ביצה דף טז. א

האם אפשר להניח עירוב מהמינים דלהלן?

פת דייסא
ללישנא קמא דאביי אי אפשר - דשכיחא ואינה ניכרת אפשר - דאינה שכיחא
לאיכא דאמרי דאביי אי אפשר - דבעינן מידי דבא ללפת בו את הפת

ביצה דף טז: א

מהו שיעור עירובין דלהלן, והאם צריך את השיעור לכל אחד מהמשתתפים, או אחד לכולם?
[תוד"ה אמר].

מה הוא שיעורו והאם בעינן לכל אחד ואחד
עירוב תבשילין כזית לא בעינן דכזית אחד לכולם
עירובי תחומין שתי סעודות בעינן לכל אחד שתי סעודות
עירובי חצרות כגרוגרת בעינן גרוגרת לכל אחד
או מזון שתי סעודות לכולם

האם עושים עירוב דלהלן ביו"ט שחל להיות בע"ש?

עירובי תחומין עירובי חצרות
לתנא קמא לא עושים - דנראה כמתקן דבר
לרבי [1] אסור -
דיש בידך כח לאוסרו בדבר האסור לו
מותר -
דאין בידך כח לאוסרו בדבר המותר לו [2]
-------------------------------------------------

[1] כן שנו בברייתא, אכן ר' אלעזר שלח לגולה שאדרבה רבי לחומרא וחכמים לקולא.

[2] דאין איסור לטלטל בחצר ביו"ט, ולכן אי אפשר לאסרו היום מלערב למחר, אולם אפשר לאוסרו בעירובי תחומין - דהרי יש איסור תחומין ביו"ט.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף