בכורות דף ג. א

המוכר בהמה או עבד לעכו"ם קונסים אותו לפדות גם ביותר משויה, איזה איסור חמור יותר?

בהמה עבד
ללישנא קמא עד עשרה בדמיה -
 
דאין איסורו חמור כל כך
עד מאה בדמיו -
 
משום שכל יום מפקיעו ממצוות
לאיכא דאמרי עד מאה בדמיו -
 
משום דהוי מלתא דשכיחא
עד עשרה בדמיו -
 
דהוא מלתא דלא שכיחא

כמה תהיה לגוי שותפות בבהמה [1] שאליבא דחכמים תהיה פטורה מן הבכורה, ומדוע?

מה הדין הטעם
לרב הונא ולר' יוחנן אפי' שותפות באוזן דבעינן כל בכור וליכא
לרב
 
נחמן [2]
לרב חסדא דבר שעושה אותו נבלה כיון שחיותו ביד הגוי הוי כאילו הכל בידו
לרבא דבר שעושה אותו טרפה ס"ל שטרפה אינה חיה וחשיב הכל בידו

בכורות דף ג: א

האם שינויים דלהלן חשיבי מום באדם ובבהמה?

ב' עיניו גדולות כעגל או קטנות כאווז אחת גדולה ואחת קטנה
בבהמה אינו מום הוי מום
באדם הוי מום הוי מום
-------------------------------------------------

[1] מבואר בגמ' שאין חילוק אם השותפות היא בעובר הבכור או באֵם.

[2] פליג על רב הונא, דכיון שיכול לומר לעכו"ם שקול אודנך וזיל, דאף שעי"ז יהיה בעל מום, מ"מ לא נפטר מלהנתן לכהן אף שאינו קרב על גבי מזבח. ולפ"ז כתבו האחרונים שגם רב נחמן לא פליג רק לענין לתת לכהן, אבל אינו קרב למזבח כשיש שותפות לעכו"ם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף