PAST CYCLE DEDICATION

BERACHOS 11 - Sponsored by Shlomo Wertenteil of Rechovot in memory of his wife, Esther Chaya Riva bas Kalman Zelig, who passed away on 29 Menachem Av 5761.

ברכות דף יא. א

מה לומדים ב"ש וב"ה מהפסוקים דלהלן?

לבית שמאי לבית הלל
בשכבך ובקומך בערב בשכיבה, ובבוקר בקימה [1] שקורא בשעת שכיבה ובשעת קימה
בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה [2] פרט לעוסק במצוה
ובלכתך בדרך פרט לחתן שעוסק במצוה וטרוד [3] פרט לחתן שעוסק במצוה וטרוד
וממילא שמעינן שכל אדם קורא כדרכו

הלכה כדברי ב"ה, מה הדין היכא שעשה כדברי ב"ש? [תוד"ה תני].

היכא שב"ש מחמירים היכא שב"ש מקילים
לרב יחזקאל עשה כב"ש - עשה (ויצא ידי חובה)
לרב יוסף להו"א בתוס' לא טוב עשה [4] לא עשה ולא כלום
להרב שמעיה לא עשה ולא כלום [5]
לרב נחמן עשה כב"ש חייב מיתה

מהו הביאור "אחת ארוכה ואחת קצרה" ועל איזה ברכות קאי? [תוד"ה אחת].

על איזה ברכות קאי? מהו הביאור?
לרש"י ארוכה - אמת ואמונה, קצרה - השכיבנו [6] כפשוטו
לתוס' אמת ואמונה פעמים מאריך בה ופעמים מקצר בה

ברכות דף יא: א

על איזה לימודים צריך לברך לפניהם ברכת התורה ואיזה לא?

מקרא מדרש משנה תלמוד
לרב הונא צריך לברך לא מברך לא מברך לא מברך
לר' אלעזר צריך לברך צריך לברך לא מברך לא מברך
לר' יוחנן צריך לברך צריך לברך צריך לברך לא מברך
לרבא צריך לברך צריך לברך צריך לברך צריך לברך

בירך ברכת התורה או ברכת אהבה רבה ולא למד מיד אח"כ האם צריך לחזור? [תוד"ה שכבר].

ברכות התורה ברכת אהבה רבה/ עולם
לירושלמי לר"י בתוס' צריך לחזור צריך לחזור ולברך
לועוד בתוס' אין צריך לחזור
לחולקים על הירושלמי אין צריך לחזור ולברך [7]

כיצד סדר התפלה של הכהנים בלשכת הגזית?

מה אומר להם הממונה? מה היו אומרים?
א. ברכו ברכה אחת לשמואל ברכת אהבה רבה [8]
לריש
לקיש
לר' זריקא יוצר אור
לדחיית הגמ' אין הכרח [9]
ב. קראו עשרת הדברות
ג. קראו קריאת שמע שמע, והיה אם שמוע, ויאמר
ד. ברכו שלש ברכות אמת ויציב, עבודה וברכת כהנים [10]
ה. - בשבת ברכה למשמר היוצא משמר היוצא מברך לנכנס
-------------------------------------------------

[1] ומדייקים מדלא קאמר "בבקר ובערב" - ש"מ בשעת שכיבה יש לקרוא בשכיבה ממש ובשעת קימה בקימה ממש.

[2] וביאר רב פפא שהדרשא כי "דרך" מה דרך רשות אף כל רשות, והקשתה הגמ' דאולי מיירי דהולך לדבר מצוה ובכל אופן אמרה תורה שיקרא. ותירצה דמזה שכתוב "בשבתך" "ובלכתך" משמע שמיירי שאתה עוסק בשבת דידך ובלכת דידך - ואז אתה חייב, אבל אם אתה עוסק במצוה אתה פטור.

[3] הקשה רש"י (בד"ה ובלכתך), למה צריך עוד פסוק לחתן, הא גם חתן הוא עוסק במצוה. ותירץ, דאינו עוסק ממש במלאכת מצוה, אלא שהוא יש לו טרדה של מחשבת מצוה, ולכך צריך לגבי חתן קרא יתירא.

[4] אכן באופן זה אי אפשר לומר שלא עשה כלום, דהא גם ב"ה מודים שאם החמיר כב"ש וקרא כשהוא מוטה יצא, וכגון כאן בכה"ג שהטה לקרוא. - כן משמע מהתוס'.

[5] הוקשה לתוס' (לפי פירושם בתחילה), דא"כ מה מביא ראיה מר' יוחנן בן החורנית שאמרו לו ב"ש "אם כך הייתה נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך", וכמו שאמרו כן ב"ש על סברת ב"ה, כך ב"ה אומרים על סברת ב"ש, ומה ראיה, הא התם פוסלים ב"ש לעשות כן ולכן אמרו לו "לא קיימת" וכו', משא"כ כאן גם ב"ה מודים שאם היטה וקרא כסברת ב"ש שיצא. ותירצו התוס', דגם שם בסוכה ב"ש רק גזרו שמא ימשך אחר שולחנו, אבל מודים שמעיקר הדין קיים את המצוה, וא"כ גם כאן בק"ש הגם שמודים שיצא בדיעבד, מ"מ כיון שאין נכון לעשות כן - לכך אם עשה כב"ש לב"ה לא עשה כלום.

[6] ולרש"י אסור לקצרן או להאריכן, וחלקו התוס' וס"ל שכן מותר לקצר ולהאריך בהם, ופירשו בענין אחר.

[7] אולם נהגו לומר פסוקים אחר ברכות התורה לחוש לירושלמי.

[8] ברכת יוצר אור לא ברכו, דעדיין לא זרחה החמה ולא נתפשט האור. ומברכים אותה אח"כ - דסדר ברכות אינו מעכב.

[9] תחילה הוכיחה הגמ' מזה שאמר ר"ל "זאת אומרת (מה שאמר - "ברכו ברכה אחת") ברכות אין מעכבות זו את זו", מוכח דמה שלא אמרו - הוא ברכת אהבה רבה, דאי אמרו אהבה רבה, איך דייק מכאן ד"ברכות אין מעכבות זו את זו" - דלמא מה דלא אמר יוצר אור משום שלא הגיע עדיין זמנה. ודחתה הגמ', דלעולם י"ל שאמרו אהבה רבה, ומה שאמר ר"ל "ברכות אין מעכבות זו את זו" - הכוונה שסדר ברכות אינו מעכב.

[10] וזה מה שהזכיר במשנה ברכת כהנים, ואינה ברכת כהנים ממש, שאותה היו אומרים על מדרגות האולם כלפי העם, דהיינו על הדוכן.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף