ביצה דף לו. א

האם מותר לכסות את הדברים דלהלן מפני הגשמים?

פירות, כדי יין ושמן מעושרים אוירא דליבני, כדי יין ושמן של טבל
לעולא מותר מותר
לרב יצחק מותר אסור - דאין כלי ניטל אלא לדבר הניטל

אליבא דרב יצחק (אליבא דר' יהודה), האם מותר לטלטל מחצלת לפורסה על גבי הכוורת?

כשלא חישב על הב' חלות כשחישב על הב' חלות שם
בימות החמה, ביומי ניסן ותשרי מותר, דכיון שיש דבש הוי לצורך דבר הניטל [1]
בימות הגשמים אסור מותר

ביצה דף לו: א

האם מותר לדון או לקדש או לייבם באופנים דלהלן? [תוד"ה והא].

ביש דיין טוב ממנו, ביש לו אשה ובנים,
ביש לו אח גדול ממנו
באין דיין טוב ממנו, באין לו אשה ובנים,
באין לו אח גדול ממנו
לרש"י אסור אסור [2]
לר"ת אסור מותר
-------------------------------------------------

[1] והגם שאסור לרדות דבש, לר' אליעזר מדאורייתא ולרבנן משום שבות. תירצו התוס' (בד"ה דחשיב), דמיירי שהדבש רדוי ועומד.

[2] לפירש"י מה שהעמידה הגמ' באופנים שאינו מצוה גמורה הוא רק כדי לפרש את דברי התנא שאמר על דברים אלו שהן "משום רשות", אבל אה"נ שאסור לעשותם בכל ענין בשבת ויו"ט.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף