחזור בן 4 שנים]
ערובין
כד
ערובין
כה
ערובין
כו
ערובין
כז
ערובין
כח
ערובין
כט
ערובין
ל
דף היומי - ירושלמי עוז והדר

[מחזור בן 6 שנים]
תרומות
צו
תרומות
צז
תרומות
צח
תרומות
צט
תרומות
ק
תרומות
קא
תרומות
קב
ירושלמי משולב עם הבבלי


[מחזור בן 7 שנים]
בבא מציעא

כמו אתמול
בבא מציעא

הלכה ו עד יב: הל''ז
בבא מציעא

הלכה ז עד יג. הל''ח
בבא מציעא

הלכה ח עד יג: סוף הפרק
בבא מציעא

פרק ד הל''א עד יד. כל הנעשה דמים
בבא מציעא

מהנ''ל עד יד. ר' יהודה בשם שמואל
בבא מציעא

מהנ''ל עד יד: הל''ב
משנה יומית

[מחזור בן 6 שנים]
נזיר
א:ד-ה
נזיר
א:ו-ז
נזיר
ב:א-ב
נזיר
ב:ג-ד
נזיר
ב:ה-ו
נזיר
ב:ז-ח
נזיר
ב:ט-י
הלכה יומית
(שולחן ערוך, אורח חיים)

[מחזור בן 4 שנים]
תר:ג - תרא:ב תרב:א - תרד:א תרד:ב - תרו:א תרו:ב-ד תרז:א-ג תרז:ד-ו תרח:א-ג
משנה ברורה
(מפעל שונה הלכות)

[מחזור בן 5 שנים]
כרך ג
דף צג
עמוד ב
כרך ג
דף צד
עמוד א
כרך ג
דף צד
עמוד ב
כרך ג
דף צה
עמוד א
כרך ג
דף צה
עמוד ב
כרך ג
דף צו
עמוד א
כרך ג
דף צו
עמוד ב
חפץ חיים

[מחזור בן 4 שנים]
הלכות לשון הרע
כלל י
3
הלכות לשון הרע
כלל י
4
הלכות לשון הרע
כלל י
5-6
הלכות לשון הרע
כלל י
7-8
הלכות לשון הרע
כלל י
9-10
הלכות לשון הרע
כלל י
11-12
הלכות לשון הרע
כלל י
13
רמב"ם
פרק אחד ליום

[מחזור תלת שנתי]
ערכין וחרמין
ד
ערכין וחרמין
ה
ערכין וחרמין
ו
ערכין וחרמין
ז
ערכין וחרמין
ח
כלאים
א
כלאים
ב
רמב"ם
שלשה פרקים ליום

[מחזור שנתי]
תלמוד תורה
ה-ז
עובדי כוכבים וחקותיהם
א-ג
עובדי כוכבים וחקותיהם
ד-ו
עובדי כוכבים וחקותיהם
ז-ט
עובדי כוכבים וחקותיהם
י-יב
תשובה
א-ג
תשובה
ד-ו

תוכניות לימוד שבועיות

שבוע פרשת תזריע 5784 \ אפריל 7 - אפריל 13 2024

נביאים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
יחזקאל 17-21
כתובים
(חוק לישראל)

[מחזור שנתי]
איוב 22-26
דף הבית
דף הבית

הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים  •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  • הזמנת חומר לימוד בדו"א ובדפוס