1)

TOSFOS DH Moshech u'Manhig Iyn Aval Rachuv Lo

תוספות ד"ה מושך ומנהיג אין אבל רכוב לא

(SUMMARY: Tosfos justifies this inference.)

תימה מנ"ל דלמא כ"ש רכוב דתפיס ביה

(a)

Question: What is the source of this? Perhaps all the more so, one who is riding and Tofes [acquires]!

ואי משום דשיירה

1.

Suggestion: Perhaps [we infer] because the Tana did not teach [riding].

אטו בכל דוכתי תנא כולהו קניינין

2.

Rejection: In every place, does the Tana teach all Kinyanim?!

וי"ל דממשנה יתיר' קדייק דליערבינהו ולתנינהו שנים שהיו מושכין או מנהיגים בין בגמל בין בחמור ותו לא

(b)

Answer: We infer from the extra [clause] in the Beraisa. It should have taught these together! If two were pulling (doing Meshichah) or leading, either a camel or a donkey..., and no more;

מדקתני בלישנא יתירא ש"מ דלמעוטי רכוב אתא

1.

Since he taught more than this, this shows that he comes to exclude riding.

והיינו דפריך בתר הכי וליערבינהו ולתנינהו

(c)

Support: This is why it asks afterwards "it should have taught these together!"

וא"ת לעולם מנ"ל למעוטי רכוב

(d)

Question: Still, we can ask what is the source to exclude riding!

דלמא הא דלא ערבינהו כדי לאשמועינן דמשיכה אורחא בגמל והנהגה בחמור ואפ"ה אחד מושך ואחד מנהיג בגמל לא מבטל משיכה דאורחא בגמל את ההנהגה דלאו אורחא

1.

Perhaps the Tana did not teach them together, in order to teach that Meshichah is standard for a camel, and leading is standard for a donkey, and even so, when one was pulling a camel and one was leading, Meshichah, which is standard for a camel, is not Mevatel leading, which is not standard!

וכן בחמור איפכא ולכך תנא בתר הכי אחד מושך ואחד מנהיג ולא למעוטי רכוב

2.

Similarly, it teaches oppositely about a donkey (leading, which is standard, is not Mevatel Meshichah, which is not standard). This is why it teaches afterwards "one was pulling, and one was leading", and not to exclude riding!

וי"ל כיון שישמיענו שמשיכה והנהגה שניהם קנו בגמל ובחמור פשיטא שאין אחד מבטל חבירו משום דהאי אורחיה והאי לאו אורחיה

(e)

Answer: Since he taught that pulling and leading both acquire a camel and a donkey, obviously one is not Mevatel the other [just] because this one is standard, and this one is not standard.

אבל במתני' משמיענו שפיר שאין מבטל רכוב ומנהיג ברגליו את מנהיג לחודיה לפי שיש ברכוב כל מה שיש במנהיג ועוד דתפיס בה.

(f)

Distinction: However, our Mishnah properly teaches that one who rides and conducts with his legs is not Mevatel one who only leads, because riding has everything that leading has, and also he is Tofes in it.

2)

TOSFOS DH Iy Hachi Li'arvinhu v'Lisninhu

תוספות ד"ה אי הכי ליערבינהו ולתנינהו

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Havah Amina that riding acquires.)

לפי מאי דס"ד דרכוב קני ומשיכה והנהגה בין בגמל בין בחמור במדה זו קנה אתא למעוטי שום קנין אחר או רכוב במקום מנהיג.

(a)

Explanation: According to the Havah Amina that riding acquires, and Meshichah and leading, both regarding a camel and donkey "in this way he acquired" comes to exclude any other Kinyan, or riding in the presence of leading.

3)

TOSFOS DH Iy Hachi Hainu R. Yehudah

תוספות ד"ה אי הכי היינו ר' יהודה

(SUMMARY: Tosfos points out that we could have refuted this from the Beraisa itself.)

הוה מצי לאקשויי מגופה דקתני או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג ש"מ דבחד צד קני.

(a)

Observation: He could have asked from the Beraisa itself, "or one was pulling and one was leading [they acquired]." This shows that in one case (i.e. a camel or donkey, even in the way that is not standard,) he acquires!

4)

TOSFOS DH v'Kani Nami Rachuv b'Mosirah

תוספות ד"ה ונקני נמי רכוב במוסירה

(SUMMARY: Tosfos explains the text "Iy Hachi.")

אי גרסינן אי הכי ה"פ אי אמרת בשלמא כשאין מנהיג ברגליו ורכוב קני הבהמה משום דתפיס בה א"ש דלא קני מוסירה

(a)

Explanation: If the text says "if so", it means as follows. Granted, if you will say that it is when he does not conduct with his legs, and riding acquires because he is Tofes in it, this is fine that he does not acquire the halter;

דבמטלטלין לא שייך קנין של מוסירה אלא בהגבהה או משיכה

1.

The Kinyan of Mosirah does not apply to Metaltelim. Hagbahah or Meshichah applies;

אבל אי מיירי במנהיג ברגליו לקני נמי מוסירה במשיכת הבהמה אי אמרינן משוך בהמה זו וקני כלים שעליה קני

2.

However, if we discuss one who conducts with his legs, he should acquire also the halter through Meshichah of the animal, if we say that "pull this animal and acquire the Kelim on it" acquires [the Kelim];

דלקמן מיבעיא לן אי קני אי לא קני לפשוט מהכא דלא מהני.

i.

Below (9b), we ask whether or not he acquires. We should resolve from here that he does not acquire!

5)

TOSFOS DH veha'She'ar Lo Kanah Lo Zeh v'Lo Zeh

תוספות ד"ה והשאר לא קנה לא זה ולא זה

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn from here.)

ואפילו אי אמרינן משוך בהמה וקני כלים שעליה קני הכא כיון דתפיס במוסירה לא קני רכוב נמי לא קני

(a)

Explanation: Even if we say that "pull this animal and acquire the Kelim on it" acquires [the Kelim], here, since the one holding the halter does not acquire, also the rider does not acquire;

כדאמרינן אדעתא דידיה אגבהה איהו לא קני כו'.

1.

This is like we say "he did Hagbahah with intent for himself [to acquire]. He did not acquire. (Does he intend to help the other one acquire?!)"

6)

TOSFOS DH d'Iy Lo Teima Hachi Talis she'Chetzyah v'Chulei

תוספות ד"ה דאי לא תימא הכי טלית שחציה כו'

(SUMMARY: Tosfos asks why he assumes that R. Avahu agrees about this.)

קצת קשה מנ"ל שלא יחלוק רבי אבהו אף בזה.

(a)

Question: This is slightly difficult. What is his source that R. Avahu does not argue also about this?

7)

TOSFOS DH Ho'il v'Yachol Lenatko u'Lehavi'o Etzlo

תוספות ד"ה הואיל ויכול לנתקו ולהביאו אצלו

(SUMMARY: Tosfos discusses when elevating something acquires it.)

תימה דמשמע דאם נתקה שהוא קונה כו' משום שעל ידו הוגבהה למעלה משלש

(a)

Question: This implies that that if he disengaged it, he acquires, because through him, it was elevated above three Tefachim [above the ground];

ומאי שנא מעני המנקף בראש הזית (גיטין דף נט:) שאין בו גזל אלא מפני דרכי שלום

1.

What is this different than an Oni knocking down olives from the top of the tree (Gitin 59b)? It is theft only due to the ways of Shal-m [to take the olives that he knocked down. According to letter of the law, he did not acquire them!]

וכן פרק הגוזל קמא (ב"ק דף צח. ושם ד"ה והני מילי) הזורק סלע של חבירו לים פטור ומוקי לה בדאדיי' אדויי

2.

Also in Bava Kama (98a), it says that if one throws his friend's coin to the sea, he is exempt. We establish this when he knocked his friend's hand. (He did not acquire it like a thief.)

אלמא לא חשיב מה שהוגבהה על ידו הואיל וסופו ליפול

3.

Inference: This is not considered [Hagbahah], this that it was elevated through him, since it is destined to fall!

וי"ל דשאני הכא שתופס בידו אחד מן הראשים (הגהה במהדורת עוז והדר)

(b)

Answer #1: Here is different, for he holds one of the ends.

א"נ הכא איירי כשניתק מן העמוד אינו ארוך כ"כ שיגיע ראש השני לארץ

(c)

Answer #2: Here the case is, when he disengaged it from the pillar, it is not so long that the other end will reach the ground.

ושלהי שילוח הקן (חולין דף קמא:) דקאמר זיל טרוף אקן דלגבהינהו ולקנינהו

(d)

Implied question: In Chulin (141b), it says "go hit the nest, and [the birds] will go up, and acquire them"!

התם נמי הוגבהו על ידו יותר ממה שהיה תחילה שהרי קצת מפריחים למעלה לכך קני.

(e)

Answer: Also there, they were elevated through him more than initially, for they fly a little above. Therefore, he acquires.

8)

TOSFOS DH Iy Hachi Rachuv ba'Ir Mai Taima Lo Kani

תוספות ד"ה אי הכי רכוב בעיר מאי טעמא לא קני

(SUMMARY: Tosfos explains the text "Iy Hachi.")

אי גרסינן א"ה ה"פ אי אמרת בשלמא לא מיירי במנהיג ברגליו לכך בעיר לא קני

(a)

Explanation: If the text says "if so", it means as follows. Granted, if you will say that we do not discuss one who conducts with his legs, therefore he does not acquire in the city;

דלא אזלא מחמתיה לפי שיש בני אדם שמדברים יחד ויש כמה דברים באמצע הדרכים

1.

It does not go due to him, for many people speak together, and there are many things in the middle of the road.

אלא אי אמרינן במנהיג ברגליו א"כ אזלא מחמתיה טובא ואמאי לא קני.

2.

However, if we say that he conducts with his legs, if so it does very much due to him. Why doesn't he acquire?!

9b----------------------------------------9b

9)

TOSFOS DH Meshoch Behemah Zu u'Keni Kelim she'Aleha v'Chulei

תוספות ד"ה משוך בהמה זו וקני כלים שעליה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why he could not resolve this from elsewhere, and why he asked specifically about Meshichah.)

מבעיא ליה כיון דמשיכת הבהמה שהולכת מעצמה לא שייכא בכלים לא יקנה הכלים

(a)

Explanation: He asks, since Meshichah of the animal, which walks by itself, does not apply to the Kelim, he should not acquire the Kelim;

אבל אם אמר משוך קופה וקני כלים שבתוכה פשיטא ליה דקני

1.

However, if he said "pull this box, and acquire the Kelim inside, obviously he acquires.

ואם תאמר תפשוט מברייתא דהמוכר את הספינה (ב"ב דף פה: ושם) דקתני משך חמרין ופועלין לתוך ביתו שניהם יכולין לחזור

(b)

Question: He should resolve this from the Beraisa in Bava Basra (85b), which says that if the buyer was Moshech donkey-drivers and workers [carrying the seller's Peros] into his house, either party can retract;

אלמא דלא קני פירות במשיכת הבהמה

1.

Inference: He does not acquire Peros through Meshichah of the animal [carrying them]!

וי"ל דהתם לא אמר ליה קני לכך לא קני

(c)

Answer #1: There, he did not say "acquire". Therefore, he did not acquire.

[א"נ התם כשמשך החמרין ולא משך את החמור]

(d)

Answer #2: There, he was Moshech donkey-drivers. He was not Moshech the donkey.

והא דקתני בין פסק כו' ה"ה אפי' פסק ומדד יכולין לחזור

(e)

Implied question: It says [there] "whether he set a price but did not measure [the Peros, or he measured the Peros but did not set a price, either party can retract]. Also if he set a price and measured, they can retract!

1.

Note: Pnei Yehoshua did not understand how this relates to what Tosfos said above. In any case this is difficult!

אלא משום דסיפא מפליג בין פסק עד שלא מדד ובין מדד עד שלא פסק נקט נמי ברישא האי לישנא

(f)

Answer: Because the Seifa distinguishes between setting a price without measuring, and measuring without setting a price, the Reisha adopted this expression.

וכן צריך לתרץ בסיפא דקתני פרקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין יכולין לחזור

(g)

Support: We must answer so in the Seifa, which teaches that if he unloaded them and entered them into the house, if he set a price but did not measure, they cannot retract;

ובעי למפשט מינה התם דכלי של מוכר ברשות לוקח לא קני המוכר שהמקח קיים אלמא הכלי מתבטל אצל הרשות

1.

There, we wanted to resolve from it that the seller's Kli in the buyer's Reshus does not acquire (i.e. prevent the buyer from acquiring through his premises), i.e. the sale stands. This shows that the Kli is Batel to the Reshus;

משמע מטעם משיכה אינה קונה לפי שהוא בכליו של מוכר

2.

Inference: He does not acquire due to Meshichah, because it is in the seller's Kelim.

וכי משני התם ומוקי לה ששפכן מכליו של מוכר או במתכלי דתומי משמע שאם היה בכליו של מוכר לא היה קונה אף על פי שהכניסן לתוך ביתו דהיינו משיכה

3.

When we answer there that [the Peros] were poured from the seller's Kelim, or they were bundles of garlic [which are not put into Kelim], this connotes that if they were in the seller's Kelim, [the buyer] would not acquire, even though he entered them into his house, i.e. Meshichah.

ואמאי והא פשיטא לן במשוך קופה זו וקני כלים שבתוכה קני

(h)

Question: Why [doesn't he acquire through Meshichah]? It is clear to us that if he said "pull this box, and acquire the Kelim inside", he acquires!

אלא התם י"ל משום דלא אמר ליה קני ואינו רוצה שיקנה אלא במשיכת פירות עצמן

(i)

Answer #1: There, we can say that it is because he did not say "acquire", and he wants to acquire only through Mishnayos of the Peros themselves.

ועוד מצינו למימר דהתם משמע ליה שלא פסק עד אחר המשיכה ולכך לא קניא במשיכה

(j)

Answer #2: We can say that there, it connotes to him that he did not set a price until after Meshichah. Therefore, he did not acquire through Meshichah.

וא"ת אמאי נקט משוך בהמה זו ולא נקיט קני

(k)

Question: Why does it say "be Moshech this animal", and it does not say "acquire"?

אי משום דבקני פשיטא ליה דקני מטעם חצר אע"פ שהיא מהלכת

1.

Suggestion: If he said "acquire", it is obvious that he acquires [through the animal] due to Chatzer, even though it walks.

א"כ במשוך נמי אמאי מספקא ליה כיון שהשאילה לו הרי היא כאילו היא שלו עד לאחר הקנין ויקנה מטעם חצר

2.

Rejection: If so, also regarding "be Moshech", why is he unsure? Since he lent it to him, it is as if it is his until after the Kinyan. He should acquire due to Chatzer!

וי"ל דכשא"ל משוך לא השאיל לו הבהמה לקנות הכלים מטעם חצר אלא במשיכת הבהמה

(l)

Answer #1: When he said "be Moshech", he did not lend the animal to him to acquire the Kelim due to Chatzer, rather, through Meshichah of the animal.

אי נמי אי הוי בעי קני בהמה וכלים והוה מהדר ליה דקני לא היה יכול לידע מזה שבמשיכת הבהמה יקנה הכלים כי שמא מטעם חצר קני ובכפותה

(m)

Answer #2: Had he asked [about one who said] "acquire the animal and Kelim", and [the Tartzan] would have answered that he acquired, he could not know that through Meshichah of the animal, he acquires the Kelim. Perhaps it is due to Chatzer, when [the animal] is tied [so it is not a moving Chatzer]!

ולכך איבעי ליה במשוך.

1.

Therefore, he asked [about one who said] "be Moshech."

10)

TOSFOS DH Sefinah Minach Naicha u'Maya Hu d'Ka Mamtu Lah

תוספות ד"ה ספינה מינח נייחא ומיא הוא דקא ממטו לה

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from similar laws.)

אע"ג דבפ"ק דקדושין (דף לג:) אמרינן דתלמיד חכם רכוב כמהלך דמי

(a)

Implied question: In Kidushin (33b) we say that a riding Chacham is like one who walks (people must stand for him)!

הכא חצר משום יד אתרבאי והוה שפיר דומיא דיד דמינח נייח וממטו לה עם גופיה

(b)

Answer: Here, a Chatzer is included due to Yad, and it is properly like a hand, which is stationary. [The person] brings it with his body.

וכן בפ"ק דשבת (דף ה: ושם ד"ה אגוז) אגוז צף ע"ג מים לא הוי הנחה אגוז בכלי וכלי צף על גבי מים מהו

(c)

Implied question - Citation (Shabbos 5b): A nut floating on water is not considered Hanachah. What is the law of a nut in a Kli, and the Kli floats on water?

התם משום דדומיא דמלאכת המשכן בעינן ולא היו מצניעין חפצים בדבר שהיה מתנענע ומתנדנד

(d)

Answer: There, it is because we require [Melachah] to be similar to Melachah of the Mishkan. They did not store away items in something that moves and shakes;

אבל גבי קנייה כיון שהוא דומיא דידו קני.

1.

However, regarding buying, since it is like his hand, he acquires.

11)

TOSFOS DH Hacha Nami d'Lo Migreshah

תוספות ד"ה ה"נ דלא מגרשה

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

פרש"י הא דתנן זרק לתוך קלתה מגורשת

(a)

Explanation (Rashi): The Mishnah says that if he threw a Get into her basket, she is divorced.

ותימה לוקמה בכפותה

(b)

Question: (What is difficult?) We should establish it when she is tied up [and cannot move]!

ושמא נ"ל דוחק

(c)

Answer #1: Perhaps it seems to him difficult [to establish it in such a case].

א"נ הכא מסברא פריך כדפריך מספינה ולא מכח משנה.

(d)

Answer #2: Here he asks from reasoning, like he asks from a boat, and not based on the Mishnah.

12)

TOSFOS DH v'Leima Mar me'Oni l'Oni Machlokes

תוספות ד"ה ולימא מר מעני לעני מחלוקת

(SUMMARY: Tosfos explains that we suggest that they do not argue about Migo.)

ויחלקו בתופס לב"ח במקום שחב לאחרים ולא מטעם מגו

(a)

Explanation: [We can say that] they argue about one who seizes for a creditor in a case that this harms others, and not due to Migo!

דהא רב חסדא דקאמר כמו רב נחמן בסמוך המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו

1.

Source: Rav Chisda, who says like Rav Nachman below, holds that one who picks up a Metzi'ah for his friend, his friend does not acquire...

אית ליה פרק קמא דגיטין (דף יא: ושם) דפליגי בתופס לבעל חוב ולא מטעם מגו עד דדחי ליה רב פפא דלמא במגו פליגי.

2.

In Gitin (11b), he holds that they argue about Tofes l'Ba'al Chov, and not due to Migo, until Rav Papa rejected that perhaps they argue about Migo.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF