1)

DANCING, JUDGING, MARRYING AND CONSECRATING (Yerushalmi Halachah 2 Daf 20b)

ולא מרקדין

(a)

The Mishnah had taught: One may not dance.

ר' ירמיה ר' זעירה בשם רב הונה קיפוץ עוקר שתי רגליו כאחת ריקוד עוקר אחת ומניח אחת

(b)

R. Yirmiyah/ R. Zeira quoting Rav Huna: 'Kiputz' (jumping) means lifting up both feet together. 'Rikud' (dancing) means lifting up one foot and putting down the other.

א''ר לעזר כל משמיעי קול אסורין בשבת

(c)

R. Elazar: Any form of sound-making is prohibited on Shabbos.

אמר רבי שמואל בר רב יצחק סבא מקושא דבי כנשתא חדתא הוה

(d)

R. Shmuel bar Rav Yitschak: My grandfather was the beadle of the Synagogue and he would knock on people's doors to call them to the Synagogue.

ר' ליל בי ר' אלם מקש על כסא

(e)

R. Lil bei R. Elem knocked on a chair (on Shabbos to make noise).

ר' אילא עני בסדרא [דף מה עמוד ב (עוז והדר)] סלק לביתא אשכחון דמיכין רבע ליה על סולמא בגין דלא מקשה על תרעא בשובתא

(f)

R. Ila stayed out late studying on Friday night. When he came home, he discovered that all of his household were already sleeping. He rested on the ladder in front of his house as he did not want to knock on the door on Shabbos.

ר' ירמיה הוה פשט עם בריה דרבי אימי אזל בעי מתערתא בקריצתא דשובתא שרי מיקש על תרעא א''ל אבא מאן שרא לך

(g)

R. Yirmiyah would learn with R. Imi's son. R. Imi went to wake up his son on Shabbos morning to go and learn. He knocked on his son's door. His son asked him, "Father, who permitted you to do this?''

ר' אבא בר כהנא בעא קומי ר' יסא מהו מקשה על כריסא בשובתא

(h)

R. Aba bar Kahana to R. Yasa: May a person tap his intestines on Shabbos?

א''ל בחולא מאן שרא לך

1.

R. Yasa: Is it permitted on a weekday? (It can cause immoral thoughts)

א''ר שמואל בר אבודמא נהגין רבנן בחולה מן הטיבור ולמעלן בבגדיו מן הטיבור ולמטן

2.

R. Shmuel bar Avudama: The Rabbanan are accustomed to say that a sick person may bang above his navel. If he is clothed, he may bang even below his navel.

ולא דנין

(i)

The Mishnah had taught: One may not judge.

רבי חזקיה רבי אחא בשם ר' אבהו אסור לדון דיני ממונות בע''ש

(j)

R. Chizkiyah/ R. Acha quoting R. Abahu: It is prohibited to judge monetary cases on Erev Shabbos.

והא מתני' פליגא לפיכך אין דנין לא בע''ש ולא בעי''ט דיני נפשות הא דיני ממונות דנין

1.

Question: A Mishnah contradicts this - 'Therefore, one may not judge life and death cases, neither on Erev Shabbos nor on Erev Yom Tov'. This shows that one may judge monetary cases.

ותני ר' חייה כן דנין דיני ממונות בע''ש אבל לא דיני נפשות בע''ש אמר כן להלכה וכאן לדבר תורה

2.

R. Chiya - Beraisa: One may judge monetary cases on Erev Shabbos but not life and death cases.

אמר כן להלכה וכאן לדבר תורה

3.

Answer: The Mishnah and Beraisa rule that if a case was judged on Erev Shabbos/Yom Tov it is valid. R. Abahu ruled that if a person asks if a monetary case should be judged on Erev Shabbos, he should be told not to judge.

ולא מקדשין

(k)

The Mishnah had taught: One may not marry.

רבי בא בר כהן אמר קומי ר' יוסה ר' אחא בשם ר' יעקב בר אידי אסור לארס אשה בע''ש

(l)

R. Ba bar Kohen before R. Yosa/ R. Acha quoting R. Yaakov bar Idi: It is prohibited to betroth a woman on Erev Shabbos.

הדא דאת אמר שלא לעשות סעודת אירוסין הא לארס יארס

1.

This ruling is against making a betrothal banquet, but to merely betroth is permitted.

שמואל אמר אפילו בתשעה באב יארס שלא יקדמנו אחר

(m)

Shmuel: He may even betroth on the 9th of Av, to prevent another man from betrothing her.

מחלפא שיטתיה דשמואל תמן הוא אמר (תהילים סח) מושיב יחידים ביתה

(n)

Question: The opinion of Shmuel has been switched. The Pasuk in Tehillim (68, 7) states, "He settles individuals into a family'';

(תהילים סב) במאזנים לעלות המה מהבל יחד והכא הוא אמר הכין

1.

Another Pasuk states (62, 10), "If they would be lifted onto scales, together they would be lighter than hot air''. (The Midrash expounds here that even before they become hot air in their mother's womb, they are together - i.e. their spouse is already decided.) If so, how could Shmuel be concerned lest another man betroth her?

שלא יקדמנו אחר בתפילה [דף מו עמוד א (עוז והדר)] אפילו כן לא [דף כא עמוד א] קיימה

(o)

Answer: Another man's prayers could change the decree. Nevertheless, despite this other man meriting to marry her, the marriage will not last (as one of the spouses will die).

2)

CONSECRATING (Yerushalmi Halachah 2 Daf 21a)

ולא מקדישין

(a)

The Mishnah had taught: One may not consecrate.

ר' יעקב בר אחא בשם רבי אימי איתפלגון ר' יוחנן ורשב''ל חד אמר מקדישין וחורנה אמר אין מקדישין

(b)

R. Yaakov bar Acha quoting R. Imi: R. Yochanan and R. Shimon ben Lakish disagreed. One held that a person may consecrate items on Shabbos and Yom Tov. The other opinion held that a person may not consecrate. (The first opinion seems to contradict the Mishnah...)

רבנן דקסרין מפרשין להון ר' יוחנן אמר מקדישין בתחילה בי''ט רשב''ל אמר אין מקדישין בתחילה בי''ט

(c)

Rabbanan of Kisarin explain: R. Yochanan said one may consecrate sacrifices (that must be brought that day) on Yom Tov (just as its sacrifice overrides Yom Tov, so does its consecration); RSB''L said that one may not. (Note: This entry follows the explanation of Rav Chaim Kanievski.)

אית תניי תני הולך לו אצל מוכרי טלאים

(d)

Beraisa #1: One may go to the lamb sellers (on Erev Pesach that occurs on Shabbos).

אית תניי תני הולך לו אצל מוכרי פסחים

1.

Beraisa #2: (One may not go to the lamb sellers, but rather) one must go to those that sell Pesach offerings (since those animals have already been consecrated earlier).

מ''ד הולך לו אצל מוכרי טלאים כמ''ד מקדישין מ''ד הולך לו אצל מוכרי פסחים כמ''ד אין מקדישין

(e)

Beraisa #1 fits the opinion that says that one may consecrate; Beraisa #2 fits the opinion that says that one may not consecrate.

הדא אמרה שאינו יוצא לחולין וחוזר וקדש אין תימר יוצא לחולין חוזר וקדש יהא אסור משום מקדיש ותנינן אין מקדישין

(f)

This shows that an animal cannot be deconsecrated and then reconsecrated. If you would say it could, it would be prohibited to consecrate!

רבי חנניה ורבי מנא חד אמר במקדיש למחר וחורנה אמר במקדיש לבדק הבית

(g)

Rav Chanina and Rav Mana: One opinion holds that one may consecrate on Yom Tov (unless it is for tomorrow). The other opinion holds that one may not consecrate for the treasury of the Temple.

א''ר שמיי ואפילו כמ''ד מקדישין בעזרה משום שבות שהתירו במקדש

(h)

R. Simi: Even according to the opinion that prohibits consecrating, it may be done in the Temple courtyard, as we do not apply Rabbinic decrees in the Temple.

3)

COMPARING SHABBOS AND YOM TOV (Yerushalmi Halachah 2 Daf 21a)

[דף מו עמוד ב (עוז והדר)] כל אלו בי''ט אמרו ק''ו לשבת

(a)

The Mishnah had taught: All of these acts are prohibited on Yom Tov, and certainly on Shabbos. [The only difference between Yom Tov and Shabbos is the laws of food preparation].

אילין אינין והא אית לך חורנין סקילה בשבת ואין סקילה בי''ט כרת בשבת ואין כרת בי''ט מכות בי''ט ואין מכות בשבת

(b)

Question: Is that the only difference (between Shabbos and Yom Tov)? The following are also differences - transgressing Shabbos is punishable with stoning or Kares, but Yom Tov is not; transgressing Yom Tov is punishable with lashes, but Shabbos is not.

אין תימר בדברים שיש בהן אוכל נפש אתינן מיתני

1.

If you suggest that the Mishnah is discussing food preparation but not punishment...

והא תנינן משחילין פירות דרך ארובה בי''ט אבל לא בשבת

2.

(This cannot be correct as) the Mishnah teaches that one may drop fruit through a skylight on Yom Tov (despite the hard work involved) but not on Shabbos. (This is also food related but does not appear in our Mishnah.)

ועוד מן הדא שוחקין עצי בשמים למילה בי''ט אבל לא בשבת

3.

Furthermore, (another example is) the Beraisa that teaches that one may grind spices for a Bris Milah on Yom Tov but not on Shabbos.

א''ר יוסה והוא שמל

i.

R. Yosa: It is only permitted when the Bris has already taken place (otherwise it is not certain that the spices will be needed).

ועוד מן הדא דתני מודין חכמים לר' מאיר בחותמות שבקרקע שמפקפקין ומתירין וחותכין בשבת מפקפקין אבל לא מפקיעין ולא מתירין ולא חותכין בכלים בשבת מותר אין צריך לומר בי''ט

4.

Furthermore, (another example is) the Beraisa that teaches that the Chachamim agree with R. Meir concerning pit and cave covers that are tied closed with ropes, that one may loosen, untie and cut the ropes (on Yom Tov). On Shabbos shaking is permitted but not unravelling, nor untying nor cutting. As for utensils, it is permitted on Shabbos and certainly on Yom Tov.

אין בין י''ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד

(c)

The Mishnah had taught: The only difference between Yom Tov and Shabbos is the laws of food preparation.

מה ביניהון

(d)

Question: (There is a Beraisa that cites the opinion of R. Yehudah that Chazal also permit 'preparations for food preparation'.) When would there be a practical difference between R. Yehuda and our Tana?

רב חסדא אמר לחדד ראשו של שפוד ביניהון

(e)

Answer #1(Rav Chisda): Sharpening the top of a spit (that was damaged on Yom Tov).

ר' חנינה בריה דר' אבהו אמר להוציא אש מן העצים ביניהון

(f)

Answer #2 (R. Chanina son of R. Abahu): To ignite a fire for cooking.

[דף מז עמוד א (עוז והדר)] תנא ר' יהודה בר פזי דבר דלייא הוא הדבר

(g)

Beraisa (R. Yehuda ben Pazi of Bar Daliya): Is that the difference between them?

מהו הוא הדבר לחדד ראשו של שפוד הוא הדבר או להוציא אש מן האבנים הוא הדבר

(h)

Question: Which difference was R. Yehuda ben Pazi referring to - sharpening a spit or igniting a fire?

לית לך אלא כהדא אין משחיזין את הסכין אבל משיאה על גבי חבירתה

(i)

(Even R. Yehuda does not permit a full Melacha; rather) the difference between them must be that one may not sharpen a knife but one may draw one knife against another (as it is being done in an irregular way).

אמר רב חסדא דרבי יודה היא דאמר רב יהודה בשם שמואל דברי הכל היא כדי להעביר שמנונית שעליה

(j)

Rav Chidsa: It is the opinion of R. Yehuda - as Rav Yehuda quoted Shmuel as saying that all permit it in order to remove the fatty layer on the knife.

4)

LIGHTING A CANDLE NEEDLESSLY (Yerushalmi Halachah 2 Daf 21a)

מהו להדליק נר של אבטלה

(a)

Query: May one light a candle needlessly?

חזקיה אמר אסור

(b)

Answer (Chizkiyah): It is prohibited.

מתניתא פליגא על חזקיה (שמות לה) לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת בשבת אין את מבעיר אבל מבעיר את בי''ט

(c)

Question: The Beraisa disproves Chizkiyah - The Pasuk states (Shemos 35, 3), "You shall not kindle a fire in all of your dwellings on the day of Shabbos'' - you may not kindle on Shabbos, but you may kindle on Yom Tov...?

אין תימר בדברים שיש בהם אוכל נפש אנן קיימין והכתיב (שמות יב) אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם

1.

If you suggest that the Pasuk refers to kindling for food preparation, it is unnecessary as the Pasuk states elsewhere (Shemos 12, 16), "...except you may make for yourselves that which every person eats''.

אלא כינן קיימין בנר של אבטלה

2.

(Conclusion of question): Rather, the Pasuk is permitting needlessly kindling a candle...?

אמר ר' אבונה [דף כא עמוד ב] ותניי תמן בית שמאי אוסרין וב''ה מתירין

(d)

Another proof (R. Avuna - Mishnah): (On Yom Tov, Beis Shamai prohibit carrying out a child into a public domain and Beis Hillel permit it. (B''H reason that since one may carry for a need i.e. food, one may also carry without a need. This shows that Beis Hillel also allow needlessly kindling a candle as well).

[דף מז עמוד ב (עוז והדר)] ר' נחום אחוי דרב אילא בעא קומי ר' יוחנן א''ל לא תאסור ולא תישרי

(e)

R. Nachum, the brother of Rav Ila, asked this question (about kindling unnecessarily) to R. Yochanan, who responded by neither prohibiting nor permitting it. (He reasoned that Beis Hillel's law of 'since' is a theoretical Halachah, but one does not actually rule that way.)