ברכות דף טז. א

האומנין או בעל הבית הנמצאים בראש האילן או בראש הנדבך ורוצים לקרוא ק"ש או להתפלל מה דינם?

האומנין בעל הבית
לגבי ק"ש קוראים ק"ש בלא לירד קוראים ק"ש בלא לירד [1]
לגבי תפלה באילן זית ותאנה מתפללים צריך לירד מכל אילן
בשאר אילנות אינם מתפללים

הפועלים או שאר בני אדם איזה תפילה יתפללו, שמונה עשרה או מעין שמונה עשרה?

שאר בני אדם הפועלים
לרבן גמליאל שמונה עשרה בעושין בשכרן מעין שמונה עשרה
בעושין בסעודתן שמונה עשרה
לר' יהושע מעין שמונה עשרה

ברכות דף טז: א

האם מותר לאבל לרחוץ עצמו?

בכל בן אדם באיסטניס
באבילות דאורייתא (יום המיתה) אסור אסור
באבילות דרבנן (בלילה אחר הקבורה) אסור מותר
-------------------------------------------------

[1] כן משמע בסוגיא שרק לגבי תפלה צריך לירד, וכן פסק להדיא בשו"ע (סימן ס"ד סעיף ח').

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף