BERACHOS 31 (8 Shevat) -ֲ Dedicated in honor of the birthday of Gila Linzer.

1)

TOSFOS DH AISI KASA D'ZUGISA CHIVRISA

תוספות ד"ה אייתי כסא דזוגיתא חיורתא

(SUMMARY: Tosfos cites a Minhag that stems from this incident.)

מכאן נהגו לשבר זכוכית בנשואין.

(a)

Halachah: This is the source for the Minhag of breaking a glass at a wedding.

2)

TOSFOS DH B'MAKOM GILAH SHAM TEHEI RE'ADAH (This Tosfos belongs on the previous Amud)

תוספות ד"ה במקום גילה שם תהא רעדה

(SUMMARY: Tosfos presents the simple interpretation of the Pasuk.)

פשוטו של מקרא 'עבדו את ה' ביראה, וכשיבא יום רעדה, תגילו'. והכי מפורש בירושלמי

(a)

Explanation: The simple explanation of the Pasuk is "If you serve Hash-m with fear, then when the day of trembling arrives, you will rejoice".

3)

TOSFOS DH IVDU ES HASH-M B'YIR'AH

תוספות ד"ה עבדו את ה' ביראה

(SUMMARY: Tosfos equates Avodah with Tefilah.)

היינו תפלה דאיקרי 'עבודה', כדתניא בספרי (פ' עקב) "ולעבדו בכל לבבכם", זו תפלה.

(a)

Explanation: This refers to Tefilah, which is called 'Avodah', as we learned in a Beraisa in the Sifri (Parshas Eikev) " ... and to serve Him with all your heart" - 'This is Tefilah!'

4)

TOSFOS DH HA'MEIKIZ DAM B'VEHEIMAS KODSHIM ETC.

תוספות ד"ה המקיז דם בבהמת קדשים וכו'

(SUMMARY: Tosfos reconciles this Sugya with a Sugya in Avodah-Zarah).

וקשה, דאמר בפ"ג דע"ז (דף מד.) גבי דמים חיצונים ודמים פנימיים של קרבנות - 'אלו ואלו נמכרים לגננים לזבל' ...

(a)

Question: Did we not say in the third Perek of Avodah-Zarah (Daf 44.) with regard to the blood of the outer and the inner Korbanos - 'both are sold to the gardeners as manure (See Hagahos ve'Tziyunim) ...

אלמא דאין מועלין בהן?

1.

Conclusion: From which we can extrapolate that they are subject to Me'ilah?

וי"ל, דהתם היינו לאחר זריקת דמים, וכבר נתכפרו בעלים, מה שאין כן הכא.

(b)

Answer: There it speaks after the blood has been sprinkled, in which case the owner has already attained his atonement, which is not the case here.

5)

TOSFOS DH RABANAN AVDI K'MASNISIN

תוספות ד"ה רבנן עבדי כמתניתין

(SUMMARY: Tosfos cites various ramifications of the act that the Halachah is like them.)

וכותייהו קי"ל.

(a)

Ruling: And we rule like them.

ולכן אין מתפללין מתוך קלות ראש ושחוק, אלא מתוך כובד ראש ושמחה של מצוה, כגון שעסק בדברי תורה.

(b)

Halachah #1: That is why one may not Daven in a state of lightheadedness or laughter, but rather in a serious frame of mind and out of the joy of having performed a Mitzvah.

ולכן נהגו לומר פסוקי דזמרה ו'אשרי' קודם תפלה.

(c)

Halachah #2: And this explains the Minhag to recite Pesukei de'Zimrah and 'Ashrei' before the Amidah.

6)

TOSFOS DH RAV ASHI AVID K'BERAISA

תוספות ד"ה רב אשי עביד כברייתא

(SUMMARY: Tosfos cites the ruling of the Yerushalmi.)

ירושלמי - לא יעמוד ויתפלל אלא מתוך דבר הלכה.

(a)

Yerushalmi: One should only Daven following a D'var Halachah.

א"ר ירמיה 'העוסק בצרכי צבור כעוסק בדברי תורה דמי'.

1.

Yerushalmi (cont.): Rebbi Yirmiyah said that 'Someone who deals with communal needs is akin to studying Torah.

7)

TOSFOS DH SHE'KEIN MATZINU BI'NEVI'IM HA'RISHONIM SHE'SIYMU DIVREIHEM B'DIVREI SHEVACH V'TANCHUMIN

תוספות ד"ה שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומין

(SUMMARY: Tosfos discusses various Sefarim that appear to be exceptions to the rule.)

ומקשה בירושלמי 'חוץ מירמיה ... '. והא כתיב "כי אם מאס מאסתנו ... " (איכה ה)?

(a)

Question: The Yerushalmi asks that Yirmiyah seems to be an exception, as we find with Eichah, which concludes with the Pasuk "For You have rejected us ... "?

מיהו מהנהו קראי דסוף תרי עשר וקהלת לא פריך מידי, שחושבו בטוב בדברי תנחומין, ולא מיירי בפורענות דישראל.

(b)

Observation: It does not however, ask from the Pesukim at the end of T'rei-Asar and Koheles, since it considers them to be words of comfort, as it is not speaking about the punishment of Yisrael (See Agados Maharsha).

8)

TOSFOS DH U'MOTZ'O B'ZAVIS ACHERES

תוספות ד"ה ומוצאו בזוית אחרת

(SUMMARY: Tosfos reconciles Rebbi Akiva with the Sugya later, and elaborates.)

תימה, דאמר לקמן (דף לד.) 'הבא לשחות בסוף כל ברכה וברכה, מלמדין אותו שלא ישחה'?

(a)

Question: The Gemara will say later that 'If someone comes to bow down at the end of each B'rachah, we teach him not to do so'?

ותירץ הר"ר יוסף, דהכא מיירי בתחנונים שהיה אומר אחר י"ח ברכות.

(b)

Answer #1: Rav Yosef therefore explains the the Gemara here is referring to the Tachanunim that one recites after the Amidah.

ולא נהירא, דהא מי"ח מיירי, דומיא ש'היה מתפלל עם הצבור.

(c)

Refutation: This is not correct however, since we are referring to the Amidah, similar to 'Someone who was Davening together the Tzibur'.

ונראה להר"י דודאי בסוף כל ברכה אסור לשחות, אבל באמצע הברכה מיהא מותר לשחות, ובהכי מיירי הכא.

(d)

Answer #2: It therefore seems to the Ri that although it is certainly forbidden to bow down at the end of each B'rachah, it is permitted to do so in the middle of a B'rachah. That is what Rebbi Akiva used to do.

וכשהיה מגיע לסוף הברכה, היה זוקף.

1.

Answer #2 (cont.): And when he reached the end of the B'rachah, he would straighten up.

ולכך נהגו העולם בראש השנה וביום הכפורים, שמתפללין 'זכרנו' 'ובכן תן' 'ותמלוך' ששוחים כשמגיעים לפסוקים, ובסוף ברכה זוקפין, שאין לשחות בסוף ברכות אלא היכא דתקון.

(e)

Halachah: This explains why on Rosh ha'Shanah and Yom-Kipur, when one Davens 'Zochreinu;', 'u've'Chein Tein' and 've'Simlosh, people tend to bow down when they reach the Pesukim, coming straight at the end of the B'rachah, since one is not allowed to bow down at the end of a B'rach, except where they instituted that one should.

31b----------------------------------------31b

9)

TOSFOS DH DAVAR SHE'EINO HAGUN

תוספות ד"ה דבר שאינו הגון

(SUMMARY: Tosfos reconciles this with the Mitzvah of Tochachah.)

פירוש אע"ג דליכא איסורא דאורייתא ...

(a)

Clarification: Even though there is no Isur d'Oraysa ...

דאי איכא איסורא דאורייתא פשיטא "הוכח תוכיח" כתיב (ויקרא יט).

1.

Clarification (cont.): Because if there would be, it would be obvious, seeing as the Torah writes "Hoche'ach Tochi'ach" (Vayikra 19).

10)

TOSFOS DH GAVRA B'GUVRIN

תוספות ד"ה גברא בגוברין

(SUMMARY: Tosfos explains what Chanah meant.)

פי' אדם שיהא חשוב לימנות בין אנשים.

(a)

Clarification: What Chanah meant was 'a man that is worthy of being counted among men'.

11)

TOSFOS DH MI'KA'N SHE'SHIKOR ASUR L'HISPALEL (This Tosfos belongs on Amud 'Alef').

תוספות ד"ה מכאן ששכור אסור להתפלל

(SUMMARY: Tosfos cites the Yerushalmi with reference to a Shikor reciting Birchas ha'Mazon.)

ירושלמי במסכת תרומות פרק קמא 'רבי זירא בעי קמיה דרבי אמי, שכור מהו שיברך? א"ל, "ואכלת ושבעת וברכת", ואפילו מדומדם'.

(a)

Halachah: In the Yerushalmi in the first Perek of Maseches T'rumos, Rebbi Zeira asked Rebbi Ami whether a Shikor is permitted to Bensch, to which the latter replied with the Pasuk "Ve'achalta Ve'sava'ta u'Veirachta", implying that he is obligated to do so even if he is inebriated.

פירוש - ואפי' הוא שתוי ושכור כל כך שאינו יכול לדבר כראוי, דהכי משמע "ושבעת וברכת".

1.

Explanation: Even if he is so Shikor that he is unable to speak properly, as that is the implication of "ve'Sava'ta u'Verachta".

12)

TOSFOS DH MI'KA'N SHE'ASUR LEI'SHEV B'ARBA AMOS SHEL TEFILAH (This Tosfos belongs after the following one)

תוספות ד"ה מכאן שאסור לישב בד' אמות של תפלה

(SUMMARY: Tosfos Tosfos clarifies a number of points.)

בין מלפניו (בין מלאחריו) ובין מן הצדדין.

(a)

Clarification: Whether it is in front of him or at the side.

ופירשו תשובת הגאונים דוקא ביושב ובטל, אבל אם היה עוסק בק"ש ובברכותיה וכיוצא בהם, אפילו יושב שפיר דמי.

(b)

Clarification (cont.): The Teshuvas ha'Ge'onim establishes that specifically where one is siting idle, but if he is reciting the Sh'ma or its B'rachos, and the like, then it is in order to sit.

13)

TOSFOS DH IMCHAH

תוספות ד"ה [עמכה]

(SUMMARY: Tosfos presents two interpretations of Chanah's words.)

"עמך" משמע בתוך ארבע אמות.

(a)

Clarification: "Imcha" implies within four Amos.

וי"א משום דכתיב "עמכה" מלא בה"א, כלומר שלא היה יושב בתוך ארבע אמות שלה כי אם בחמישית.

1.

Explanation: Some commentaries explain however, that since "Imchah" is spelt out in full with a (n extra) 'Hey', it means that he was sitting, not in her four Amos, but in the fifth Amah.

14)

TOSFOS DH MOREH HALACHAH BI'FENEI RABACH AT

תוספות ד"ה מורה הלכה בפני רבך את

(SUMMARY: Tosfos clarifies as to why Eli called himself Shmuel's Rebbi.)

ואף ע"פ שלא למד עדיין בפניו ...

(a)

Implied Question: Even though he (Shmuel) had not yet learned before him ...

מ"מ גדול הדור היה ובא ללמוד לפניו.

(b)

Answer: Nevertheless, he (Eli) was the leader of the generation, and he (Shmuel) had now come to learn before him.

15)

TOSFOS DH KOL HA'YOSHEV B'TA'ANIS B'SHABBOS

תוספות ד"ה כל היושב בתענית בשבת

(SUMMARY: Tosfos establishes this with regard to a Ta'anis Chalom, and adds a Halachah regarding a Ta'anis Chalom on Shabbos.)

פירש ר"ח - בתענית חלום.

(a)

Clarification: Rabeinu Chananel establishes this with regard to a Ta'anis Chalom.

וכן איתא במדרש תהלים.

(b)

Support: And so it is written in Medrash Tehilim.

וכשיושב בתענית חלום בשבת, פי' בה"ג שאומר 'עננו' ב'אלהי נצור', ואפילו קובע ברכה לעצמו כיון שאינו בתוך י"ח.

(c)

Halachah: Somebody who fasts a Ta'anis Chalom on Shabbos, says the B'hag, inserts 'Aneinu' in 'Elokai, N'tzor', even to the point of concluding with a B'rachah, seeing as it is not actually said in the Amidah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF