PAST CYCLE DEDICATION

BERACHOS 63 (23 Nisan) - dedicated by Mr. Avy Reichman of Queens, NY, l'Iluy Nishmas his father, Dovid ben Avraham, for the day of his Yahrzeit.

1)

DECREES THAT HASH-M AGREED WITH (Yerushalmi Perek 9 Halachah 5 Daf 67b)

תני לא היו עונין אמן בבית המקדש

(a)

(Beraisa): They would not answer Amen in the Mikdash.

מהו היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

(b)

What would they say? Baruch Shem Kevod Malchuso l'Olam va'Ed.

מניין שלא היו עונין אמן במקדש

(c)

Question: What is the source that they did not answer Amen in the Mikdash?

תלמוד לומר [נחמיה ט ה] קומו וברכו את ה' וגו'

(d)

Answer: "Kumu Barchu Es Hash-m [...vi'Varchu Shem Kevodecha]."

מניין על כל ברכה וברכה

(e)

Question: What is the source that one must say so for each Berachah?

ת"ל [נחמיה ט ה] ומרומם על כל ברכה ותהילה.

(f)

Answer: "U'Merumam Al Kol Berachah u'Sehilah."

אמר ר' יהושע דרומיא שלשה דברים גזרו בית דין של מטה והסכים בית דין של מעלה עמהן.

(g)

(R. Yehoshua of the south): Beis Din below decreed three matters, and the Beis Din above agreed with them;

ואילו הן חרמה של יריחו ומגילת אסתר ושאילת שלום בשם.

(h)

These are [the three] - the Cherem of [spoils from] Yericho, Megilas Esther, and greeting people with Hash-m's name.

חרמה של יריחו [יהושע ז יא] חטא ישראל. ולא יהושע גזר. אלא מלמד שהסכימו בית דין של מעלה עמהן.

1.

[We learn] the Cherem of Yericho from "Chata Yisrael." (Why does it say so?) Was it not Yehoshua who decreed? Rather, this teaches that the Beis Din above agreed with them.

מגילת אסתר [אסתר ט כז] קיימו וקבלו וגו'.

2.

[We learn] Megilas Esther from "Kiymo v'Kiblu";

רב אמר וקבל כתיב מלמד שהסכימו.

i.

(Rav): It is written "v'Kabel" (singular, i.e. Hash-m. It is pronounced v'Kiblu, i.e. His Beis Din. - CHAREDIM) This teaches that they agreed.

ושאילת שלום בשם. [רות ב ד] והנה בועז בא מבית לחם

3.

[We learn] greeting people with Hash-m's name from "v'Hinei Bo'az Ba mi'Beis Lechem... [va'Yomer la'Kotzrim Hash-m Imachem]."

ומנין שהסכימו בית דין של מעלה עמהן תלמוד לומר [שופטים ו יב] וירא אליו מלאך ה' ויאמר אליו ה' עמך גבור החיל.

4.

What is the source that the Beis Din above agreed with them? It says "va'Yera Elav Malach Hash-m va'Yomer Elav Hash-m Imcha Gibor ha'Chayil."

i.

Note: This verse was said to Gid'on. Bo'az, who is the Shofet Avtzan, was five Shoftim and over 100 years later! MAHARA FULDA suggests that R. Yehoshua Daromiya holds that Bo'az married Rus early in his lifetime. MAHARSHA (Makos 23b) cites Midrashim that he married Rus at the end of his life; he left this difficult. ARUCH L'NER (ibid.) says that when Bo'az enacted, he did not know the verse; Shmuel wrote Sefer Shoftim afterwards. TOSFOS SHANTZ (ibid.) says that Bo'az did according to a previous enactment (i.e. before Gid'on). If so, the wording of the Bavli (perhaps Bo'az did on his own) is imprecise Perhaps "Hash-m Imcha Gibor ha'Chayil" hints to Hash-m's consent, for it is essentially the same Brachah that Boaz gave ("Hash-m Imachem"), and Bo'az is called "Gibor Chayil" (Rus 2:1). At the time, Bo'az did not know that a verse would call him Gibor Chayil. (PF)

רבי אבון בשם רבי יהושע בן לוי אף המעשרות. שנאמר [מלאכי ג י] הביאו את כל המעשר וגו'.

(i)

(R. Avun citing R. Yehoshua ben Levi): Also Ma'aseros (in Bayis Sheni they were exempt, and decreed to obligate themselves). It says "Havi'u Es Kol ha'Ma'aser... [va'Harikosi Lachem Berachah Ad Bli Dai." Hash-m's blessing shows that He agreed.)

מהו עד בלי די

1.

Question: What does it mean "Ad Bli Dai"?

רבי יוסי בר שמעון בר בא בשם ר' יוחנן דבר שאי אפשר לו לומר דיי הוא ברכה.

2.

Answer #1 (R. Yosi bar Shimon bar Ba citing R. Yochanan): Something that it is impossible to say 'enough', this is Brachah [of rain].

ר' ברכיה ור' חלבו ורב אבא בר עילאי [דף סח עמוד א] בשם רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיינו. ברכות דיינו ברכות.

3.

Answer #2 (R. BeraChiya and R. Chelbo and R. Aba bar Ila'i citing Rav): It is until your lips will wear out from saying 'enough Brachos for us! Enough Brachos for us!'

2)

THE NEED TO LEARN AT ALL TIMES (Yerushalmi Perek 9 Halachah 5 Daf 68a)

[משלי כג כב] אל תבוז כי זקנה אמך אמר ר' יוסי בר בון אם נתיישנו דברי תורה בפיך אל תבוזה עליהן מה טעמא אל תבוז כי זקנה אמך.

(a)

"V'Al Tavuz Ki Zaknah Imecha" - R. Yosi bei R. Bun said, if Divrei Torah became old in your mouth (you reviewed them many times, and you are not concerned lest you forget), do not disgrace them (i.e. abandon them). What is the source? V'Al Tavuz Ki Zaknah Imecha. (We explained this like CHAREDIM.)

אמר ר' זעירא אם נזדקנה אומתך עמוד וגדרה כשם שעשה אלקנה שהיה מדריך את ישראל לפעמי רגלים. הה"ד [שמואל א א ג] ועלה האיש מעירו וגו'.

(b)

(R. Ze'ira): If your nation became old (is slackening from Mitzvos), fence it, like Elkanah did. He directed Yisrael to ascend [to the Mishkan] on the festivals - "v'Alah ha'Ish ha'Hu me'Iro..." (CHAREDIM - it did not say va'Ya'al, rather, v'Alah. We can read Alah like Alei (he told others to ascend).)

[דף צד עמוד ב (עוז והדר)] [תהילים קיט קכו] עת לעשות לה' הפרו תורתך

(c)

(Mishnah): "Es La'asos la'Shem Heferu Torasecha."

רבי נתן מסרס קראי הפרו תורתך עת לעשות לה'.

(d)

R. Nasan switches the order of verses [and expounds] Heferu Torasecha Es La'asos la'Shem.

רבי חלקיה בשם רבי סימון העושה תורתו עתים הרי זה מיפר ברית מ"ט הפרו תורתך עת [לעשות] לה'.

(e)

Explanation (R. Chikiyah): One who makes his Torah (something he engages in only at cetain) times, he annuls the Bris. What is the source? Heferu Torasecha Es La'asos la'Shem.

תני רבי שמעון בן יוחאי אומר אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהן מן התורה (מאד עמוד והתחזק בה) [צ"ל עמוד והתחזק בה מאד - הגר"א] ואתה מקבל שכר כולם.

(f)

(Beraisa - R. Shimon ben Yochai): If you see people despaired from [properly learning] Torah, stand and strengthen yourself in it greatly, and you will receive the reward of all of them.

מ"ט הפרו תורתך עת לעשות לה'.

1.

What is the source? Heferu Torasecha Es La'asos la'Shem.

הלל הזקן היה אומר בשעה דמכנשין בדר. ובשעה דמבדרין כנוש.

(g)

Hillel ha'Zaken used to say, at a time when people gather (do not disseminate Torah), spread [it]. At a time when people spread, gather.

וכן היה הלל אומר אם ראית את התורה שהיא חביבה על ישראל והכל שמחין בה בדר. ואם לאו כנוש.

(h)

And so Hillel used to say, if you see that Torah is dear to people and everyone is hapy with it, spread. If not, gather.

אמר רבי אלעזר מה התינוק הזה צריך לינק בכל שעה שביום כך כל אדם שבישראל צריך ליגע בתורה בכל שעות שביום.

(i)

(R. Elazar): Just like a baby needs to nurse every hour of the day, so every Yisrael needs to toil in Torah every hour of the day.

רבי יונה בשם רבי יוסי בן גזירה כל פיטטיא בישין ופיטטיא דאורייתא טבין. כל כדבייא (בישין וכדבייא דאורייתא טבין) [צ"ל טבין וכדבייא דאורייתא בישין - חרדים].

(j)

(R. Yonah citing R. Yosi ben Gezeirah): All speech is bad, but speech of Torah is good. All Sheker [for the sake of Shalom] is good, but [even such] Sheker in Torah is bad (CHAREDIM).

אמר רבי שמעון בן לקיש במגילת חסידים מצאו כתיב יום תעזביני ימים אעזבך. לשנים שיצאו אחד מטבריא ואחד מציפורין ופגעו זה בזה בחדא משכנא לא הספיקו לפרוש זה מזה עד שהלך זה מיל וזה מיל נמצאו רחוקין זה מזה שני מילין.

(k)

(Reish Lakish): In Megilas Chasidim it was found written 'if one day you will abandon Me, I will abandon you two days.' [A parable for this is] two who left - one from Tiverya and one from Tziporin. They met at an inn. When they left each other, after the time that this one went one Mil (in his direction) and this one went one Mil (in the opposite direction), it turns out they were two Mil apart.

ואשה שהיתה יושבת וממתנת לאיש. כל זמן שהיתה בדעתו להינשא לה היתה יושבת וממתנת לו.

1.

[Another parable for this is] a woman who was sitting waiting for a [particular] man [to marry her]. As long as he intended to marry her, she sat and waited for him.

כיון שהפליג דעתו ממנה היא היתה הולכת ונישאת לאחר.

2.

Once he diverted his mind from [marrying] her, she went and married another man.