1)

TOSFOS DH she'Yehu Meshulashin

תוספות ד"ה שיהו משולשין

(SUMMARY: Tosfos discusses the Perush of this here and elsewhere.)

בתחלת שמונים ובסוף שמונים ובאמצע שמונים

(a)

Explanation #1: [One checks] at the beginning of the 80 days, at the end of 80 days, and in the middle of 80.

ובענין זה יש לפרש בפ' הקורא את המגילה (מגילה יט. ושם) גבי מגילה דאמר שאם הטיל בה ג' חוטין גידין כשרה דקאמר ובלבד שיהו משולשין פירוש בתחלת הדף ובאמצעו ובסופו

(b)

Support: We can explain like this what it says in Megilah (19a) regarding [sewing together parchments of] a Megilah. It says that if he made three stitches of sinews it is Kosher, and it says "as long as they are Meshulashin" (evenly spaced), i.e. at the beginning of the parchment, in the middle and at the end.

ושם פירש''י שיהיה מראש הדף עד הגיד כמגיד לחבירו בין מלמעלה בין מלמטה

(c)

Explanation #2: There Rashi explained that there is from the beginning of the parchment until [the first stitch of] the sinew like from [a stitch of] the sinew to the next, both above and below.

וההיא דמכות (דף ט:) ודאי הוי כענין זה גבי ערי מקלט ושלשת שיהו משולשות שיהא מדרום לחברון כמחברון לשכם ומחברון לשכם כמשכם לקדש ומשכם לקדש כמקדש לצפון

(d)

Support: The case in Makos (9b) is surely like this regarding Arei Miklat. "V'Shilashta" - they should be Meshulashin, that [we pick cities that are evenly spaced]; there is from the south [of Eretz Yisrael] until Chevron like from Chevron until Shechem and from Chevron until Shechem is like from Shechem until Kadesh and from Shechem until Kadesh is like from Kadesh until the north;

ולא אמרינן שיהו בראש ארץ ישראל ובסופה ובאמצעיתה

1.

We do not say that they should be at the head (e.g. south) of Eretz Yisrael, and the [other] end, and in the middle.

וכאן פירש''י שיהו משולשים לשלשה חלקים שאם יראהו היום יבדקנו מכאן ליום כ''ו וחצי והדר ליום כ''ו כו' דהוא יום שמונים

2.

And here Rashi explained that they should be evenly spaced in three parts. If he sees it today, he checks it on day 26 and a half from now, and again after [another] 26 [and a half days... and again] on day 80.

ודומה שפירש כך )לפרש( [צ"ל לפי - שיטה מקובצת] שיטה דמכות (שם) ומיהו לא לגמרי הוי כי ההיא שהיה לו לפרש שיבדוק לסוף עשרים ולסוף ארבעים ולסוף ששים שישאר מן השמונים עשרים לאחר בדיקה אחרונה כמו שיש עשרים קודם בדיקה ראשונה ולא יתכן לפרש כן כלל

3.

It seems that Rashi explained so according to the way [it is explained] in Makos. However, it is not totally like there, for [if so] he should have explained that he checks at the end of 20, and at the end of 40, and at the end of 60, so there will remain 20 after the last Bedikah just like before the first Bedikah, and one cannot explain so at all! (If so, the Bedikah ends at 60 days. Why does it say 80?!)

אלא כמו שפרשתי מתחלה כדמשמע בפ' הערל (יבמות דף פ.) גבי סריס חמה דמפרש כל שלא ראה שעה בכשרותו

4.

Rather, it is like I explained initially, like it connotes in Yevamos (80a) regarding a Seris Chamah (one who does not develop like a normal male). It explains that it is anyone who did not have a time of Kashrus (before becoming a Seris);

ופריך וליחוש שמא הבריא בינתים ומשני כיון דתחילתו וסופו לקוי לא חיישינן משמע דג' פעמים היינו תחלתה וסופה ואמצעה

5.

[The Gemara] asks that we should be concerned lest he became healthy in the middle, and answers that since he was stricken at the beginning and at the end, we are not concerned. This connotes that the three times are at the beginning, end and middle!

ונראה דכפרים המשולשים בכיצד מעברין (עירובין דף נז.) לא הוי לא כי האי ולא כי ההיא דמכות:

(e)

Assertion: It seems that villages Meshulashin in Eruvin (57a) is unlike here, and unlike in Makos. (Rather, they are in a triangle.)

39b----------------------------------------39b

2)

TOSFOS DH veha'Amar R. Zeira Amar Rav ha'Tzorem

תוספות ד"ה והאמר רבי זירא אמר רב הצורם

(SUMMARY: Tosfos points out that elsewhere we cite this from a Beraisa.)

בפרק שני דזבחים (דף כה:) גרסי' דתניא הצורם

(a)

Observation: In Zevachim (25b), the text says d'Tanya ha'Tzorem.

3)

TOSFOS DH Kulan b'Gid v'Lo b'Beitzim

תוספות ד"ה כולן בגיד ולא בביצים

(SUMMARY: Tosfos distinguishes between castration and Mumim.)

ומיהו סיפיה דקרא דבארצכם לא תעשו איירי אפי' בביצים בכ''מ שמסתרס דאפי' ע''י (שיתייחס) [צ"ל שתיית כוס עיקרין - שיטה מקובצת, צאן קדשים] אסרי' בפ' שמונה שרצים (שבת דף קי:)

(a)

Distinction: The end of the verse "uv'Artzechem Lo Sa'asu" discusses even the Beitzim - any places that castrates, and even through drinking a sterility potion we forbid in Shabbos (110b);

וגבי מום הוא דלא חשיב מום שבגלוי כדפירש טעמא בסמוך

1.

Regarding a Mum, it is not considered an exposed Mum, like [the Gemara] explains the reason below.

4)

TOSFOS DH Oh she'Rosh ha'Zenav Mefatzel Es ha'Etzem

תוספות ד"ה או שראש הזנב מפצל את העצם

(SUMMARY: Tosfos concludes that the bone branches to different directions.)

פי' בקונטרס שנקלף העור והבשר ונשאר העצם מגולה כמו אשר פצל

(a)

Explanation #1 (Rashi): The skin and the meat were peeled off and the bone was left exposed, like "Asher Pitzel" (Yakov peeled sticks).

וקשה דבלשון משנה והש''ס הוה ליה למימר ונקלף

(b)

Question: In the wording of the Mishnah and the Gemara, it should have said "v'Niklaf"!

ונראה לפרש שמפצל את העצם לשנים כמו מפוצלות דגבי קרנים חולין (נט:) שמפוצלות לכאן ולכאן (והתם)

(c)

Explanation #2: "It is Mefatzel the bone" into two. This is like Mefutzalos regarding horns, in Chulin (59b). They branch to here and here.

בתוספתא (פ''ד) קתני או שיהיה ראש הזנב מפוצל לשני עצמות

(d)

Support: The Tosefta (4:7) teaches "or the end of the tail was Mefutzal to two bones."

5)

TOSFOS DH Kamah Chutin Hu Nosen Beis Shamai Omerim Arba'ah

תוספות ד"ה כמה חוטין הוא נותן ב''ש אומרים ארבעה

(SUMMARY: Tosfos discusses the Perush of this.)

צריך לדקדק אם ד' בין הכל או ארבע ללבן וד' לתכלת וגם אם מיירי קודם כפילות דכי מיעייפי הוי שיתסר והוו השתא הנך ח' חוטין דעבדינן לשם לבן (פירוש - שיטה מקובצת מוחקו) דכבית שמאי פסקינן בהתכלת (מנחות מא:) ואם נפסק אחד מהם פסול

(a)

Question: One must be meticulous to deduce whether there are four in all, or four of white (i.e. not Techeles) and four of Techeles, and also whether we discuss before doubling the threads, that when he doubles them they are 16, and now the eight threads that we do are for the sake of white, for we rule like Beis Shamai in Menachos (41b), and if one of them snapped, it is Pasul;

ואע''ג דמכשרינן דאגרדום תכלת וקם אלבן דהני כולהו לשם לבן הם

1.

And even though we are Machshir when Techeles was cut and only white remains, all of [our four doubled threads nowadays] are for the sake of white.

(וזו) [צ"ל וכן - שיטה מקובצת] משמע בספרי בפרשת כי תצא דארבע חוטין לכל מין ומין קאמר

(b)

Inference: The Sifri in Ki Setzei connotes like this, that the four threads are of each kind;

דקתני התם כמה גדילים נעשות אין פחות משלשה חוטין כדברי בית הלל בית שמאי אומרים ד' חוטין של תכלת וארבעה של לבן על ד' [צ"ל ד' - שיטה מקובצת, צאן קדשים] אצבעות והלכה כדברי בית שמאי

1.

It taught there "how many Gedilim are made? There are no less than three threads, according to Beis Hillel. Beis Shamai say that there are four of Techeles and four of white, of four fingers each, and the Halachah follows Beis Shamai.

ומיהו מהאי דהתכלת רב ירמיה מדיפתי רמי תמניא דאינון שתסרי מר בריה דרבינא עביד כי דידן משמע שרובם עושים כמר בריה דרבינא

(c)

Question: In Menachos (38b), it says that R. Yirmeyah mi'Difti inserted eight [folded] strings through the corner, which are 16 ends. Mar brei d'Ravina did as we do. (He put four unfolded strings through the corner.) This connotes that most do like Mar brei d'Ravina!

ושמא היה מפרש ארבע ללבן וארבע לתכלת דקאמרי בית שמאי היינו לבתר דעייפינהו דהיינו שנים מכל מין קודם שנכפלו

(d)

Answer: Perhaps [Mar brei d'Ravina] explained that the four white and four Techeles that Beis Shamai say are after he doubled them, i.e. two threads of each kind before they were doubled.

ולפי זה מה שאנו עושין עכשיו הוי פלגא לשם לבן ופלגא לשם תכלת

(e)

Consequence: According to this, what we do nowadays is half for the sake of white, and half for the sake of Techeles.

ומיהו שלשה דקאמרי בית הלל על כרחינו קודם שנכפלו דג' לא משכחת לאחר שנכפלו ולא הוי השתא דומיא דד' לב''ש

(f)

Disclaimer: However, the three that Beis Hillel say, you are forced to say that they are before they were folded, for one cannot find three (an odd number) after folding. Now (according to this answer, the three of Beis Hillel are) unlike the four of Beis Shamai (according to Mar brei d'Ravina).

6)

TOSFOS DH Kamah Tehei Meshuleshes

תוספות ד"ה כמה [צ"ל תהא משולשת - שיטה מקובצת]

(SUMMARY: Tosfos gives three Perushim of this.)

פירש בקונטרס תלויה למטה מכנף הבגד שהרי אין נותנין אותה בשפת הבגד ממש אלא מגביהין אותה ג' אצבעות לבית הלל וד' לבית שמאי

(a)

Explanation #1 (Rashi): [We ask how much] hangs below the corner of the garment, for they do not put it truly in the end of the garment. Rather, they raise it three fingers according to Beis Hillel, and four according to Beis Shamai.

וקשה לפירושו דלענין (מן הקרן הוא דמפשטינן) [צ"ל להרחיק מן הקרן הוא דמצרכינן - צאן קדשים, חק נתן] כמלא קשר גודל ולא הוזכר לשם בתוך שלשה אצבעות אלא לאפוקי למעלה מג'

(b)

Question: Regarding distancing from the corner, we require like [the width of] the joint of the thumb. It mentions within three fingers only to exclude above (further than) three.

ונראה כלשון אחר שפירש בקונטרס כמה תהא משולשת כמה יהא בה מגדיל לבד הענף שאינו גדיל וקאמרי בית שמאי ד' אצבעות

(c)

Explanation #2: Rashi's other Perush is correct. We ask how much is Meshuleshes - how much is in the Gedil (windings), aside from the Anaf (what hangs straight), which is not Gedil. Beis Shamai say that it is four fingers.

והשתא הידור ציצית שליש גדיל וב' שלישי ענף הוי גדיל ארבע אצבעות וענף ח' אצבעות י''ב אצבעות בין הכל

(d)

Consequence: Now, the beauty of Tzitzis is a third Gedil and two thirds Anaf. The Gedil is four fingers, and the Anaf is eight fingers. They are 12 fingers in all.

וכך משמע (וד' של לבן על ד') [צ"ל בספרי וד' של לבן על ד' ד' - צאן קדשים] אצבעות

(e)

Support: The Sifri connotes like this. The four [threads] of white are four fingers each.

ובפרק התכלת (שם:) פירש בקונט' משולשת תלויה (בענף) [צ"ל הענף - צאן קדשים] לבד מן הגדיל ארבע אצבעות

(f)

Explanation #3: In Menachos (38b) Rashi explained [that the Tana'im discuss how much] Anaf hangs down, aside from the Gedil. [Beis Shamai say] four fingers.

ולפירושו הידור ציצית שתי אצבעות גדיל וארבע ענף:

(g)

Consequence: According to this, the beauty of Tzitzis is two fingers of Gedil and four of Anaf.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF