1)

TOSFOS DH Savar Avatlinehu b'Ruva

תוספות ד"ה סבר אבטלינהו ברובא

(SUMMARY: Tosfos discusses how it could be Batel.)

תימה מה יועיל הא אין מבטלין [איסור] לכתחלה ואפי' שוגג אם בטלו אינו מבוטל למ''ד בגיטין (דף נד:) נפלו ונתפצעו בין בשוגג בין במזיד לא יעלו

(a)

Question: How would this help? One may not be Mevatel an Isur l'Chatchilah. And even b'Shogeg it is not Batel according to the opinion that in Gitin (54b) that [a mixture including esteemed nuts of Isur that are never Batel when they are whole,] if they fell and broke, whether Shogeg or Mezid, they are not Batel!

מיהו איכא למ''ד התם בשוגג יעלו ושמא הא חשיב שוגג כשסבור שמותר לבטל

(b)

Answer: There is an opinion there that b'Shogeg they are Batel. Perhaps here he is considered Shogeg when he thinks that it is permitted to be Mevatel. (Eizehu Mekoman - above (22b, Sof DH Yasiv) Tosfos distinguished when he mixed intentionally or not.)

2)

TOSFOS DH v'Iy Amrat Tum'ah k'Man d'Eisei v'Chulei

תוספות ד"ה ואי אמרת טומאה כמאן דאיתיה כו'

(SUMMARY: Tosfos concludes that he challenges Rav Dimi.)

מתוך פי' הקונטרס משמע שבא לדקדק דאין טומאה עוררת טומאה מדחשבינן טומאה כמאן דליתא

(a)

Explanation #1: Rashi connotes that he comes to infer that Tum'ah does not arouse Tum'ah, since we consider the Tum'ah as if it is not.

וזה אינה סוגית הש''ס שיבא אביי להקשות על עצמו דפי' דטומאה עוררת טומאה

(b)

Objection #1: This is not the style of the Gemara, that Abaye would challenge himself, that he explained that Tum'ah arouses Tum'ah!

ועוד דתיקשי ליה ממתני'

(c)

Objection #2: He should challenge him from the Mishnah (that when Tamei Terumah became mixed, one may not be Machshir it. If Tum'ah is not aroused, there is no reason for this. Even a decree does not apply!)

אלא אפילו לא חשיבא טומאה כמאן דאיתא מ''מ בדין הוא על טומאה שעוררת טומאה (דאי נמי לא) [צ"ל ואדרב דימי קפריך דאמר טהרה מעיררת טומאה דא"כ - שיטה מקובצת כתב יד] הויא טומאה כמאן דאיתא

(d)

Explanation #2: Rather, even if we do not consider the Tum'ah as if it is, in any case it is proper that Tum'ah arouses Tum'ah. He challenges Rav Dimi, who says that Taharah arouses Tum'ah. If so, Tum'ah is as if it is!

3)

TOSFOS DH Neveilah Betelah bi'Shechutah

תוספות ד"ה נבילה בטלה בשחוטה

(SUMMARY: Tosfos discusses why we do not say that Tum'ah is Batel regarding Masa.)

ומסיק לענין מגע אבל לענין משא מטמא

(a)

Explanation #1: [The Gemara] concludes that [it is Batel] for [Tum'as] Maga, but it is Metamei b'Masa.

ועל כרחין כשיש בנבילה כזית במקום אחד דאי לאו הכי במשא לא מטמא כדמוכח בהעור והרוטב (חולין קכד:)

(b)

Assertion: You are forced to say that this is when there is a k'Zayis of Neveilah in one place, but if not, it is not Metamei b'Masa, like is proven in Chulin (124b);

דשני חצאי זיתים דנבילה שתחבם בקיסם אפילו הוליך והביא כל היום כולו טהור אלא היכא דמרודד ודבוק זה בזה

1.

If there are two half-k'Zeisim of Neveilah and he stuck them on a chip, even if he moved it the entire day, he is Tahor! Rather, it is Merudad (a very thin strip of meat connects the two halves) and they stick to each other.

קצת ותימה אי דנגע בכל הזיתים אמאי טהור דאפי' נגע בכולו משמע דטהור דומיא דמשא

(c)

Question: If he touched all the k'Zeisim [of the mixture], why is he Tahor? And even if he touched all of it, it connotes that he is Tahor, similar to the case of Masa!

ומיהו היכא דלא נגע כולו בבת אחת אלא נגע בזה וחזר ונגע בזה אפשר דטהור כיון דבכל פעם שנוגע אין יודע שיהא נוגע בטומאה

(d)

Remark: However, when he did not touch all at once, rather, he touched one after the other, in this case it is possible that he is Tahor, since each time he touches he does not know whether he touches Tum'ah.

ולא הוי נמי ספק טומאה ברשות היחיד כיון דבטלה ברוב

1.

Also, this is not Safek Tum'ah in Reshus ha'Yachid (which is Tamei), since it is Batel in a majority.

ועוד יש לפרש כשנימוח הכל יחד נבילה ושחוטה והוי כמו מרודד

(e)

Explanation #2: The case is, everything melted together. It is like Merudad.

ואתיא שפיר אפי' לר''ע דהעור והרוטב (ג''ז שם) דאע''ג דפליג התם אפי' במרודד דלא מטמא במשא היינו בעור אבל במרודד בקיסם אפילו ר''ע מודה

(f)

Observation: It is fine even according to R. Akiva in Chulin (124b). Even though he argues there about Merudad, that it is not Metamei b'Masa, that is [when it is on] the skin, but when it is Merudad on a chip, even R. Akiva agrees;

כדקאמר התם ומודה ר''ע בשני חצאי זיתים שתחבם בקיסם והסיטן שהוא טמא ומוקי ליה במרודד

1.

This is like it says there "R. Akiva agrees about two half-k'Zeisim stuck on a chip, and he moved them. He is Tamei", and we establish this when it is Merudad.

ואפילו לא יהא הסיטן דהתם דוקא אלא אפי' במגע מטמא דאי במגע לא מטמא לא הוה מטמא במשא מ''מ בהאי דהכא לא מטמא במגע דבטל ברוב

2.

And even if "he moved them" there is not precise, rather, it is Metamei even through touching, for if it were not Metamei b'Maga, it would not be Metamei b'Masa, in any case here it is not Metamei b'Maga, for it is Batel in a majority.

וקצת תימה דכיון דחשיב הכא חיבור במרודד בקיסם מההוא טעמא דמטמא במשא משום דטומאה כמאן דאיתא דמיא מההוא טעמא גופיה תטמא במגע

(g)

Question: Since here it is considered connected, when it is Merudad on a chip, for the same reason that it is Metamei b'Masa, because it is as if the Tum'ah exists, for that same reason it should be Metamei b'Maga!

ויש לחלק

(h)

Answer: One can distinguish. (Tzon Kodoshim - Tosfos in Chulin says that touching Merudad is like touching the minority, and the majority does not come with it. It is not like touching the entire matter. However, for Masa, any connection suffices.)

וא''ת וכיון דלא אתי הכא לכלל מגע היכי מטמא במשא לר''ע

(i)

Question: Since it does not come to Maga, how is it Metamei b'Masa, according to R. Akiva?

וי''ל דה''מ כגון קולית חתומה שאין יכול ליגע או כגון שני חצאי זיתים על העור דפליגי ר' ישמעאל ור''ע

(j)

Answer: That in a case like a Kulis (a bone) that is sealed, that he cannot touch [the marrow inside], or two half-k'Zeisim on a hide, that R. Yishmael and R. Akiva argue about it;

אבל הכא דאיכא שם שיעור טומאה במקום אחד ובר מגע הוא אלא דאין ידוע איזהו בא לכלל מגע קרינא ביה

1.

However, here there is a Shi'ur of Tum'ah in one place, and one can touch it, just he does not which, it is considered something that can come to Maga.

וא''ת מאי שנא דלענין טומאת משא לא מהני ביטול ברוב משום דסוף סוף הרי נושא כזית נבילה ולענין איסור מהני דאפילו איסורין מבטלין זה את זה

(k)

Question #1: Why is Tum'as Masa different, that Batel in a majority does not help for it, since in the end, he carries a k'Zayis of Neveilah, and regarding Isurim [Batel in a majority] helps, that even Isurim are Mevatel each other?!

כדאמר ר''ל בפרק התערובות (זבחים דף עח.) דפיגול ונותר וטמא שבללן זה בזה ואכלן פטור (לכ''ע - מהרש"א מוחקו) א''א שלא ירבה מין על חבירו ויבטלנו

1.

Reish Lakish said in Zevachim (78a) that Pigul, Nosar and Tamei that were mixed together, and he ate [the mixture], he is exempt. It is impossible that one species will not be the majority over the other, and it is Mevatel it!

ודייק מינה ש''מ איסורין מבטלין זה את זה משמע דבהיתר פשיטא לכ''ע דמבטל את האיסור

i.

[The Gemara] infers that Isurim are Mevatel each other. This implies that it was obvious to everyone that Heter is Mevatel Isur!

וה''נ אם נימוחה הנבילה והשחוטה אע''ג דבמשא טמא יהיה פטור (אפי' היה אוכל) [צ"ל האוכלו אפי' היה אוכל הכל - שיטה מקובצת] בכדי אכילת פרס אע''ג דמה נפשך הרי אכל כזית נבילה בכדי אכילת פרס

(l)

Question #2: And likewise, if the Neveilah and Shechutah were melted, even though it is Tamei b'Masa, one who eats it is exempt, even if he eats all within Kedei Achilas Pras, even though no matter what you will say, he ate a k'Zayis of Neveilah within Kedei Achilas Pras!

וגבי גיד הנשה פריך בחולין (דף צט:) וליבטל ברובא ומשני בריה שאני משמע דאיסור מתבטל ברוב בכ''מ כי לא הוי בריה או את שדרכו וכל שדרכו

(m)

Question #3: And regarding Gid ha'Nasheh, it asks (Chulin 99b) that it should be Batel in a majority, and answers that a Beriyah (intact creation) is different. This connotes that an Isur is Batel in a majority everywhere, if it is not a Beriyah, or Es she'Darko [Limnos, i.e. matters that are always counted] or Kol she'Darko (matters that are sometimes counted)!

ובסוף ביצה (דף לח.) גבי ליבטל מים ומלח לגבי עיסה מייתי עלה נתערב קב חיטין של חבירו בקבים שלו דנהי דלר' יהודה לא בטל לרבנן מיבטל בטיל

(n)

Question #4: And in Beitzah (38a) regarding water and salt should be Batel to a dough, it brings about this "if a Kav of Reuven's wheat was mixed with two Kavim of Shimon's, according to R. Yehudah it is not Batel. According to Rabanan, it is Batel!"

וי''ל דלענין אכילה כל משהו ומשהו כשנכנס בבית הבליעה קמא קמא בטל ברוב היתר ודמי למגע כשנגע וחזר ונגע דטהור

(o)

Answer: Regarding eating, every Mashehu, when it enters Beis ha'Beli'ah (where one swallows), Rishon Rishon Batel in a majority of Heter. This is like Maga, when he touches [half a Shi'ur] and returns to touch. He is Tahor;

ואע''ג דמסתבר דטומאת משא גופיה ליתא אלא מדרבנן דהא נתבטל ברוב מ''מ נהי דגזור רבנן לענין משא לא גזור לענין איסור דלא דמי מטעמא דפרישית

1.

And even though presumably, Tum'as Masa itself is only mid'Rabanan, for it was Batel in a majority, in any case, granted, Rabanan decreed about Masa. They did not decree about Isur, for it is different, for the reason I explained (Rishon Rishon Batel when it enters Beis ha'Beli'ah).

4)

TOSFOS DH ha'Nicha l'Bar Pada

תוספות ד"ה הניחא לבר פדא כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask from a dissolved fetus.)

תימה אמאי לא פריך מההיא דר''ש דלעיל דנימוק הולד עד שלא יצא ומטעם ביטול ברוב הוא כדמפרש ר' יוחנן בהדיא בפרק המפלת (נדה כז.)

(a)

Question: Why don't we ask from the case of R. Shimon above (22a, perhaps) the fetus was dissolved before the Shilya left the mother, and [he is Metaher] due to Bitul in a majority, like R. Yochanan explicitly explains in Nidah (27a)?

ולעיל נמי קאמר דאמרו דבר אחד משמע דטעמא דר''ש כטעמא דר''א בן יעקב

1.

Also above it says that they said one matter. This implies that R. Shimon's reason is like R. Eliezer ben Yakov's reason!

ומההיא הוה מצי לאקשויי אפי' לבר פדא דגבי טומאת מת לא שייך טעמא דראויה לגר ומדאינה מטמאה באהל אלמא טומאה כמאן דליתא

(b)

Strengthening of question: And from [R. Shimon] we could challenge even Bar Pada, for regarding Tum'as Mes, the reason "it is proper for a Ger [Toshav]" does not apply. Since it is not Metamei b'Ohel, this shows that it is as if the Tum'ah does not exist!

וי''ל דהוה מצי לדחויי כר''ל דפליג אדר' יוחנן בפרק המפלת (גם זה שם:) דמפרש טעמא משום בלבול צורה דהאי נפל שבשליא אין עליו לא תורת בשר ולא תורת עצמות ולא (תולין) [צ"ל תורת נפל - שיטה מקובצת] כמו שפי' בנדה

(c)

Answer #1: We could have rejected like Reish Lakish, who argues with R. Yochanan in Nidah (27b), who explains that the reason is because the form of this Nefel was disturbed, for in a Shilya, it does not have the status of meat, bones or a Nefel, like I explained in Nidah;

(א''נ מטעמא) [צ"ל ומטעמא - שיטה מקובצת] דמת שלם יש כאן הוא דמטמינן (שפיר) [צ"ל לשפיר - חק נתן] לפיכך לרבי יוחנן (כשנטל) [צ"ל כשבטל - שיטה מקובצת כתב יד] כל שהו ממנו בדם הלידה טהור דתו ליכא הכא מת שלם ור''ל מטהר ליה מטעם בלבול צורה

1.

And due to the reason "there is a full Mes here", we are Metamei a Shefir (the outer skin of a fetus). Therefore, according to R. Yochanan, when any amount of it is Batel in Dam Leidah, it is Tahor, for there is no longer a full Mes, and Reish Lakish is Metaher because the form was disturbed.

ועוד י''ל דהוה מצי לשנויי ההיא דנדה כמאן דאמר אין מאהיל וחוזר ומאהיל

(d)

Answer #2: We could have answered that the case in Nidah is like the opinion (Chulin 124b) that there is no [Tum'as Ohel for] towering above [half a k'Zayis of a Mes] and towering above [another half k'Zayis. A whole k'Zayis must be in one place].

5)

TOSFOS DH Tum'ah Chamurah

תוספות ד"ה טומאה חמורה עד לגר

(SUMMARY: Tosfos points out that Bar Pada does not need R. Yochanan's reason above.)

הא דאיצטריך לעיל רבי יוחנן טעמא משום ביטול ברוב לפי סברתו דאית ליה אחת זו ואחת זו עד לכלב אבל לבר פדא [צ"ל ניחא - שיטה מקובצת כתב יד] בלא טעמא דביטול ברוב

(a)

Observation: Above, R. Yochanan needed the reason that it is Batel in a majority, according to his reasoning here that both of them are Ad l'Kelev (as long as a dog would eat it). However, according to Bar Pada it is fine without the reason of Batel in a majority.

6)

TOSFOS DH Tum'ah Kalah Ad l'Kelev

תוספות ד"ה טומאה קלה עד לכלב

(SUMMARY: Tosfos explains that this is Tum'as Ochlim.)

בטומאה קלה פשיטא ליה לכולהו דעד לכלב כדתנן טהרות (פ''ח משנה ו) כל המיוחד לאוכל אדם טמא עד שיפסל מלאכול לכלב

(a)

Observation: It is obvious that all hold that light Tum'ah is Ad l'Kelev, like a Mishnah in Taharos (8:6) says, anything special for man to eat is [able to receive Tum'ah or remain] Tamei, until it is so spoiled that a dog would not eat it.

ובקונטרס פי' דטומאה חמורה משא וטומאה קלה היינו מגע

(b)

Explanation #1 (Rashi): Severe Tum'ah is Masa. Light Tum'ah is Maga.

והא דאין חררת דם מטמא במגע

(c)

Implied question: Why doesn't a cake of blood have Tum'as Maga?

דאמרי' בדם הלידה נגע שהוא (אב) [צ"ל הרוב - שיטה מקובצת, צאן קדשים]

(d)

Answer: We say that he touched blood of birth, which is the majority.

והשתא לפירושו אית נמי לבר פדא הא דא''ר יוחנן לעיל משום ביטול ברוב נגעו בה

(e)

Consequence: According to his Perush, also Bar Pada holds like R. Yochanan said above "it is due to Bitul in a majority."

ואין נראה דכל טומאת נבילה בין מגע בין משא קורא טומאה חמורה והוא עד לגר דהא דריש טעמא בסמוך (מכאן מעמוד ב) כשאינה ראויה לגר אינה קרויה נבילה והאי טעמא שייך בין למגע בין למשא

(f)

Rebuttal: All Tum'as Neveilah, both Maga and Maga, is called severe Tum'ah, and it is Ad l'Ger (as long as a Ger Toshav would eat it), for we expound the reason below "when it is not proper for a Ger, it is not called Neveilah." This reason applies both to Maga and Masa!

23b----------------------------------------23b

וטומאה קלה היא טומאת אוכלין למנות בו ראשון ושני

(g)

Explanation #2: Light Tum'ah is Tum'as Ochlim, to count Rishon (if it touched an Av ha'Tum'ah) and Sheni (if it touched only a Rishon).

ומצינו לשון טומאה חמורה וקלה (בדבר על זה( [צ"ל נזכר על זה בפרק דם שחיטה - שיטה מקובצת] בכריתות (דף כא.) ובנדה בפרק בא סימן (דף נ:) גבי גוזל שנפל לגת

(h)

Support: We find the expression of light and severe Tum'ah mentioned about this in Kerisus (21a) and in Nidah (50b) regarding a bird that fell into the winepress.

7)

TOSFOS DH Achas Zu v'Achas Zu Ad l'Kelev

תוספות ד"ה אחת זו ואחת זו עד לכלב

(SUMMARY: Tosfos gives the source for this.)

אין לפרש דטעמא דרבי יוחנן [צ"ל מדכתיב - שיטה מקובצת] ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו

(a)

Implied suggestion: R. Yochanan learns from "u'Vasar ba'Sadeh Tereifah Lo Socheilu la'Kelev Tashlichun Oso."

דההיא אכילה (לכלב) [צ"ל לאו אכלב - שיטה מקובצת, צאן קדשים] קיימא

(b)

Rejection: That Achilah does not refer to a dog (rather, it forbids people to eat it)!

אלא יש לפרש מדכתיב (מלכים ב ט) ואת איזבל יאכלו הכלבים בחלק יזרעאל אלמא אכילת כלבים שמה אכילה

(c)

Explanation: Rather, we can explain that it is from "v'Es Izevel Yochlu ha'Kelavim b'Chelek Yizra'el." This shows that consumption of dogs is called Achilah.

ומינה מוכח בפ''ב דזבחים (דף לא.) דחשב ע''מ שיאכלוהו הכלבים למחר הוי פיגול

(d)

Support: It is proven from this verse in Zevachim (31a) that one who has intent for dogs to eat Kodshim Chutz li'Zmano, it is Pigul.

8)

TOSFOS DH v'Idach Lemi'utei Seruchah Me'ikara

תוספות ד"ה ואידך למעוטי סרוחה מעיקרא

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Avodah Zarah.)

(דרבי) [צ"ל פי' רבי - שיטה מקובצת] יוחנן

(a)

Explanation: [The other opinion] is R. Yochanan. (He uses it to exclude a Nevelah that was spoiled before the animal died.)

ותימה דמתוך סוגיא דפ' בתרא דמס' ע''ז (דף סז:) משמע לר' יוחנן דסרוחה מעיקרא לא צריכא קרא למעוטי

(b)

Question: The Sugya in Avodah Zarah (67b) connotes that R. Yochanan does not need a verse to exclude when it was spoiled from the beginning!

דבההיא דקאמר רבי יוחנן טעמו וממשו [צ"ל וכו' - שיטה מקובצת] ואמר רב כהנא מדברי כולן נלמד נותן טעם לפגם מותר

1.

Regarding what R. Yochanan said, that taste and substance [of Isur... if there is no substance, e.g. it was dissolved in Heter, and it harms the taste, it is permitted], and Rav Kahana said that we learn from all [these Amora'im] that Nosen Ta'am li'Fgam is permitted;

דמוקי לה התם כר' שמעון ומפרש טעמא דר' שמעון מהאי קרא דראויה לגר

2.

We establish it like R. Shimon, and it explains that R. Shimon's reason is from this verse "what is proper for a Ger..."

וקאמר ואידך כלומר מאן דאסר טעם לפגם ההוא למעוטי סרוחה מעיקרא ואידך כלומר ר' שמעון סרוחה מעיקרא לא צריך קרא

3.

And it says "and the other opinion", i.e. the one who forbids Nosen Ta'am li'Fgam, he uses this to exclude [a Nevelah that was] spoiled from the beginning. "And the other opinion", i.e. R. Shimon, he does not need a verse for [a Nevelah] spoiled from the beginning!

וי''ל דלענין איסור אכילה ודאי לא צריך קרא (מעיקרא עפרא) [צ"ל לסרוחה מעיקרא דעפרא בעלמא - שיטה מקובצת] הוא אבל לענין טומאה הוה אמינא דמיטמא דאע''ג דלא חזיא לאכילה מידי דהוה אשרץ ושכבת זרע וזיבה

(c)

Answer: Regarding the Isur to eat it, surely he does not need a verse for what was spoiled from the beginning. It is like mere earth! However, regarding Tum'ah one might have thought that it is Metamei, even though it is not proper for Achilah, like we find regarding a Sheretz, semen and Zivah.

9)

TOSFOS DH Tanan Hasam

תוספות ד"ה תנן התם

(SUMMARY: Tosfos agrees with Rashi that he was Metaher the brine.)

במסכת מכשירין (פ''ו מ''ג) רבי אליעזר אומר ציר טהור

(a)

Citation (Machshirin 6:3 - Mishnah - R. Eliezer): Tahor brine [that fell...]

פירש בקונטרס כגון שהשיקו במים

(b)

Explanation (Rashi): The case is, he did Hashakah [of the brine] to water.

והדין עמו דבציר של עמי הארץ מיירי הכא כדמוכח שמעתא ורישא דהך משנה

(c)

Affirmation: He is correct. It discusses brine of an Am ha'Aretz, like is proven in our Sugya and the Reisha of the Mishnah.

ואי אפשר לומר שיהא טהור בלא השקה דסתמי' הוי רובא ציר ולאו בר קבולי טומאה הוא

(d)

Implied suggestion: Perhaps it is Tahor without Hashakah, for Stam the majority is brine, and it is not Mekabel Tum'ah!

דהא אמרן לעיל דבעו השקה

(e)

Rejection #1: We said above (22a) that it needs Hashakah to water.

ועוד מדתנא ציר טהור ולא תנא ציר (טמא) [צ"ל סתם משמע - שיטה מקובצת] שנטהר בהשקה

(f)

Rejection #2: Since it taught Tahor brine, and did not teach Stam [brine], this implies that it became Tahor through Hashakah.

10)

TOSFOS DH she'Nafal l'Socho Mayim Kol she'Hu Tamei

תוספות ד"ה שנפל לתוכו מים כל שהוא טמא

(SUMMARY: Tosfos discusses how the two opinions explain this.)

כדמפרש נחשדו עמי הארץ לערב מחצה מים בצירן וכי נפל ביה כל שהוא מצא מין את מינו ורבו מים על הציר וטמא

(a)

Explanation: This is like it explains, that Amei ha'Aretz are suspected to mix half water with their brine. When any amount of water fell in, it joins with its species and water is the majority over the brine, and it is Tamei.

ולמאן דלית ליה טומאה שבטלה חזרה ונעורה מוקי ליה שנפלו ביה לאחר השקה מי עם הארץ כל שהוא כך פי' בקונט'

1.

And the one who holds that Tum'ah that was Batel is not Chozer v'Niur, he establishes it when after Hashakah, any amount of water of an Am ha'Aretz fell in. So Rashi explained.

והך דפי' מים של עם הארץ ולא פירש מים טמאים

(b)

Implied question: Why did he explain water of an Am ha'Aretz, and not Tamei water?

משום דמתני' קתני מים סתם

(c)

Answer: It is because the Mishnah taught Stam water.

וא''ת ולמאן דמוקי לה שנפלו בו מים של עם הארץ פשיטא דטמא כמו מתחלתן דבעי השקה

(d)

Question: The one who establishes it when water of an Am ha'Aretz fell in, obviously it is Tamei, just like initially, that it needed Hashakah!

דמאיזה טעם בעי השקה מתחלתן אי רובא ציר הא אמרו לעיל דמיעוטא מים בטלי להו ברובא ובלא השקה נמי טהור

1.

Rhetorical question: Initially, why did it need Hashakah? If the majority is brine, we said above (22a) that the minority of water is Batel in a majority. Also without Hashakah it is Tahor!

אלא חיישינן דלמא רובא מיא

2.

Answer: Rather, we are concerned lest the majority is water.

ומהאי טעמא גופיה [צ"ל אי - שיטה מקובצת] נפלי ביה לאחר השקה מים טמאים כל שהוא הרי מים טמאים הללו חוזרים ומטמאין אותן מים הטהורים

3.

Summation of question (d): For this reason itself, if any amount of Tamei water fell in it after Hashakah, the Tamei water returns to be Metamei the Tahor water!

ואי לאשמועינן היא גופה דציר של עם הארץ בעי השקה

4.

Suggestion: It teaches this itself, that brine of an Am ha'Aretz needs Hashakah.

בפירוש הוה ליה למיתני הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים וטהור

5.

Rejection: [If so,] it should have explicitly taught "one who buys brine from an Am ha'Aretz does Hashakah to water and it is Tahor!"

וי''ל דלא דמי סופו לתחלתו דס''ד מתחלתו נעשה הציר כמים טמאים לא יצא מחזקת טומאה על ידי שנתלה לומר שהמים הם (מעט) [צ"ל מיעוט - שיטה מקובצת כתב יד]

(e)

Answer: The end is unlike the beginning. One might have thought that initially, the brine becomes like Tamei water. It does not leave its Tum'ah through assuming that the water is the minority;

אבל (הכא השקה דמה נפשך טהור הוה אמינא דשנפלו לו) [צ"ל אחר השקה דמה נפשך טהור הוה אמינא דשנפלו בו מים - שיטה מקובצת כתב יד] טמאים כל שהוא משום חששא דשמא מים רוב לא נוציאנו מחזקה

1.

However, after Hashakah, no matter what you will say, it is Tahor. One might have thought that when Kol she'Hu of Tamei water falls in, due to concern lest water is the majority, we will not remove it from its Chazakah.

והשתא למאן דמוקי האי כל שהוא מים טמאים הוא ודייק מינה רב נחמן זאת אומרת נחשדו עמי הארץ לערב מחצה מים (ביניהן) [צ"ל בצירן - שיטה מקובצת] כלומר פעמים שמערבין בו מחצה מים

(f)

Consequence: Now, the one who establishes "any amount of water" to be Tamei, and Rav Nachman infers "this teaches that Amei ha'Aretz are suspected to mix half water with their brine", i.e. sometimes they mix in it half water...

לאו למימרא שאם היה בו רוב לא היה טמא כשנפלו בו מים כל שהוא דכמו כן היה טמא כדפרישית

1.

This does not mean that if [water] were the majority, it would not be Tamei when any amount of water fell in, for similarly it would be Tamei, like I explained!

אלא למימרא שאם מתחלתן לא היו רגילין לערב כי אם מועטין אם כן (אם לא הוה מטמא) [צ"ל גם עכשיו לא היה מטמא בשביל - שיטה מקובצת] מים כל שהוא דהא אכתי רובא ציר הוא

2.

Rather, it teaches that if initially they normally mixed in only a little, also now he would not be Metamei due to any amount of water, for still, the majority is brine.

11)

TOSFOS DH Ela ad'R. Eliezer ben Yakov v'Chulei

תוספות ד"ה אלא אדרבי אליעזר בן יעקב כו'

(SUMMARY: Tosfos asks that there is an argument also about this.)

ואם תאמר הא מיפלג פליגי רבנן דרבי שמעון דשיליא דלעיל

(a)

Question: The Rabanan of (who argue with) R. Shimon's teaching about a Shilya above (22a), they argue [with R. Eliezer (ben Yakov), who is Metaher a cake of blood (21b). If so, Rav's teaching does not apply to R. Eliezer. Why did Rav Sheshes need to say that surely Rav did not come to teach that the Halachah follows R. Eliezer ben Yakov, for the Halachah always follows him?]

ואין לומר דדלמא רב סבר כריש לקיש דמפרש טעמא בפרק המפלת (נדה כז:) משום דנתבלבלה צורתו

1.

Implied suggestion: [Rav Sheshes need to say so] because Rav holds like Reish Lakish, who explains [R. Shimon's] reason is because the [fetus'] form was disturbed.

דכל שכן דקשה טפי (דאי טעמא דבלבול צורה אלמא) [צ"ל דמדצריך טעמא דבלבול צורה אלמא דאפילו - שיטה מקובצת] לרבי שמעון לא בטל ברוב

2.

Rejection: All the more so, it is more difficult! Since [Rav] needs the reason that the form was disturbed, this shows that [he holds that] even R. Shimon holds that it is not Batel in a majority. (Both R. Shimon and Rabanan argue with R. Eliezer!)

ויש לומר דדלמא ר''ש סבר כמאן דאמר טומאה חמורה עד לגר דלדידיה לא צרכינן לטעמא דביטול ברוב וכמו שפירש' לעיל דכל טומאת נבילה קרי טומאה חמורה אפי' טומאת מגע

(b)

Answer #1: Perhaps Rav Sheshes (some change the text to "Rav") holds like the opinion than severe Tum'ah is Ad l'Ger. According to him, we do not need the reason of Bitul in a majority [to be Metaher the cake], like I explained above (23a DH Tum'ah Kalah), that all Tum'as Neveilah is called severe Tum'ah, even Tum'as Maga.

אי נמי לא חשיב פלוגתא כיון דלא נחלקו עליו בהדיא באותו דבר עצמו

(c)

Answer #2: It is not considered an argument, since they did not argue explicitly about that matter itself. (R. Eliezer ben Yakov taught about a cake of blood. R. Shimon and Rabanan discussed a Shilya.)

12)

TOSFOS DH Mishnas R. Eliezer ben Yakov Kav v'Naki

תוספות ד"ה משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי

(SUMMARY: Tosfos explains why even so, sometimes we explicitly rule like him.)

אע''פ שיש מקומות שפוסק הלכה כר' אליעזר בן יעקב כדאשכחן בריש הדר עם הנכרי (עירובין דף סב:) ורב גופיה בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף ס.)

(a)

Implied question: There are places where we rule like R. Eliezer ben Yakov, like we find in Eruvin (62b), and Rav himself [rules like him] in Yevamos (60a)!

יש [צ"ל מקומות - שיטה מקובצת] דלא מסתבר כותיה לפיכך הוצרך לפסוק הלכה:

(b)

Answer: There are places where it is not reasonable [to rule] like him. Therefore, it was needed to rule [like him explicitly].

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF