PAST DEDICATIONS 
BEITZAH 15 (14 Nisan) - dedicated by Mr. D. Kornfeld l'Iluy Nishmas his grandmother, Chayah bas Aryeh Leib Shpira (nee Sole), on the day of her Yahrzeit.

ביצה דף טו. א

מה דין כלאי בגדים בלבישה ובהצעה תחתיו? [תוד"ה אלא].

לבישה והעלאה הצעה תחתיו
ברכים אסור מה"ת אסור מדרבנן [1]
בקשים אסור מדרבנן מותר

האם מותר לשלוח מנעלים במצבים דלהלן ביו"ט?

מנעל לבן -
שלא צבע העור
מנעל שחור -
שצבע העור בשחור
לר' יהודה - למעלה הוא צד שער אסור - דאינו צבוע מותר
לר' יוסי - למעלה הוא צד בשר ----- [2] אסור - דצריך עדיין להחליקו

היה בא בדרך [3] או שהיה בבית המדרש ותפילין בראשו וקידש עליו היום מה יעשה,
וכן מי שמצא תפילין בשבת מה יעשה?

כשלא נשמרים
מגנבים וכלבים
כשנשמרים
מכלבים ולא מגנבים
כשנשמרים
מגנבים ומכלבים
כשהיו תפילין בראשו מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו מניח ידו עליהם עד בית הסמוך לחומה
מצא תפילין מכניסן זוג זוג משאירם במקומם
-------------------------------------------------

[1] ואמר ריב"ל בשם רבי בשם קהלא קדישא דירושלים, שאפי' עשר מצעות זו על גב זו וכלאים תחתיהן אסור לישון עליהם.

[2] בשטמ"ק מבואר שהיו נוהגים במקומו של ר' יוסי לנעול נעלים לבנים, ולפיכך גם כשלא צבעו מותר.

[3] לרש"י גם כאן מיירי בכה"ג שנכנסה שבת, אכן תוס' דקדקו מלשון אביי שאמר "שקעה עליו השמש" שמיירי גם בחול, דהואיל ושקעה השמש יש לו לסלקן, ובכל אופן עדיף שישאיר בראשו ולא יביא בידו כדי שלא יפלו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף