PAST CYCLE DEDICATION

BERACHOS 11 - Sponsored by Shlomo Wertenteil of Rechovot in memory of his wife, Esther Chaya Riva bas Kalman Zelig, who passed away on 29 Menachem Av 5761.

1)

TOSFOS DH SHE'NE'EMAR BAHEM PE'ER

תוספות ד"ה שנאמר בהם פאר

(SUMMARY: Tosfos cites the reason given by Rashi and justifies it.)

פרש"י ואבל מעולל בעפר קרנו, ואין נאה לתת פאר תחת אפר.

(a)

Clarification: Rashi explains that his countenance wallows in the dust (See Iyov,16:15), and it is therefore not befitting to place the glory (Tefilin) in place of dust.

וא"ת, ולמה לי האי טעמא, תיפוק ליה מדאמר ליחזקאל "פארך חבוש עליך" - מכלל דלכולי עלמא אסור?

(b)

Question: Why do we need this reason? Why not give the reason based on the fact that Hash-m said to Yechezkel "Put on your glory!", implying that for anyone else it is forbidden?

ותירץ השר מקוצי, דצריך טעמא של רש"י, כי היכי דלא נילף שאר מצות מתפילין מקל וחומר.

(c)

Answer #1: The Count from Coucy answers that Rashi's reason is necessary, either so as not to learn other Mitzvos from Tefilin with a 'Kal va'Chomer'.

א"נ, צריך טעמא דרש"י לחייבו בתפילין לאחר יום ראשון, דלא שייך 'מעולל בעפר קרנו' אלא ביום ראשון דוקא.

(d)

Answer #2: Or to obligate an Aveil to wear Tefilin after the first day, since 'his countenance wallows in the dust' only applies to the first day.

2)

TOSFOS DH TANI RAV YECHEZKEL ASAH K'BEIS SHAMAIASAH ASAH K'BEIS HILLEL ASAH

תוספות ד"ה תני רב יחזקאל עשה כבית שמאי עשה ורב יוסף אמר עשה כב"ש לא עשה ולא כלום

(SUMMARY: Tosfos explains why this ruling is not obvious. Then he explains the proof from Sukah.)

וא"ת, פשיטא דאין הלכה כמותן?

(a)

Question: Why is it not obvious that the Halachah is not like them?

וי"ל, הואיל וב"ש מחמירים על האדם טפי מב"ה, לא שייך לומר 'פשיטא', דהא ד'עשה כב"ש לא עשה ולא כלום' היינו היכא דב"ש מקילין וב"ה מחמירין,

(b)

Answer: Since Beis Shamai is more strict than Beis Hillel, the question 'P'shita' is not applicable, because when Chazal say that 'Whoever does like Beis Shamai has done nothing', that is only where Beis Shamai is more lenient that Beis Hillel ...

אבל הכא בק"ש לא פסלי ב"ה דברי ב"ש?

1.

Answer (cont.): But here, with regard to Keri'as Shema, Beis Hillel do not disqualify the opinion of Beis Shamai.

אבל תימא, א"כ מה מייתי מסוכה ... 'לא קיימת מצות סוכה ... ', ופירש"י ד'כי היכי דמי שעשה כב"ה לא עשה ולא כלום לב"ש, אף העושה כב"ש לא עשה ולא כלום לב"ה?

(c)

Question: In that case, why does the Gemara bring a proof from Sukah where it says 'You never kept the Mitzvah of Sukah throughout your life!',and which Rashi explains to mean that just as whoever did like Beis Hillel, did nothing according to Beis Shamai, so too, someone who does like Beis Shamai has done nothing according to Beis Hillel'?

ומאי קא מדמה - התם פסלי ב"ש לגמרי מה דמכשרי ב"ה, אבל הכא קרא קרית שמע כב"ש, אליבא דב"ה, יצא?

1.

Question (cont.): What sort of comparison is that, seeing as there Beis Shamai disqualifies completely what Beis Hillel permit, whereas here someone who reads the Shema like Beis Shamai has fulfilled the Mitzvah, according to Beis Hillel?

ע"כ פירש הר"ר שמעיה, דקא מדמה הכי - מדקאמרו 'לא קיימת', אע"ג דמן הדין יצא, שהרי בראשו ורובו בסוכה אינו אסור אלא גזירה שמא ימשך אחר שלחנו ...

(d)

New Explanation: Therefore ha'Rav Rav Shemayah explains the comparison there like this: Since Beis Shamai said there 'You did not fulfill ... ', even though strictly speaking, bearing in mind that his head and most of his body was in the Sukah, he ought to have been Yotzei, and it is only due to a decree in case he is drawn after his table ...

כה"ג גבי ק"ש, אע"ג דמן הדין יצא בדיעבד,

1.

New Explanation (cont.): The same should apply to Keri'as Shema, in that although strictly speaking, one ought to be Yotzei Bedi'eved...

כיון דלב"ה אין נכון, כדאיתא במתניתין 'כדאי היית לחוב בעצמך', אם עשה כב"ש לב"ה, לא עשה ולא כלום [וע' תוספות סוכה דף ג. ד"ה דאמר].

2.

Conclusion: Nevertheless, since, according to Beis Hillel it is not the right thing to do (as we learned in the Mishnah 'You deserve whatever happens to you!'), consequently, if one does like Beis Shamai, according to Beis Hillel he did nothing (See Tosfos Sukah Daf 3. DH de'Amar').

3)

TOSFOS DH ACHAS ARUCHAH V'ACHAS KETZARAH

תוספות ד"ה אחת ארוכה ואחת קצרה

(SUMMARY: Tosfos discusses the meaning of ling and short in this context.)

פירש רש"י, ארוכה 'אמת ואמונה'. קצרה 'השכיבנו'.

(a)

Explanation #1: Rashi definesa long B'rachah as 'Emes ve'Emunah' and a short one as 'Hashkiveinu'.

ותימה, ד"השכיבנו" נמי ארוכה הרבה.

(b)

Question: 'Hashkiveinu' is a long B'rachah, too?

ותדע - מדלא קא חשיב לה בתוספתא בהדי הקצרות.

(c)

Proof #1: Proof for this is the fact that the Tosefta does not list it among the short ones.

ועוד, פעמים שמאריכין הרבה בתוספת כמו אור יום הנף.

(d)

Proof #2: Furthermore, there are times that it becomes very long, such as for example,on the eve of Yom Henef (the second night of Pesach).

ועוד, 'אמת ואמונה' פעמים שמקצרין בה מאד, כדאמרינן לקמן למ"ד אין אומרים פרשת ציצית בלילה, הוה קא מסיים 'מודים אנחנו לך שהוצאתנו ממצרים ... ' בפרק היה קורא (לקמן ד' יד ע"ב).

(e)

Proof #3: Moreover, it turns out very often that 'Emes ve'Emunah' is very short, like the Gemara will say later (in the second Perek, 14:) according to the opinion that one does not say Parshas Tzitzis at night, where one says instead 'Modim Anachnu Lach, she'Hotzeisanu mi'Mitzrayim ... '.

ונראה לר"ת, דהכל קאי א 'אמת ואמונה' - אחת ארוכה ואחת קצרה כלומר בין יאריך בה בין יקצר בה, כדלקמן.

(f)

Explanation #2: It therefore seems to Rabeinu Tam, that everything refers to 'Emes ve'Emunah' - 'whether it is long or whether it is short',meaning whether one says a short version of it, or a long version, as we will learn later.

וכן אשכחנא התם (יבמות ד' מא.) 'אחת ארוסות ואחת נשואות, אחת בתולות ואחת בעולות'.

(g)

Precedent: Like we find in Yevamos (Daf 1.) 'whether they are betrothed or married, whether they are virgins or whether they are 'Be'ulos' (SeeTosfos ha'Rosh).

4)

TOSFOS DH MAKOM SHE'AMRU L'KATZER

תוספות ד"ה מקום שאמרו לקצר

(SUMMARY: Tosfos cites examples for this.)

כגון בברכת פירות ובברכת המצות, אין לו להאריך.

(a)

Clarification: Such as the B'rachah over fruit and over Mitzvos, one is not allowed to recite a long B'rachah.

11b----------------------------------------11b

5)

TOSFOS DH V'RABANAN AMRI AHAVAS OLAM ETC.

תוספות ד"ה ורבנן אמרי אהבת עולם וכו'

(SUMMARY: Tosfos explains the modern custom.)

הלכך תקינו לומר בשחרית 'אהבה רבה' ובערבית 'אהבת עולם'.

(a)

Halachah: Therefore they instituted to say 'Ahavah Rabah' in the morning, and 'Ahavas Olam' at night.

6)

TOSFOS DH SHE'KEVAR NIFTAR B'AHAVAH RABAH. AD HILKACH NEIMRINAN L'KULHU

תוספות ד"ה שכבר נפטר באהבה רבה. עד הלכך נימרינהו לכולהו

(SUMMARY: Tosfos discusses whether there is an obligation to learn immediately after Birchas ha'Torah.)

בירושלמי יש - 'הא דאמרי' "שכבר נפטר באהבה רבה", והוא ששנה על אתר'. פירוש לאלתר, שלמד מיד באותו מקום.

(a)

Yerushalmi: The Yerushalmi states that when we say that 'one has already been Yotzei with 'Ahavah Rabah' that is on condition that one learns immediately - straightaway, there where he is.

ונשאל להרב ר' יצחק - כגון אנו, שאין אנו לומדין מיד לאחר תפלת השחר, שאנו טרודין והולכים כך בלא למוד עד אמצע היום או יותר; אמאי אין אנו מברכין ברכת התורה פעם אחרת כשאנו מתחילין ללמוד?

(b)

Question: They asked Rav Yitzchak what about us, who do not learn straight after Shachris, because we are under pressure to go to work and do not manage to learn until close to mid-dy or even later. Why do we then not recite Birchas ha'Torah again when we settle down to learn?

והשיב ר"י, דלא קיימא לן כאותו ירושלמי, הואיל וגמר' שלנו לא אמרו ...

(c)

Answer #1: The Ri replied that we do not rule like that Yerushalmi, since our Gemara does not mention it ...

ואין צריך לאלתר ללמוד.

1.

Answer #1 (cont.): Consequently, we are not obligated to learn on the spot.

ועוד, אפי' לפי הירושלמי דוקא 'אהבה רבה', דלא הוי עיקר ברכה לברכת התורה, דעיקר אהבה רבה לק"ש נתקן, ובשבילה אינו נפטר מברכת התורה אלא אם ילמוד מיד, וגם לא יעשה היסח הדעת.

(d)

Answer #2: Moreover, even according to the Yerushalmi, it is only 'Ahavah Rabah', which is not the main B'rachah of Birchas ha'Torah (since it was instituted first and foremost as a B'rachah that precedes the Shema), that because of it one is not Yotzei unless one learns immediately after reciting it, and does not take one's mind off it (before learning).

אבל ברכת 'אשר בחר בנו' וברכת 'לעסוק בדברי תורה', שהן עיקר לברכת התורה, פוטרות כל היום.

1.

Answer #2 (cont.): But the B'rachah of ' ... asher Bachar banu' and that of 'La'asok be'Divrei Torah, which are the official B'rachos of Torah, cover a person all day.

וא"ת, מאי שנא מסוכה, שצריך לברך על כל סעודה וסעודה 'לישב בסוכה'?

(e)

Question: Why is this any different than Sukah, over which one needs torecite a B'rachah 'Leishev ba'Sukah' before each meal?

וי"ל, דשאני תורה, שאינו מייאש דעתו, דכל שעה אדם מחוייב ללמוד, דכתיב 'והגית בו יומם ולילה" ...

(f)

Answer: Torah is different, in that one does not take one's mind off it completely, since the obligation to learn is constant, as the Torah writes (in Yehoshua) " ...and you shall study it by day and by night".

והוי כמו יושב כל היום בסוכה בלא הפסק...

1.

Answer (cont.): And it is like sitting all day in the Sukah without a break.

אבל אכילה בסוכה יש שעה קבועה.

2.

Answer (cont.): Whereas eating in a Sukah has fixed times.

וא"ת, מפני מה אין אנו מברכין לישן בסוכה?

(g)

Question: Why do we not recite a B'rachah over sleeping in the Sukah?

וי"ל, דברכה דאכילה שמברכין 'לישב', פוטרתו.

(h)

Answer #1: Because the B'rachah over eating covers sleeping too.

א"נ, משום שמא לא יישן, והוי ברכה לבטלה, שהרי אין בידו לישן כל שעה שירצה.

(i)

Answer #2: Alternatively, because of the possibility that one is unable to fall asleep, seeing it does not lie in one's hands to do so at will.

והיה אומר ר"ת, כשאדם עומד ממטתו בלילה (בשחרית) ללמוד, שא"צ לברך ברכת התורה - מפני שברכת התורה של אתמול שחרית פוטרת עד שחרית אחרת.

(j)

Halachah: Rabeinu Tam used to say that when a person gets up from bed during the night to learn, he does not need to recite Birchas ha'Torah, since the Birchas ha'Torah of the previous morning covers the entire period until the following morning.

ולא נהירא.

(k)

Rejection: This is not however, correct.

והצרפתים נהגו לומר פסוקים וברכת כהנים, וגם 'אלו דברים שאין להם שיעור' שהיא משנה (פ"א דפאה) 'ואלו דברים שאדם אוכל פירותיהן ... ' שהיא ברייתא (מס' שבת קכז.)

(l)

Minhag: The Tzorfatim have the Minhag to recite Pesukim and Birchas Kohanim, as well as the Mishnah in the first Perek of Pe'ah 'Eilu Devarim she'Ein lahem Shi'ur',plus the Beraisa cited in Shabbos (127.) 'Eilu Devarim she'Adam Ochel Peiroseiham'.

מפני הירושלמי דבעי שילמוד על אתר.

(m)

Source: This is based on the above-mentioned Yerushalmi, that requires one to learn immediately.

אבל א"צ, כמו שכתבתי כבר.

(n)

Conclusion: This is not however, necessary, as Tosfos mentioned earlier.

7)

TOSFOS DH HACI GARSINAN BARUCH ATAH HASH-M HA'MELAMED TORAH TORAH L'AMO YISRAEL

תוספות ד"ה ה"ג ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not have the text 'Lamdeini Chukecha'.)

אבל לא גרסי' 'למדני חקיך'

(a)

Text: But we do not have the text 'Lamdeini Chukecha' ...

שאין זו ברכה אלא בקשה שאמר דוד.

1.

Reason: Seeing as it is not a B'rachah, but a request said by David ha'Melech(in Tehilim 119:12).

8)

TOSFOS DH U'BIRCHAS KOHANIM

תוספות ד"ה וברכת כהנים

(SUMMARY: Tosfos proves that this is speaking without Nesi'as Kapayim.)

ואין זה דוכן, שהרי לא היו עומדים לדוכן עד לאחר הקטרת אמורים כדאיתא בתמיד ...

(a)

Clarification: This does not refer to the Duchan, since the Kohanim did not go up to the Duchan until after the burning of the limbs (on the Mizbe'ach),as we learned in Tamid.

ואמרי' בתענית (פ"ד ד' כו:) 'שלשה פעמים ביום הכהנים נושאין כפיהם ... ', וא"כ הוה ליה למתני ד' פעמים, אחד לפני הקטרה ואחד לאחר הקטרה.

(b)

Proof: And we say in Ta'anis (Daf 26:) 'Thre times a day the Kohanim raised their hands ... '. And had the current case referred to the Duchan, it ought to have listed four, one before the burning, and one after it.

אלא בלא נשיאות כפים אמרו ברכת כהנים, כמו שאנו אומרים.

(c)

Conclusion: They must have therefore recited Birchas Kohanim without raising their hands, in the manner that we do.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF