1)

THE TYPE OF COURTYARD THAT OBLIGATES (Yerushalmi Maaseros Perek 3 Halachah 3 Daf 16a)

משנה ואיזה היא חצר שהיא חייבת במעשרות

(a)

(Mishnah): Which type of courtyard obligates completed produce in Maaseros (as if they've been brought into the house)?

רבי ישמעאל אומר חצר הצורית שהכלים נשמרים בתוכה.

1.

(R. Yishmael): (If it's like) a courtyard in Tzur, where the contents are protected by a guard at the entrance.

רבי עקיבה אומר כל שאחד פותח ואחד נועל פטורה.

2.

(R. Akiva): If (for example, the courtyard contains two houses and) when one person opens, the other person (objects and) closes (and vice-versa, it is not considered protected and) it's exempt.

רבי נחמיה אומר כל שאין אדם בוש מלאכול בתוכה חייבת.

3.

(R. Nechemia): If a person would not be embarrassed to eat there, it is obligated.

רבי יוסי אומר כל שנכנס לה ואין אומר לו מה אתה מבקש בתוכה פטורה.

4.

(R. Yosi): If when a stranger enters and nobody asks him what he's doing there, it is exempt.

רבי יהודה אומר שתי חצירות זו לפנים מזו הפנימית חייבת והחיצונה פטורה.

5.

(R. Yehuda): If there are two courtyards, one within the other, the inner one is obligated and the outer one is exempt.

הגגות פטורין אף על פי שהן של חצר חייבת.

(b)

Roofs are exempt, even though they belong to a courtyard that does obligate.

בית שער ואכסדרה ומרפסת הרי אלו כחצר אם חייבת חייבין ואם פטורה פטורין.

1.

A gatehouse, portico or balcony are like the courtyard and if it obligates, they obligate.

הצריפין והבורגנין והאליקטיות פטורין.

2.

A (cone-shaped) hut, a Borganin (field storage room) and a shed are exempt.

סוכת גינוסר אף על פי שיש בה ריחים ותרנגולין פטורין.

3.

Huts of Ginosar, even if they contain millstones and roosters (which were usually kept in private courtyards), they are exempt.

סוכת היוצרים הפנימית חייבת והחיצונה פטורה.

4.

A potter's hut - the inner room obligates and the outer room exempts.

רבי יוסי אומר כל שאינה דירת החמה ודירת הגשמים פטורה.

5.

(R. Yosi): Anything which is not dwelled in both in the summer and winter is exempt.

סוכת החג בחג רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרין:

6.

Sukkos used on the festival - R. Yehuda obligates and the Chachamim exempt.

גמרא [דף טז עמוד ב] איזו היא חצר

(c)

(Gemara): (The Mishnah asked) Which type of courtyard?

תני רבי ישמעאל כל שהשומר יושב על פתחה ומשמר.

(d)

(Baraisa)(R. Yishmael): Wherever a guard sits at the entrance to guard it.

רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן כולהון מן הבית למדו בית טובל דבר תורה (אמר)[דכתיב] ביערתי הקדש מן הבית.

(e)

(R. Shmuel bar Nachman citing R. Yochanan): All of these definitions are learned from the Torah obligating a house, as the pasuk states (Devarim 26:13), "I have removed the Holy portion from the house". (The Chachamim decreed that anything that resembles a house also obligates.)

שמעון קומי רבי יוחנן אמר לון הלכה כדברי כולהון להחמיר.

(f)

Shimon said (to the students of the Beis Midrash) in front of R. Yochanan that the Halacha follows the stringent views of all of the Tannaim in the Mishnah.

ולמה לא אמרינן ליה משמיה דליתיה מילתא דרבי יוחנן פליגא על מילתא.

(g)

Why didn't Shimon explicitly say this in the name of R. Yochanan? So that they would not question him from the later statement of R. Yochanan.

תני רבי שמעון בן אלעזר אומר משום ר' עקיבה כל שאחד פותח ואחד נועל פטור בשני שותפין לא בשני דיורין.

(h)

(Tosefta) (R. Shimon ben Elazar citing R. Akiva): (R. Akiva's statement in the Mishnah that if (for example, the courtyard contains two houses and) when one person opens, the other person (objects and) closes (and vice-versa, it is not considered protected and) it's exempt; it applies to two owners but not two tenants.

מה בין שותף מה בין דיור כשם שהשותף ממחה כך הדיור ממחה.

(i)

Question: What's the difference? Surely both owners and tenants are able to protest?

אמר רבי יונה בבעל הבית ודיורו היא מתניתא בעל הבית ממחה על ידי דיור ואין דיור ממחה על ידי בעל הבית.

(j)

Answer (R. Yona): It's discussing an owner that rented out one of the houses. The owner can protest the tenant, but not vice-versa. (Therefore, the courtyard is considered protected by the owner and it obligates in Maaser.)

עליה שמעון קומי רבי יוחנן הלכה כרבי שמעון בן אלעזר דרבי עקיבה

(k)

Concerning this Baraisa, Shimon said (to the students of the Beis Midrash) in front of R. Yochanan that the Halacha follows R. Shimon ben Elazar in the name of R. Akiva (that two if the courtyard has two owners, it is not considered protected and is exempt).

רבי יונה אמר זעירא ורבי אימי תריהון בשם רבי יוחנן הלכה כרבי שמעון בן אלעזר דרבי עקיבה.

(l)

(R. Yona): Zeira and R. Imi both cited from R. Yochanan that the Halacha follows R. Shimon ben Elazar in the name of R. Akiva.

אמר רבי אימי הורי רבי יוחנן באילין דבי רבי אימי הלכה כרבי שמעון בן אלעזר דרבי עקיבה.

(m)

(R. Imi): R. Yochanan ruled to the students of the House of R. Imi this way.

רבי בון בר חייא בעי קומי ר' זעירא מה בא רבי יהודה להוסיף על דברי רבי עקיבה רבו

(n)

Question (R. Bun bar Chiya to R. Zeira): What's R. Yehuda adding to R. Akiva (in the Mishnah)?

אמר לו לא כלום.

(o)

Answer (R. Zeira to R. Bun bar Chiya): Nothing. (He just related it as he had heard it from R. Akiva.)

א"ר לעזר לגג מבוצר לאויר חצר היא מתנית'.

(p)

(R. Elazar): (When the Mishnah taught that roofs are exempt,) it's even when the roof is completely surrounded by the courtyard.

מכיון שהעבירן דרך חצר לא נטבלו.

(q)

Question: Why didn't it become Tevel when it was brought there through the courtyard?

תפתר אי כרבי יוסי בי רבי יודה אי כרבי בשהיה דעתו לעשותן מוקצה ונמלך שלא לעשותן.

(r)

Answer: The Mishnah could follow R. Yosi bei R. Yehuda (at the beginning of this Perek, that since his intent when he took it through the courtyard was to eat it on the roof, it didn't become Tevel). And even if it follows Rebbi (there), it's different here as he originally planned to taking it to his roof to dry, so it wasn't yet complete when he took it through his courtyard.

אמר רבי אבין והוא שיהא בגג ארבע על ארבע מה הבית אינו טובל עד שיהא בו ארבע על ארבע אף הגג אינו פוטר עד שיהא בו ארבע על ארבע.

(s)

(R. Avin): Roofs are exempt only when they measure at least 4 by 4 Amos. Just as a house only causes Tevel when it's at least 4 by 4, so too a roof only exempts from that size.

דתני בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ומן העירוב ואינו טובל למעשרות ואין עושין אותו חיבור לעיר והנודר מן הבית מותר לישב בו ואין נותנים לו ארבע אמות לפני פתחו ואין צמית ביובל ואינו מטמא בנגעים ואין הבעלים חוזרין עליו מעורכי מלחמה.

1.

Support (Baraisa): A house that does not measure 4 by 4 Amos is exempt from Mezuzah, from building a fence around its roof, from contributing food towards an Eiruv and from obligating Maaseros. It cannot be used to extend the limits of a city to join it with another city; one who vows against benefitting from houses may dwell in it; it does not receive an area of 4 Amos in front of it in a courtyard; if it was sold, the seller doesn't lose his right to redeem it after a year and if he didn't redeem it, it returns to him in Yovel; and the owner would not return from the battlefront if he hadn't yet inaugurated it.

מהו שיטבלו לבעל הבורגנין

(t)

(The Mishnah taught that a Borganin (a field storage room) is exempt from Maaseros.) Does this even apply to its owner?

מן מה דתני בית ספר ובית תלמוד טובלין לספר (ולא) למשנה אבל לא לאחרים הדא אמרה (שאין)[שהן] טובלין לבעל הבורגנין.

(u)

Answer (Baraisa): 'A house used to teach children Tanach, Mishnah or Talmud obligates the teacher, but not others that transfer their fruit there.' This shows that a Borganin obligates the owner but not others.

רבי אומר ארבע אמות אף על פי שאין שם ארבע דפנות.

(v)

Rebbi says that a 4 by 4 Amah house obligates in Maaseros even if it doesn't have 4 walls.

ר"ש אומר ארבע דפנות אף על פי שאין שם ארבע אמות.

(w)

R. Shimon says it when the house has 4 walls, even without being 4 by 4 Amos.

רבי (יהודה)[יוסי] אומר ארבע אמות וארבע דפנות

(x)

R.Yosi says that it must be 4 by 4 Amos and have 4 walls.

וכן היה רבי יודה מחייב במזוזה.

(y)

R. Yehuda says the same for the obligation of Mezuzah (as he did in our Mishnah about Maaser, that Sukkos used on the festival obligate).

מסתברא רבי יודה יודי לאילין רבנין אילין רבנין לא יודון לרבי יודה אף על פי שיש שם ארבע אמות וארבע דפנות שהוא פטור מן המזוזה ואינו טובל למעשרות:

(z)

It's logical to say that R. Yehuda agrees with Rabbanan (that a house must be 4 by 4 and have 4 walls to obligate) but not vice-versa; as Rabbanan would not say that a Sukkos on the festival obligates in Mezuzah and Maaser.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF