1) TOSFOS DH Rav Nachman v'Rav Chisda v'Chulei

תוספות ד"ה רב נחמן ורב חסדא כו'

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Beitzah.)

תימה דבשלהי משילין (ביצה דף לט. ושם: ד"ה הכא) אמר מילא מים ונתן לחבירו רב ששת אמר כרגלי הממלא ור"נ אמר כרגלי מי שנתמלאו לו

(a) Question: In Beitzah (39a), Rav Sheshes says that if Reuven filled [a Kli] of water and gave it to Shimon, it may be taken where Reuven may go (his Techum Shabbos). Rav Nachman says, it may be taken where Shimon may go;

ומסיק דבמגביה מציאה לחבירו פליגי דמר סבר קנה ומר סבר לא קנה

1. We conclude that they argue about one who picks up a Metzi'ah for his friend. One holds that he acquires, and the other holds that he does not acquire.

ומשמע דלרב נחמן קנה חבירו ולכך הוי כרגלי מי שנתמלאו לו

2. It connotes that Rav Nachman holds that he acquires, therefore it may be taken where Shimon may go!

ורש"י גרס התם מ"ס קני ומר סבר לא קני ול"ג חבירו וכולהו סברי דלא קני חבירו

(b) Answer #1: Rashi's text there says "one holds that he acquires, and the other holds that he does not acquire." It does not say "his friend [acquires or does not acquire]." All hold that his friend does not acquire;

אלא רב נחמן סבר דמגביה נמי לא קני ולכך כשלקח חבירו ממנו קנאו [מן ההפקר שמתכוין לקנות אבל המגביה לא הגביה לקנות]

1. Rav Nachman holds that also Reuven does not acquire, therefore when Shimon took it from him, he acquired it from Hefker, for holds that intends to acquire. Reuven, who picked it up [for Shimon] did not intend to acquire.

ורב ששת סבר דקנה הממלא דכיון דלא קנה חבירו הוא קנה ולכך הוי כרגליו

2. Rav Sheshes holds that Reuven acquired. Since Shimon did not acquire, Reuven acquired. Therefore, it may be taken where Reuven may go.

ור"ת פי' דהתם רב נחמן מודה דקנה חבירו דאינו חב לאחרים שיש הרבה מים בבור

(c) Answer #2 (R. Tam): Rav Nachman agrees there that his friend acquired, for it does not harm others. There is much water in the pit [for anyone else who wants].

ועוד אומר ר"ת דשפיר גרסינן חבירו וסבר ר"נ לא קנה חבירו כי הכא וגם הממלא לא קנה ולכך כשנתנם לו קנאם והוי כרגליו

(d) Answer #3 (R. Tam): The text properly says "his friend [acquires or does not acquire]." Rav Nachman holds that his friend does not acquire, like [he holds] here. Also Reuven does not acquire. Therefore, when he gave it to Shimon, he acquired it, and it may be taken where Shimon may go;

ורב ששת סבר קני חבירו מטעם מגו דזכי לנפשיה וכיון דלא קנה חבירו אלא מטעם דזכי לנפשיה ואי הוה זכי לנפשיה הוי כרגליו והשתא נמי דזכי לחבריה הוי כרגליו

1. Rav Sheshes holds that his friend acquires, due to Migo that Reuven could acquire for himself. Since Shimon acquires only due to Reuven's ability to acquire for himself, and had he acquired for himself, it could be taken [only] where Reuven may go, also now that he acquired for Shimon, it may be taken [only] where Reuven may go;

ולא עדיף מיניה לענין תחומין והוי כאילו זכי לנפשיה.

2. Shimon is no better than Reuven regarding Techumim. It is as if Reuven acquired for himself.

2) TOSFOS DH Tofes l'Ba'al Chov b'Makom she'Chav Acherim Lo Kani

תוספות ד"ה תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קני

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even if he made him a Shali'ach.)

מה שפרש"י משום דלא עשאו שליח

(a) Explanation #1 (Rashi): [He does not acquire] because he did not make him a Shali'ach.

אין נראה דבפ' הכותב (כתובות דף פד: ושם ד"ה את) משמע גבי עובדא דיימר בר חשו דתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קני אפילו עשאו שליח.

(b) Objection and Explanation #2: In Kesuvos (84b), regarding the episode with Yemar bar Chashu, it connotes that Tofes l'Ba'al Chov b'Makom she'Chav Acherim does not acquire even if he made him a Shali'ach!

3) TOSFOS DH Eisivei Rava l'Rav Nachman

תוספות ד"ה איתיביה רבא לרב נחמן

(SUMMARY: Tosfos points out that elsewhere, Rava held like Rav Nachman.)

אע"ג דלעיל (ד' ח.) דחי רבא דיוקיה דרמי בר חמא משמע דסבר לא קנה חבירו

(a) Implied question: Above (8a), Rava rejected the inference of Rami bar Chama. This connotes he holds that his friend does not acquire! (Why does he challenge Rav Nachman?)

שמא קבלה הכא מר"נ.

(b) Answer: Perhaps here he accepted Rav Nachman's answer.

4) TOSFOS DH Yachol Lachzor Afilu b'Chetzi ha'Yom

תוספות ד"ה יכול לחזור בו אפי' בחצי היום

(SUMMARY: Tosfos explains why this is a Chidush.)

וא"ת ומאי קמ"ל והלא בפרק האומנין (לקמן דף עז.) לא פליגי רבי דוסא ורבנן אלא דר' דוסא סבר דיד פועל על התחתונה ורבנן סברי דידו על העליונה

(a) Question: What is the Chidush? Below (77a), R. Dosa and Rabanan do not argue [about this], only R. Dosa holds that a worker [who quit in the middle of the day] has the lower hand, and Chachamim hold that he has the upper hand. (He is paid either half the wage for the entire day, or the entire wage, less what it will cost to finish the work. R. Dosa says that he gets the lower amount. Chachamim say that he gets the larger amount);

אבל לכולהו יכול לחזור בו

1. However, all agree that he may quit!

וי"ל דקמ"ל דיכול לחזור בו וידו על העליונה כרבנן

(b) Answer: The Chidush is that he may quit, and he has the upper hand, like Rabanan;

אפילו אם נתייקרו פועלים בחצי היום לאחר שחזר בו לא יפחתו לו מחצי שכרו

1. Even if the price of labor rose in the middle of the day, after he quit, he does not get less than half his wage.

ולכך מייתי מילתיה דרב דכיון דידו על העליונה א"כ אין ידו כיד בעל הבית

2. Therefore, we bring Rav's teaching. Since he has the upper hand, his hand is not like the employer's hand!

וכן מוכיח בפרק האומנין (שם) דסובר כרבנן בשכיר יום ולא בקבלנות.

(c) Support: Below (77a) proves like this. He holds like Rabanan regarding a day laborer, but not regarding Kablanus (one who accepts a job for a set wage).

5) TOSFOS DH Ki Li Bnei Yisrael Avadim

תוספות ד"ה כי לי בני ישראל עבדים

(SUMMARY: Tosfos explains that one may be hired to others.)

נ"ל דמ"מ מותר אדם להשכיר עצמו

(a) Assertion: It seems to me that in any case, one may contract himself to work for others;

דדוקא עבד עברי שאינו יכול לחזור בו ואינו יוצא קודם זמנו אלא בשטר שחרור עובר משום עבדי הם.

1. Only [one who sells himself to be] an Eved Ivri, who cannot retract, and does not leave before his time (six years) only through a document of freedom, transgresses due to "they are My slaves." (Rashash points out that he can leave through paying the value of the remaining time he must work.)

6) TOSFOS DH Amar R. Yochanan ha'Magbi'ah Metzi'ah l'Chavero Kanah Chavero

תוספות ד"ה א"ר יוחנן המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו

(SUMMARY: Tosfos resolves this with R. Yochanan's opinion about Tofes l'Ba'al Chov.)

ואע"ג דאית ליה לרבי יוחנן בפרק הכותב (כתובות דף פד: ושם ד"ה ואמר) ובפ"ק דגיטין (דף יא: ושם ד"ה התופס) תופס לבע"ח לא קני

(a) Implied question: R. Yochanan holds in Kesuvos (84b) and Gitin (11b) that ha'Tofes l'Ba'al Chov does not acquire!

היינו דוקא היכא דלא שייך מגו דזכי לנפשיה דאין הלוה חייב כלום לתופס

(b) Answer: That is only when there is no Migo that he could acquire for himself, i.e. the borrower does not owe anything to the one who seizes [for the creditor];

אבל במציאה דאיכא מגו קנה.

1. However, regarding a Metzi'ah, there is a Migo, so he acquires.

7) TOSFOS DH v'Lo Amar Zachi Li

תוספות ד"ה ולא אמר זכי לי

(SUMMARY: Tosfos resolves this with R. Yochanan's teaching in Gitin.)

וא"ת דבפ"ק דגיטין (שם) קאמר ר' יוחנן כל האומר תנו כאומר זכו

(a) Question: In Gitin (11b), R. Yochanan said that anyone who says "give" is like one who says "acquire"!

וי"ל דשאני התם דדעת אחרת מקנה אותו.

(b) Answer: There is different, for someone else is Makneh it [to him].

8) TOSFOS DH Arba Amos Konos Lo b'Chol Makom

תוספות ד"ה ארבע אמות קונות לו בכל מקום

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a source that they do not acquire in Reshus ha'Rabim.)

וא"ת באלו נערות (כתובות דף לא: ושם ד"ה אי) דאמר גבי גונב כיס בשבת היה מגרר ויוצא פטור דאיסור שבת ואיסור גניבה באין כאחד

(a) Question: In Kesuvos (31b), it says regarding one who steals a wallet on Shabbos, if he was dragging it and leaving [the owner's Reshus, to take it to Reshus ha'Rabim], he is exempt [for the theft], for the Isur [Hotza'ah] of Shabbos and the Isur of theft come simultaneously. (Since he is Chayav Misah for Shabbos, he is exempt from paying);

וקאמר אי דאפקיה לרה"ר איסור שבת איכא איסור גניבה ליכא ואמאי הא ארבע אמות קונות לו

1. If he took it to Reshus ha'Rabim, there is an Isur of Shabbos, but there is no Isur of theft (Meshichah does not acquire in Reshus ha'Rabim). What is the reason? [His] four Amos acquire for him!

וי"ל דבגניבה לא תקינו רבנן דקני אלא במציאה דלא ליתי לאנצויי ובגט משום עיגונא

(b) Answer #1: Rabanan did not enact that [four Amos] acquire for theft, only for a Metzi'ah, lest people quarrel, and for a Get, due to Agunah;

ולרב ששת דאמר בסמוך דברה"ר לא תקינו ארבע אמות אתי שפיר.

(c) Answer #2: According to Rav Sheshes, who says below that they did not enact in Reshus ha'Rabim, this is fine.

9) TOSFOS DH Ma'avirin Oso Heimenah

תוספות ד"ה מעבירין אותו הימנה

(SUMMARY: Tosfos justifies why others may take it from him.)

אפי' רשע לא מיקרי

(a) Assertion: [The one who takes it from him] is not even called a Rasha.

ואע"ג דעני המהפך בחררה ובא אחר ונטלו נקרא רשע (קדושין דף נט. ושם ד"ה עני)

(b) Implied question: If an Oni was Mehafech b'Chararah (looking to buy property) and another came and took it, he is called a Rasha (Kidushin 59a)!

היינו משום דאפשר ליה למיטרח ולמיזבן ארעא אחריתי אבל במציאה או בהפקר דליכא למימר הכי אפילו רשע לא מיקרי [וע"ע תוספות בבא בתרא דף כא: ד"ה מרחיקין].

(c) Answer: That is because he could toil and buy other land. However, we cannot say so about a Metzi'ah or Hefker, so he is not even called a Rasha. (See also Tosfos Bava Basra 21b.)

10b----------------------------------------10b

10) TOSFOS DH R. Yochanan Amar Yesh Lah Dalet Amos

תוספות ד"ה רבי יוחנן אמר יש לה ד' אמות

(SUMMARY: Tosfos resolves this with R. Yochanan's teaching about Get.)

תימה דלקמן מסיק משום דיליף מציאה מגט אלמא שייך קנין ד' אמות בגט

(a) Question: Below, we conclude that it is because he learns Metzi'ah from Get. This shows that the Kinyan of four Amos applies to Get;

ובפרק הזורק (גיטין דף עח: ושם ד"ה ר"י) קאמר ר"י קרוב לה אפילו מאה אמה ויכולה לשמרו הוי גט

1. In Gitin (78b), R. Yochanan said that if [one threw a Get to his wife, and it landed] closer to her [than to him], even if it is 100 Amos from her, and she can guard it, it is a Get! (If so, there is no need to enact four Amos.)

וי"ל דבד' אמות שלה אפילו יכול לשמור כמוה מגורשת וחוץ לד' אמות צריך שתוכל היא לשמרו.

(b) Answer: In her four Amos, even if he can guard it like she can, she is divorced. Outside of four Amos, she must be able to guard it.

11) TOSFOS DH Talmud Lomar Himatzei Simatzei mi'Kol Makom

תוספות ד"ה ת"ל המצא תמצא מ"מ

(SUMMARY: Tosfos explains that we expound like a Klal u'Frat u'Chlal.)

וא"ת ונימא המצא תמצא כלל בידו פרט וכלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט

(a) Question: We should say that "Himatzei Simatzei" is a Klal, and "b'Yado" is a Prat. From a Klal u'Frat we learn only the Prat!

וי"ל שדי ידו בין המצא תמצא וה"ל כלל ופרט וכלל

(b) Answer: We insert Yado between "Himatzei" and "Simatzei", and it is a Klal u'Frat u'Chlal;

כדאמרינן במרובה (ב"ק דף סד: ושם) כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכין זה לזה הטל פרט ביניהם

1. This is like we say in Bava Kama (64b), that wherever you find two adjacent Klalim, insert the Prat between them.

וכן בסמוך גבי גט דמרבה גגה מונתן בידה י"ל ושלחה חזר וכלל.

2. Similarly below regarding Get, we include her roof from "v'Nasan b'Yadah", we can say that [we do not expound like a Klal u'Ferat, for] "v'Shilchah" is a closing Klal.

12) TOSFOS DH v'Iy Mishum Shelichus Im Ken Matzinu Shali'ach l'Devar Aveirah

תוספות ד"ה ואי משום שליחות א"כ מצינו שליח לדבר עבירה

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn from the Drashah.)

וא"ת מה צריך להוכיח מכח דאין שליח כו' אמאי לא מוכיח מדאתרבאי חצר מקרא דידו

(a) Question: Why do we need to prove this from Ein Shali'ach [l'Devar Aveirah]? Why don't we learn from the fact that the Torah included Chatzer from the verse 'Yado'?

כדבסמוך גבי גט מוכיח דחצר משום ידה איתרבאי מדאתרבאי מקרא דידה ולא עביד שום הוכחה

1. Below, regarding Get, we prove that Chatzer is included due to Yad, since it is included from the verse 'Yadah.' We do not bring any [other] proof!

וי"ל דבסמוך מכח התנא מוכיח דמרבה גגה וחצרה כידה להתגרש אפילו בעל כרחה או אפילו היא קטנה

(b) Answer: Below, we prove based on the Tana, who includes her roof and Chatzer to be divorced [through putting the Get in them] even b'Al Korchah (against her will), or even if she is a minor;

ואי מטעם שליחות לא היתה מתגרשת בעל כרחה ולא קטנה

1. If it were due to Shelichus, she would not be divorced b'Al Korchah, or if she is a minor.

אבל הכא אי אפשר להוכיח מכח זה דאפילו בידו אינו קונה הגניבה בעל כרחו ולא אם הוא קטן.

2. However, here it is impossible to prove from this, for even his hand does not acquire the theft b'Al Korcho, and not if he is a minor.

13) TOSFOS DH Ein Shali'ach l'Devar Aveirah

תוספות ד"ה אין שליח לדבר עבירה

(SUMMARY: Tosfos gives two source of this.)

בפ' האיש מקדש (קדושין דף מג.) איכא דיליף משחוטי חוץ דכתיב הוא ולא שלוחו

(a) Source: In Kidushin (43a) some learn from Shechutei Chutz, for it says "Hu", and not his Shali'ach;

ואיכא דיליף משום דהוה ליה מעילה וטביחה שני כתובים הבאים כאחד דיש שליח ואין מלמדין.

1. And some learn because Me'ilah and Shechitah [of a stolen ox or Seh] are Shnei Kesuvim ha'Ba'im k'Echad (two sources, one of which could have been learned from the other) that Yesh Shali'ach [l'Devar Aveirah], and we do not learn from them. (Rather, we learn that Yesh Shali'ach l'Devar Aveirah only in these two cases.)

14) TOSFOS DH Ishah v'Eved Bnei Chiyuva Ninhu

תוספות ד"ה אשה ועבד בני חיובא נינהו

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not apply this to people exempt from all Mitzvos.)

ואם תאמר והתנן פרק הכונס (ב"ק דף נט:) השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור

(a) Question: A Mishnah in Bava Kama (59b) says that one who sends a fire with a Cheresh, lunatic or child is exempt;

ואמאי והא לאו בני חיובא נינהו

1. What is the reason? [We should say that Yesh Shali'ach l'Devar Aveirah, for] they are not Bnei Chiyuva (liable for their actions)!

וי"ל דהתם משום דלאו בני שליחות נינהו.

(b) Answer: There, [they are not Shali'ach l'Devar Aveirah, for] Shelichus does not apply to them.

15) TOSFOS DH Iy Ba'i Lo Avid

תוספות ד"ה אי בעי לא עביד

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Mishnah in Bava Kama.)

וא"ת והא דתנן (ב"ק דף עט. ושם) היה מושכו ויוצא [ומת ברשות בעלים] פטור הגביהו [או הוציאו מרשות בעלים ומת] חייב

(a) Question: A Mishnah (Bava Kama 79a) says that if one was dragging [an animal he wanted to steal] and leaving, and it died in the owner's Reshus, he is exempt. If he lifted it, or took it out from the owner's premises and it died, he is liable;

ופרש"י בלשון אחד שאמר גנב לשומר שור אחד יש לי בבית פלוני קחנו ותהא עליו שומר חנם הוציאו השומר מרשות בעלים ומת חייב הגנב במשיכת השומר

1. Rashi explained in one version that the thief told a Shomer "I have one ox in Ploni's house. Take it, and be a Shomer Chinam on it", and the Shomer took it out from the owner's premises and it died, the thief is liable through the Shomer's Meshichah.

ואמאי והא אי בעי לא עביד

2. What is the reason [why Yesh Shali'ach l'Devar Aveirah]? If [the Shali'ach] wanted, he need not do so!

וי"ל כיון שאין השומר יודע שהוא גנוב הוה ליה כחצר דבעל כרחו מותיב ביה.

(b) Answer: Since the Shomer does not know that it is stolen, he is like a Chatzer, which people put in it b'Al Korcho.

16) TOSFOS DH d'Amar l'Yisrael Kadesh Li Ishah Gerushah

תוספות ד"ה דאמר לישראל קדש לי אשה גרושה

(SUMMARY: Tosfos explains why he discusses specifically a Yisrael.)

וא"ת ואפי' אמר לכהן נמי

(a) Question: Even if he said to a Kohen, [the Kohen is not Bar Chiyuva for being Mekadesh a divorcee to another Kohen]!

וי"ל דכהן מקרי בר חיובא הואיל ואם מקדשה לעצמו חייב

(b) Answer: A Kohen is called Bar Chiyuva, since if he were Mekadesh her to himself, he would be liable;

אבל ישראל אע"ג דעובר משום לפני עור לא תתן מכשול כשמקדשה לכהן כיון דאי מקדשה לעצמו לא מיחייב לא מקרי בר חיובא

1. However, a Yisrael, even though he transgresses "v'Lifnei Iver Lo Siten Michshol" when he is Mekadesh her to a Kohen, since if he were Mekadesh her to himself, he would not be liable, he is not Bar Chiyuva.

וא"ת מאי נ"מ בין למ"ד אי בעי עביד ובין למ"ד שליח בר חיובא לא לקי על הקדושין לרבא דאמר בעשרה יוחסין (קדושין דף עח.) קידש אינו לוקה בעל לוקה

(c) Question: What difference does it make? Both according to the opinion that [Ein Shali'ach l'Devar Aveirah when he does the Shelichus only] if he wants to do, and according to the opinion that it is when the Shali'ach is Bar Chiyuva, he is not lashed for Kidushin according to Rava, who says in Kidushin (78a) that if [a Kohen] was Mekadesh [a divorcee] he is not lashed. If he had Bi'ah with her, he is lashed!

וי"ל דכי בעל אח"כ לוקה אף על הקדושין כדמוכח בריש תמורה (דף ה. ושם)

(d) Answer #1: When he has Bi'ah with her afterwards, he is lashed also for the Kidushin, like is proven in Temurah (5a).

א"נ י"ל דאף לרבא נפקא מינה דאי יש שליחות חלין הקדושין ואי אין שליחות אין חלין הקדושין.

(e) Answer #2: Even according to Rava, it makes a difference. If Yesh Shelichus, the Kidushin takes effect. If Ein Shelichus, the Kidushin does not take effect.

17) TOSFOS DH Akfi Li Katan

תוספות ד"ה אקפי לי קטן

(SUMMARY: Tosfos explains why we discuss being Makif a minor.)

וה"ה דהוה מצי למימר אקפי לי גדול אלא שהגדול לא יניח עצמו להקיף

(a) Observation: Likewise, we could have said [that he told her] "cut the sideburns of an adult", just an adult would not let someone cut his Pe'os;

כדאמר פרק אלו הן הלוקין (מכות דף כ:) דאחד הניקף ואחד המקיף חייב

1. This is like it says in Makos (20b) that both the Nikaf (whose sideburns are cut) and the Makif (who cuts them) are liable.

ואע"ג דמוקי לה התם כי ניקף מסייע ליה בהדיה

(b) Implied question: We establish this there when the Nikaf helps him (moves his head to facilitate cutting the Pe'os. An adult could consent to be Nikaf without helping, for he is not liable for this!)

היינו משום דבענין אחר לא לקי דהוה לאו שאין בו מעשה אבל הלאו עובר לעולם [ועיין תוס' שבועות ג. ד"ה ועל הזקן ותוספות נזיר נז: ד"ה ורב אדא].

(c) Answer: This is because otherwise (if he does not help), he is not lashed, for it is Lav she'Ein Bo Ma'aseh. However, he always transgresses the Lav [when he consents, even if he does not help].

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF