1)

TRANSPORTING WINE AND STRAW (Yerushalmi Halachah 1 Daf 16a)

משנה המביא כדי יין ממקום למקום לא יביא' בסל ובקופה אבל מביא הוא על כתיפו לפניו

(a)

(Mishnah): One who brings jugs of wine from place to place should not bring them in a basket or box; but he may bring them in front of him on his shoulder.

המוליך את התבן לא יפשיל את הקופה לאחריו [דף לה עמוד א (עוז והדר)] אבל נוטלה בידו

(b)

One who carries straw should not sling it behind him; rather, he should carry it in his hand.

מתחילין בערימת התבן אבל לא בעצים שבמוקצה

(c)

One may begin taking fuel from a pile of straw but not from the wood store (called the Muktzah).

גמרא אמר רבי חנין בר לוי מתניתא באילין קורפדייא דקיקתה דמיטענן תרתיי תלת בגו ידא

(d)

(Gemara - R. Chanin bar Levi): The Mishnah is referring to small jugs, the size of which a person can carry two or three in one hand.

היתה אחת גדולה לפניו כך היא דרכו לאחריו כך היא דרכו

(e)

But if there was one large utensil, it is normal to carry both in front (on his shoulder) and behind him.

היך מה דאת אמר מביאה על גב עורה ודכוותה מביאה על גב קנקנה

(f)

(Rather, what should he do?) Just as we said earlier that one may bring a whole animal with its skin (as it is considered an irregular way to carry it), so too here, he should bring the large utensil with the large jug that it is inside.

[דף טז עמוד ב] כמה דאת אמר מביאה איברים ודכוותה מביאה צלוחית צלוחית

(g)

Just as we said that an animal that was slaughtered in the field may not be brought in on a rod but rather, it must be brought in limb by limb; so too, he should bring the wine (small) jug by jug. (Even though he will be forced to walk more, it is still preferable.)

ר' יודן בעי מהו להוציא תבן מרשות היחיד לר''ה

(h)

Query (R. Yudan): May a person take straw from a private to a public domain?

ולא מתניתא היא המוליך את התבן לא יפשיל את הקופה לאחריו

(i)

Answer: It is taught in our Mishnah - One who carries straw (for his animals) should not sling it behind him; rather, he should carry it in his hand.

[דף לה עמוד ב (עוז והדר)] מתניתא כמאן דאמר (שמות יב) לכל נפש אף נפשות בהמה בכלל

(j)

Response: Our Mishnah follows the opinion that when the Pasuk states (Shemos 12, 16), "[except you may make for yourselves that which] every soul [eats]'', it permits a person to cook on Yom Tov even for their animal.

מה צריכה ליה כמאן דאמר אין נפשות בהמה בכלל

1.

R. Yudan's query is according to opinion that the Pasuk does not permit cooking for one's animal.

ברם כמ''ד נפשות בהמה בכלל פשיטא ליה

2.

But according to the opinion that the Pasuk also permits cooking for one's animals, is it not obvious?

מתניתא כמוציא להאכיל מה צריכא ליה במוציא להיסק

3.

The case of the Mishnah is obviously permitted as he is taking out the straw to feed his animals. But R' Yudan's query was about taking the straw out to burn. (This is a question even according to this opinion that one may cook for one's animals.)

ר' יעקב בר אחא בשם ר' יסא מוקצה שיבש אסור ליגע בו

(k)

R. Yaakov bar Acha quoting R. Yasa: Fruits that were put out to dry and they finished drying on Yom Tov - they may not be moved (Muktzah) as they were unusable at the onset of Yom Tov.

ר' אמר לרבי שמעון בריה עלה והבא לנו גרוגרות מן העלייה

(l)

Rebbi to his son R. Shimon: Go up and bring us dried figs from the attic.

א''ל ואינו אסור משום מוקצה

(m)

R. Shimon replies: Are they not Muktzah?

א''ל ועדיין את לזו אין לך אסור משום מוקצה אלא תאנים וענבים בלבד

(n)

Rebbi responds: Do you still need this Halachah? The only foods that are Muktzah are figs and grapes.

[דף לו עמוד א (עוז והדר)] א''ר שמואל בר מיסרטיי מפני שהן מסריחות בנתיים

(o)

R. Shmuel bar Misartai explains: Because as soon as they begin to dry, they become inedible until they are fully dried.

ר' זעירא בעא קומי ר' יסא לא מסתברא באילין פיצולייא הוה עובדא

(p)

R. Zeira asks R. Yasa: It is logical to say that Rebbi spoke to his son about 'Pitzulaya' dates that never ripen on the tree (and they are placed in palm-branch baskets to ripen. They are dissimilar to figs and grapes as one does not actively reject them and some people eat them.)

א''ל אוף אנן סבר כן אתא ר' יוסי בי ר' בון ר' יצחק בר ביסנא בשם ר' יוחנן באילין פיצולייא הוה עובדא

(q)

R. Yasa replies: I agree. R. Yosi bei R. Bun said that R. Yitzchak bar Bisna quoted R. Yochanan as saying the same thing.

א''ל אין לך אסור משום מוקצה אלא תאנים וענבים בלבד

(r)

R. Zeira: The only foods that are Muktzah are figs and grapes.

ר' יעקב בר זבדי בשם ר' אבהו הדא דאת אמר לעניין שבת [דף יז עמוד א] אבל לעניין מעשרות כל הדברים יש להן מוקצה

(s)

R. Yaakov bar Zavdi quoting R. Abahu: This is true for the laws of Shabbos, but as for Maaseros, fruits are only obligated in Maaser when their work is complete. (Beforehand, a person may snack on them without the need to separate Maaseros. Therefore, fruits which are drying are not obligated in Maaseros until they are completely dry).

א''ר יוסה מתניתא אמרה כן בגרוגרות משידוש ובמגורה משיעגיל

(t)

R. Yosa: There is a Mishnah (in Maseches Maaseros) that teaches this - [at the following times, these fruits become obligated in Maaseros] - dried figs, when they are trodden inside the barrel; dried figs in a storage bin, when they are pressed together with a roller.

2)

TAKING WOOD (Yerushalmi Halachah 2 Daf 17a)

משנה אין נוטלין עצים מן הסוכה אלא מן הסמוך לה

(a)

(Mishnah): One may not take wood from a hut; only from loose wood that is nearby.

[דף לו עמוד ב (עוז והדר)] מביאין עצים מן השדה מן המכונס מן הקרפף אפילו מן המפוזר

(b)

One may bring wood from the field, from stored wood and from a Karpef (enclosure) even from scattered wood.

אי זהו קרפף כל שהוא סמוך לעיר דברי רבי יהודה

(c)

What is considered a Karpef? R. Yehuda says - Whenever it is close to the town.

ר' יוסה אומר כל שנכנסין לו בפותחת אפילו בתוך תחום שבת

(d)

R. Yosa: Whenever it has a door with a lock, even if it is within the Techum Shabbos.

גמרא אין נוטלין עצים מן הסוכה אלא מן הסמוך לה

(e)

(Gemara - the Mishnah taught): One may not take wood from a hut; only from loose wood that is nearby.

שמואל אמר בשלא נתכוון לעבותה אבל אם נתכוין לעבותה אסור כשלא היתנה אבל אם היתנה מותר

(f)

Shmuel: It is permitted when he does not intend to use this wood to widen the hut, but if he did, it is prohibited. This is true when he did not make a stipulation that he wishes to use them on Yom Tov; however, if he did, it is permitted.

רב נחמן בר יעקב בעי ויש אדם מתנה לסתור אוהלין

(g)

Question (Rav Nachman bar Yaakov): Can a person stipulate that he is permitted to demolish tents on Yom Tov?

ואומר (בפני)[בשם] שמואל (בטפול לה)[בנפולה] והוה רב נחמן בר יעקב הוי בה

(h)

He would say in the name of Shmuel, that it is permitted when the Sukah fell down. (There is no issue of destroying; Muktzah is the only issue - this can be solved with a stipulation in advance.) Rav Nachman bar Yaakov was doubtful about this answer.