BERACHOS 31 (8 Shevat) -ֲ Dedicated in honor of the birthday of Gila Linzer.

ברכות דף לא. א

כשהיה ר"ע מתפלל בינו לבין עצמו היה מרבה בכריעות, היכן מדובר שהיה כורע והיכן לא? [תוד"ה ומוצאו].

בסוף כל ברכה וברכה באמצע הברכות בתחנונים שאחר י"ח
להר"ר יוסף לא היה כורע לא היה כורע היה כורע
להר"י לא היה כורע היה כורע לא היה כורע

ברכות דף לא: א

האם מועיל לאשה להסתר וכו' כדי להפקד, וכיצד נדרש הפסוק דלהלן?

האם מועיל לה להפקד "אם ראה תראה"
לר' ישמעאל מועיל לה אם ראה מוטב, ואם לאו תראה דאלך ואסתתר וכו'
לר' עקיבא אינו מועיל [1] דיברה תורה כלשון בני אדם
-------------------------------------------------

[1] ואם שתתה את המים המרים והיתה נקיה, יועיל לה רק לשבח, כגון: היתה יולדת בצער תלד בריוח, נקבות יולדת זכרים, שחורים יולדת לבנים, קצרים יולדת ארוכים. והקשו התוס' בסוטה (דף כו. ד"ה אמר), דכיון שכל טעמו לחלוק הוא משום דא"כ ישתו כל העקרות ויפקדו, עתה נמי ישתו כל היולדות בצער וילדו בריוח. ונשארו בקושיא. וע' במהרש"א שם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף