1)

TOSFOS DH Ma'aser Behemah v'Chulei

תוספות ד"ה מעשר בהמה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why Ma'aser Behemah was taught here.)

בכל מקום רגיל להזכיר בכור ומעשר ופסח ששוין במתנותיהן להכי תנא מעשר אגב בכור

(a)

Explanation: Everywhere, Bechor, Ma'aser and Pesach are mentioned [together], for their Matanos [of Dam] are the same. Therefore, Ma'aser Behemah was taught [here] along with Bechor;

ופסח דנפישי מיליה תנא בפסחים

1.

Since there are many laws of [Korban] Pesach, it was taught in Pesachim. (Perhaps Tosfos means that it was taught along with laws of Chag ha'Pesach in Pesachim. Alternatively, the entire Masechta pertains to Korban Pesach, since one must eradicate Chametz before Shechitas Pesach, and one must eat with it Matzah...)

2)

TOSFOS DH Noheg ba'Aretz uv'Chutzah la'Aretz

תוספות ד"ה נוהג בארץ ובחוצה לארץ

(SUMMARY: Tosfos points out that the Klal in Chulin does not apply here.)

הא דאמרי' בריש שילוח הקן (חולין דף קלח:) דכל היכא דתנא בארץ ובחוצה לארץ שלא לצורך לבד מראשית הגז

(a)

Implied question: We say in Chulin (138b) that wherever it taught "ba'Aretz uv'Chutzah la'Aretz", this was not needed, except for Reishis ha'Gez! (Also here it is needed!)

היינו בהנהו דתנן בההיא מכילתא אבל הכא לצורך הוא

(b)

Answer: That refers to Mishnayos in Chulin, but here it is needed.

3)

TOSFOS DH R. Akiva Omer Yachol Ya'aleh Adam v'Chulei

תוספות ד"ה רבי עקיבא אומר יכול יעלה אדם מעשר כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that we say similarly in Temurah.)

בתמורה בסוף אלו קדשים (דף כא:) קאמר נמי רבי עקיבא הכי דבכור הבא מחוצה לארץ אינו קרב

(a)

Explanation: Also in Temurah (21b), R. Akiva said so, that a Bechor that comes from Chutz la'Aretz is not offered;

(דמוקי) [צ"ל ומוקי] התם מתני' דמס' חלה (פ''ד מי''א) דבן אנטיגנוס העלה בכורות מבבל ולא קבלום ממנו כר' עקיבא

1.

And we establish there the Mishnah in Chalah (4:11), that Ben Antigenos brought Bechoros from Bavel and they did not accept them, like R. Akiva.

4)

TOSFOS DH k'Rav Huna d'Amar Rav Huna Gezeirah Mishum Yasom

תוספות ד"ה כרב הונא דאמר רב הונא גזירה משום יתום

(SUMMARY: Tosfos explains why we say specifically due to Yasom.)

דרב הונא לקמן בפירקין (דף נח:) כיצד מעשרן ושם לא שייך למיגזר משום כלאים וטריפה ויוצא דופן אבל כאן שייך למיגזר משום הנהו כמו משום יתום

(a)

Implied question: Rav Huna's teaching is below (58b, regarding the Mishnah) how do we tithe? There, it is not applicable to decree due to Kil'ayim, Tereifah or Yotzei Dofen. However, here, it is applicable to decree due to these, just like due to a Yasom! (Why do we say that it is only due to concern for a Yasom?)

אלא איידי דנקט רב הונא התם נקטה הכא

(b)

Answer #1: Since there Rav Huna mentioned [only Yasom], also here.

ומיהו תימה דלא נקט לקוח ויתום כדנקט התם

(c)

Objection: Why didn't he say here a bought animal and a Yasom, like he said there?

לכך נראה לי לפרש דנקט הכא דוקא יתום דטעו ביה טפי מבאחריני משום דלא בקיאי דיתום (נמי לא משכחת ליה) [צ"ל דלא משכחת לה - שיטה מקובצת] אלא בזה פירש למיתה וזה פירש לחיים

(d)

Answer #2: It mentioned here specifically Yasom, for people err more about it than others, because they are not expert about it, for Yasom is found only when this (the mother) died, and this (the fetus) was born [at the same time].

5)

TOSFOS DH Ela Mishum Takalah

תוספות ד"ה אלא משום תקלה

(SUMMARY: Tosfos asks that R. Elazar ben Azaryah tithed after the Churban.)

משמע הכא דאין מעשר בהמה נוהג בזמן הזה משום תקלה

(a)

Inference: Here it connotes that Ma'aser Behemah does not apply nowadays, due to Takalah.

והקשה ר''ת בפרק במה בהמה יוצאה (שבת נד:) [צ"ל אמרינן - שיטה מקובצת] דרבי אלעזר בן עזריה הוה מעשר תריסר אלפי עגלי מעדריה בכל שתא ולאחר החורבן היה

(b)

Question (R. Tam): In Shabbos (54b), we say that R. Elazar ben Azaryah used to tithe 13,000 calves from his herd every year, and this was after the Churban!

דרבן יוחנן בן זכאי שהוא נשיא היה לאחר חורבן ואחריו רבן גמליאל ובימי רבן גמליאל מנו את ר' אלעזר בן עזריה נשיא כדאי' בפרק תפלת השחר (ברכות דף כז:) ובן י''ח שנה היה

1.

Source: R. Yochanan ben Zakai was Nasi after the Churban, and after him R. Gamliel, and in the days of R. Gamliel they appointed R. Elazar ben Azaryah to be Nasi, like it says in Brachos (27b), and [then] he was 18 years old.

i.

Note: In Shabbos (54b), Tosfos assumes that he was at least 13 when he tithed, and R. Yochanan ben Zakai was Nasi after the Churban one or two years. He shows that R. Gamliel was Nasi two or three two years before they appointed R. Elazar ben Azaryah, so at the time of the Churban, he was at most 14 or 15. There, Tosfos gives the three "answers" he mentions here, and does not reject any of them.)

ואין לפרש כלל דאיירי בעישור שנותנין למלך כמו ארנונא

(c)

Unacceptable Answer #1: Do not explain that it refers to tithes they give to the king, like Arnona.

ודוחק נמי לפרש דאפוטרופוס היה לו כשהוא קטן שהיה מעשר

(d)

Poor Answer #2: It is difficult to say that he had an overseer when he was a minor, and [the overseer] tithed [on behalf of him].

ושמא לא בטלו מעשר בהמה כ''כ סמוך לחורבן

(e)

Answer #3: Perhaps they were not Mevatel Ma'aser Behemah so soon after the Churban. (Even if it was only one or two years later, we can say that R. Elazar ben Azaryah tithed three or four years.)

6)

TOSFOS DH v'Ein Macharimin bi'Zman ha'Zeh

תוספות ד"ה ואין מחרימין בזמן הזה

(SUMMARY: Tosfos distinguishes between land and Metaltelim.)

אפילו למ''ד (ערכין דף כט.) סתם חרמים לכהנים אפי' במפרש לכהנים

(a)

Implied question: According to the opinion that Stam Cherem is given to Kohanim, [especially] if he specifies that it is for Kohanim (there is no reason to decree)!

איכא למיגזר משום תקלה דכל זמן שהם ביד בעלים הרי הן הקדש כדאיתא לעיל בריש כל פסולי המוקדשין (דף לב.)

(b)

Answer: There is reason to decree due to Takalah, for as long as it is in the owner's hand, it is Hekdesh, like it says above (32a).

ובפ''ק דע''ז (דף יג.) פרש''י דקסבר סתם חרמים לבדק הבית

(c)

Explanation: In Avodah Zarah (13a), Rashi explained that [the Tana] holds that Stam Cherem is to Bedek ha'Bayis.

(ואי נמי) [צ"ל ואין צריך - שיטה מקובצת] כדפרי'

(d)

Rebuttal: One need not say so, like I explained. (In any case, there is reason to decree.)

והא דאמר עולא בערכין בסוף פרק המקדיש שדהו (דף כט.) אי הואי התם הוה יהיבנא כולהו לכהן דקסבר סתם חרמים לכהנים גבי ההוא גברא דאחרימנהו לנכסיה

(e)

Implied question: Ula said in Erchin (29a) "if I was there, I would have given all of them to a Kohen", for he holds that Stam Charamim are to Kohanim, regarding the man who made his property Cherem! (Tosfos said that all agree that we decree against any Hana'ah from Cherem!)

יש לחלק דהיינו במקרקעי

(f)

Answer: We can distinguish. That refers to land.

דבלאו הכי מקשה ר''ת רב יהודה דסבר התם סתם חרמים לבדק הבית היכי שרי התם ע''י פדייה דלישקול ארבע זוזי ושדי בנהרא

(g)

Support: Even without this [question from Ula], R. Tam asked that Rav Yehudah holds that Stam Cherem is to Bedek ha'Bayis. How did he permit there (the man who was Macharim his property) through Pidyon, that he casts four Zuz to the river? (The Beraisa decrees to forbid Hana'ah!)

ואומר רבינו תם דהתם במקרקעות דאי אסרת להו איסור עולם כ''ש דאתי לידי תקלה טפי

(h)

Answer (R. Tam): There (he was Macharim) land. If you will forbid it forever, all the more so people will come to Takalah more!

ומיהו קשה דמשמע התם דאיירי במטלטלין דפריך עלה מהא דתניא דאין שדה חרמים נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג ומשני הא במקרקעי הא במטלטלי

(i)

Question: It connotes there that it was a case of Metaltelim, for it asks from a Beraisa "a Cherem field applies only when Yovel applies", and answers that [the Beraisa] discusses land, and here (the man was Macharim) Metaltelim!

וי''ל דמקרקעי חוצה לארץ קרי מטלטלי כדמסיק התם דכמטלטלי דמו

(j)

Answer: Land of Chutz la'Aretz it calls Metaltelim, like we conclude there, that it is like Metaltelim.

ואע''ג דקאמר והא מעשה דפומבדיתא במקרקעי נמי הוה משמע מדקאמר נמי דהוה במקרקעי ובמטלטלי

(k)

Implied question: It says there "the case in Pumbedisa was also with land." Since it says "also", this connotes that it was with land and Metaltelim!

מ''מ לא התיר אלא המקרקעי לבד

(l)

Answer: In any case, [Rav Yehudah] permitted only land.

וכל שכן דניחא השתא דמכח זה פשיטא ליה להש''ס דבקרקעי נמי הוה עובדא דאי לא הוה התם אלא מטלטלי לא הוה שרי להו

(m)

Support: All the more so it is fine now that due to this, it was obvious to the Gemara that the episode was also with land, for if it were only with Metaltelim, he would not have permitted it.

7)

TOSFOS DH Ma'os u'Chlei Matchos Yolich Hana'ah l'Yam ha'Melach

תוספות ד"ה מעות וכלי מתכות יוליך הנאה לים המלח

(SUMMARY: Tosfos explains that we may cast Isurim intact only to Yam ha'Melach.)

משמע דוקא לים המלח ולא סגי בשאר נהרות

(a)

Inference: [He must cast it] specifically to Yam ha'Melach, but not to other rivers.

וכן משמע בפרק כל שעה (פסחים דף כח.) דבשאר נהרות בעיא שחיקה אבל לים המלח מטיל בעיניה

(b)

Support #1: It connotes like this in Pesachim (28a) that [if one casts Chametz] in other rivers, he must grind it up, but to the Yam ha'Melach he may cast it intact.

וכן (בעלמא הפריש) [צ"ל במעילה (יא.) ובנזיר (כד:) - שיטה מקובצת גבי המפריש] מעות לנזירותו ומת אמרינן יוליך (הנאה - הרש"ש מוחקו) לים המלח

(c)

Support #2: Also in Me'ilah (11a) and Nazir (24b), regarding one who separated coins for his Nezirus and he died, we say that he casts [the coins for the Chatas] to the Yam ha'Melach (he may cast them intact).

ותימה דבההוא עובדא דערכין (דף כט.) קאמר שקיל ארבע זוזי ושדי בנהרא וכן ביומא בפרק הוציאו לו (דף נה:) קאמר ונשקול ארבעה זוזי ונשדי בנהרא ואידך לישתרו

(d)

Question: In the episode in Erchin (29a), it says that he takes four Zuz and casts them in the river! Also in Yoma (55b), it says that we should take four Zuz and cast them in the river, and the rest should be permitted!

ושמא התם איירי על ידי שחיקה

(e)

Answer: Perhaps there it discusses [casting to the river] through (i.e. after) grinding them up.

ועכשיו כשאדם בא לחלל כרם רבעי או נטע רבעי צריך לשחוק הנהו זוזי )ומחלל) [צ"ל דמחלל - שיטה מקובצת] עלייהו ולשדי בנהרא

(f)

Consequence: Nowadays, when one comes to redeem Kerem Revai or Neta Revai (grapes or fruits of a vine or tree in its fourth year), he must grind the coins that he redeemed on them, and cast them in the river. (Rashash - perhaps we need not fix the text, for one opinion in YD 331:138 says that nowadays that Ma'aser Sheni is not eaten, the redemption money need not have a [minted] form.) (I think that if Tosfos held like this, he would have said so explicitly - PF!)

8)

TOSFOS DH v'Ei Zehu Ikur No'el Deles v'Chulei

תוספות ד"ה ואי זהו עיקור נועל דלת כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why this does not apply to Bechoros nowadays.)

בבכור בזמן הזה לא הוה שרינן למיעבד הכי

(a)

Explanation: We would not permit doing so with a Bechor nowadays;

דלא מיבעיא ישראל שיש לו לקיים מצות נתינה ולהמתין לכהן שירצה לקבלו אפי' יותר משלשים יום בדקה וחמשים בגסה

1.

This is not only for a Yisrael, who should fulfill the Mitzvah of giving, and wait for a Kohen who wants to receive it, even more than 30 days for a small animal and 50 for a big animal;

דהא דתנן (לעיל דף כו:) עד כמה חייב ליטפל היינו אפי' בא כהן לקבלו תוך הזמן הזה כדקתני אמר לו הכהן בתוך הזמן תנהו לי הרי זה לא יתן

i.

Source: A Mishnah (above 26b) teaches "how long must one care for [a Bechor]?" This is even if the Kohen comes during the time, like it teaches "if the Kohen told him within this time 'give it to me', he may not give it";

אלא אפי' קבלו הכהן לא שרי ליה כהן לכונסו לכיפה דלא מישתמיט בשום דוכתא למתני הכי גבי בכור

2.

Rather, even if the Kohen received it, the Kohen may not enter it in a cell [to die], for [if this were permitted], it should have been taught somewhere regarding a Bechor!

ולעיל (דף לה.) תנן בזכר של רחלים זקן ושערו מדולדל משמע שהיו רגילין להמתין עד שיפול בו מום

3.

Above (35a), a Mishnah teaches "an old male ram and its hair hung down." This connotes that they used to wait until a Mum.

ויש לחלק בין בכור למקדיש בזמן הזה דבכור דשרי בנפילת מום בלא פדייה איכא הפסד קדשים אם היה כונסו לכיפה

(b)

Observation: We can distinguish between a Bechor and one who is Makdish nowadays. A Bechor is permitted when it gets a Mum without Pidyon. There is a loss to Kodshim if he enters it in a cell;

אבל מקדיש דאפי' נפל בו מום לא שרי בלא פדיון ואי פריק ליה מיבעי להשליך הדמים לאיבוד הילכך כשכנסו עכשיו לכיפה אין כאן הפסד קדשים:

1.

However, one who is Makdish [nowadays], even if it gets a Mum, it is not permitted without Pidyon, and if he redeems it, he must cast the money to be lost. Therefore, now that he enters it in a cell, there is no loss of Kodshim [more than if he waits for a Mum].

53b----------------------------------------53b

9)

TOSFOS DH Efshar kid'Rav Yehudah

תוספות ד"ה אפשר כדרב יהודה

(SUMMARY: Tosfos explained why we do not say so nowadays.)

לעיל בפ''ק (דף ג: ד''ה דקא) פירשתי דלדידן שרי לאקנויי לעובד כוכבים כיון דלא (ס''ל) [צ"ל בקיאי למיעבד - צאן קדשים, חק נתן] כרב יהודה

(a)

Reference: Above (3b) I explained that we permit to be Makneh to a Nochri, since we do not hold like Rav Yehudah.

10)

TOSFOS DH Hekdesh Iluy

תוספות ד"ה הקדש עלוי

(SUMMARY: Tosfos discusses two kinds of Tovas Hana'ah.)

פי' בקונטרס טובת הנאה שיש לו מקדושת מזבח יכול ליתן לבדק הבית וזו טובת הנאה דיכול ליטול סלע מישראל אחר על מנת שיתננה לבן בתו כהן להקריבה כדאמר בפ' עד כמה (לעיל דף כז.) עד כאן לשון הקונטרס

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is Tovas Hana'ah that he has from Kedushas Mizbe'ach, he can give to Bedek ha'Bayis. He can take a Sela from another Yisrael [e.g.] on condition to give it to his daughter's son, who is a Kohen, to offer it, like it says above (20a). Until here is from Rashi.

ובמס' ערכין (דף כח:) מפרש בענין אחר דתנן (בהמקדיש) [צ"ל בפרק המקדיש שדהו - שיטה מקובצת] מחרים אדם את קדשיו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים אם נדר נותן דמים פירוש שכל דמיו שוין לו דחייב באחריותו

(b)

Explanation #2: In Erchin (28b), Rashi explained differently. A Mishnah there teaches that one can be Macharim (Makdish to Bedek ha'Bayis) his Kodshim, both Kodshei Kodoshim and Kodshim Kalim. If [the Korban] is a Neder, he gives its value. I.e. it is worth its entire value to him, for he is obligated in Achrayus;

ואם נדבה נותן טובתה שור זה עולה אומדים כמה אדם רוצה בשור זה להעלותו עולה שאינו חייב

1.

If it is a Nedavah, he gives its Tovas [Hana'ah]. [If one said] "this ox is an Olah", we estimate how much one would pay for this ox to offer it for an Olah that he is not obligated.

וטובת הנאה דפ' עד כמה (לעיל דף כז.) לא שייכא אלא בדבר הנאכל (כו' דגבי הני) [צ"ל דגבי תרומה - שיטה מקובצת] קאמר לה התם

(c)

Resolution #1: The Tovas Hana'ah above (27a) applies only to something eaten, for it was said about Terumah there.

וכי האי גוונא קתני בערכין (דף כח:) גבי בכור דתנן הבכור בין תם בין בעל מום מחרימין אותו ובאיזה צד פודין אותו אומדים כמה אדם רוצה ליתן בבכור זה ליתנו לבן בתו או לבן אחותו

(d)

Support: It was taught like this in Erchin (28b) regarding a Bechor. A Mishnah teaches "a Bechor, whether Tam or Ba'al Mum, one can be Macharim it. How do we redeem it? We estimate how much one would pay for this Bechor to give it to his daughter's son or his sister's son (who is a Kohen);

אי נמי גבי דבר שאין נידב ונידר שייכא טובת הנאה זו אבל בדבר הנידר ונידב שייכא אידך טובת הנאה

(e)

Resolution #2: Alternatively, regarding something that is not brought for Neder or Nedavah, this Tovas Hana'ah (taught in Erchin) applies, but something brought for Neder or Nedavah, the other Tovas Hana'ah (taught above, 27a) applies.

11)

TOSFOS DH Talmud Lomar Aser Ta'aser

תוספות ד"ה תלמוד לומר עשר תעשר

(SUMMARY: Tosfos points out that elsewhere, a Kal v'Chomer overrides a Hekesh.)

הכא אתיא היקישא ומפקא מק''ו ולעיל (גבי) [צ"ל בפרק - שיטה מקובצת] כל פסולי המוקדשין (דף לג.) אתי ק''ו ומפיק מהיקישא גבי פלוגתא דבית שמאי ובית הלל דשרו בית הלל אפי' לזרים

(a)

Implied question: Here, the Hekesh overrides the Kal v'Chomer. Above (33a), a Kal v'Chomer overrides a Hekesh, regarding the argument of Beis Shamai and Beis Hillel! Beis Hillel permit even to Zarim!

ושם (ד''ה וב''ה) פירשתי:

(b)

Answer: There, I explained (DH v'Beis Hillel. Here, the Kal v'Chomer cannot override the Hekesh, for we could not establish the Hekesh to teach anything else.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF