1)

TOSFOS DH Mitzvas Chalitzah Kodemes

תוספות ד"ה מצות חליצה קודמת

(SUMMARY: Tosfos ruled like this elsewhere in the name of R. Tam.)

מה )שפי' רבינו חננאל פי' פרק( [צ"ל שפסק ר"ת פי' בפרק] החולץ (יבמות דף לט:)

(a)

Reference: I explained R. Tam's ruling in Yevamos (39b DH Amar. The Halachah follows Aba Sha'ul, like the Stam Mishnah here.)

2)

TOSFOS DH Mitzvas Ge'ulah Kodemes she'Ne'emar v'Im Lo Yiga'el

תוספות ד"ה מצות גאולה קודמת באדון שנאמר ואם לא יגאל

(SUMMARY: Tosfos brings a reason from Erchin.)

בערכין פרק המקדיש שדהו (דף כז.) מפ' טעם אחר דבעלים קודמין לפי שמוסיפין חומש והתם פריך לה ומשני:

(a)

Reference: In Erchin (27a) it gives a different reason. The owner has precedence, because he adds a Chomesh. There it challenges this, and answers.

3)

TOSFOS DH ha'Loke'ach. Kanah v'Chayeves bi'Vchorah

תוספות ד"ה הלוקח קנה וחייבת בבכורה

(SUMMARY: Tosfos explains why it needed to teach that it is obligated in Bechorah.)

ואע''ג דשמעינן קנה

(a)

Implied question: [It should suffice to] teach that he acquired!

איצטריך לאשמועינן דחייבת בבכורה דלא תימא קנה מספק או מדרבנן קמ''ל דקנה קנין גמור

(b)

Answer: It needs to teach that it is obligated in Bechorah, lest one say that he acquired amidst Safek, or mid'Rabanan. [Through teaching v'Chayeves bi'Vchorah,] we learn that he totally acquired.

4)

TOSFOS DH Mah Achuzah Niknis b'Kesef uvi'Shtar uv'Chazakah

תוספות ד"ה מה אחוזה נקנית בכסף ובשטר ובחזקה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only when buying from a Yisrael.)

פירוש כשקונה מישראל אף עבד כנעני כן כשקונין מישראל

(a)

Explanation: [Land is acquired through money, a document or Chazakah] when one acquires from a Yisrael. The same applies to an Eved Kena'ani, when one buys him from a Yisrael;

אבל בעובד כוכבים לא מסתבר שיועיל שטר לפי שקנין שטר לא שייך בעובד כוכבים כדאמרי' פ' חזקת הבתים (ב''ב דף נד:) עובד כוכבים מכי מטא זוזי לידיה איסתליק ליה וישראל לא קני עד דמטא שטרא לידיה

1.

However, for a Nochri, it is unreasonable that a document will help, for Kinyan through a document does not apply to a Nochri, like we say in Bava Basra (54b), that a Nochri [seller], once coins come to his hand, he removes himself [from owning the property], but a Yisrael does not acquire until the document comes to his hand.

5)

TOSFOS DH mi'Yad Amisecha bi'Meshichah Ha mi'Yad Oved Kochavim b'Kesef

תוספות ד"ה מיד עמיתך במשיכה הא מיד עובד כוכבים בכסף

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not say that a Nochri has a different Kinyan.)

וא''ת דלמא הא מיד עובד כוכבים בשטר ובחזקה דחזקה נמי שייכא במטלטלין אם עשה בהן שום תיקון כעין נעל וגדר ופרץ בקרקע

(a)

Question: Perhaps one acquires from a Nochri through a document or Chazakah, for also Chazakah applies to Metaltelim, if he did any Tikun, similar to locking, fencing or breaching in land!

י''ל דשני קנייני' הללו הויין מצויין ושייכי זה במוכר וזה בלוקח שזה (נותן) [צ"ל מקבל - הרש"ש] מעות וזה מושך אצלו החפץ

(b)

Answer: These two Kinyanim are available and applicable - this [applies to] the seller, and this to the buyer. This one receives the coins, and this one pulls the item to himself (his Reshus).

וכן לרבי יוחנן בסמוך דדרשינן איפכא מיד עמיתך בכסף הא לעובד כוכבים במשיכה

1.

And similarly according to R. Yochanan below (13b) we expound oppositely. "To Amisecha (your fellow Yisrael, the Kinyan is) with money, but to a Nochri, with Meshichah."

וא''ת מנלן שהן חשובין קנין כלל דמוקמינן מסברא קנינין דקרא בהני

(c)

Question: What is the source that [Kesef and Meshichah] are considered a Kinyan at all, that we establish the Kinyanim of the verses to discuss them?

י''ל דאשכחן כסף שקונה במקום אחר בקרקע ובהקדש ומשיכה במציאה והפקר

(d)

Answer: We find that money acquires elsewhere regarding land and Hekdesh, and Meshichah acquires a Metzi'ah and Hefker.

6)

TOSFOS DH Eima... (Chak Nasan deletes this, and makes this all one Dibur)

תוספות ד"ה (אימא... - חק נתן מוחקו, והכל דיבור אחד)

וא''ת דלמא בחליפין דהוא מקני ממונו כדדריש בקדושין (דף ח.) מכסף מקנתו בכסף הוא נקנה ואינו נקנה בתורת תבואה וכלים ומאי נינהו חליפין

(a)

Question: Perhaps [a Nochri's Kinyan] is Chalipin, for he is Makneh his property, like he expounds in Kidushin (8a) "mi'Kesef Miknaso" - [an Eved Ivri] is acquired through Kesef, and not through the law of (Kinyan done with) grain and Kelim. What is [this Kinyan]? It is Chalipin!

ובעבד עברי הנמכר לעובד כוכבים כתיב האי קרא משמע הא שאר כגון מטלטלין קונה עובד כוכבים בחליפין

1.

And the verse discusses an Eved Ivri sold to a Nochri. This implies that a Nochri acquires other things, e.g. Metaltelim, through Chalipin!

וי''ל דאי לא אשכחן כסף או משיכה בעובד כוכבים לא הוה מוקמינן ליה בחליפין

(b)

Answer #1: If we do not find Kesef of Meshichah in [Kinyanim of] a Nochri, we would not establish the verse for Chalipin!

ועי''ל האי דקאמר עובד כוכבים בחדא לאו בחליפין ששוה בעובד כוכבים ובישראל מיירי אלא בקנין חדש כגון כסף או משיכה

(c)

Answer #2: It says that a Nochri acquires through one [Kinyan] - this does not discuss Chalipin, which is the same for a Nochri and Yisrael, rather, a new Kinyan, e.g. Kesef or Meshichah. (It is new, i.e. it does not apply to Yisrael.)

7)

TOSFOS DH (Le'eil) Im Gufo Kani

תוספות ד"ה (לעיל) אם גופו קני

(SUMMARY: Tosfos supports R. Tam from our Gemara.)

אם גופו דישראל קני ליה עובד כוכבים בכסף כו'

(a)

Explanation: If a Nochri acquires a Yisrael's body through money [all the more so, his property]!

מדלא פריך הכא אם כן אפי' בשטר וחזקה נמי כדפריך לעיל יש ראיה לפר''ת דמפרש פרק קמא דקדושין (דף יד:) אשכחן עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים שכל קניינו בכסף

(b)

Inference: Since it did not ask here "if so, even through a document or Chazakah [a Nochri should acquires a Yisrael's property]", like it asked above, this proves that R. Tam is correct. He explained in Kidushin (14b, regarding) "we find an Eved Ivri sold to a Nochri [is acquired through Kesef], for his entire Kinyan is Kesef"...

כלומר כל קנינו דעובד כוכבים בעבד עברי בכסף כדכתיב (ויקרא כה) מכסף מקנתו ולא בשטר וחזקה כדמוכח הכא

1.

Explanation #1 (R. Tam): I.e. a Nochri acquires an Eved Ivri only through Kesef, like it is written "mi'Kesef Miknaso", and not through a document or Chazakah, like is proven here.

ובקונטרס פי' שם דכל דבר קניינו בכסף כדדרשינן הכא מיד עמיתך במשיכה הא מיד עובד כוכבים בכסף

2.

Explanation #2 (Rashi there): For everything, a Nochri's Kinyan is Kesef, like we expound here "to Amisecha with Meshichah, but to a Nochri, with Kesef."

וקשה דהאי דרשא לריש לקיש היא והלכה כר' יוחנן

3.

Question: That Drashah is according to Reish Lakish, and the Halachah follows R. Yochanan!

וא''ת אכתי עובד כוכבי' קונה ישראל בחזקה כדאמר גיטין (דף לח.) מנין לעובד כוכבים שקונה ישראל בחזקה שנאמר וישב ממנו שבי

(c)

Question: Still, a Nochri acquires a Yisrael through Chazakah, like it says in Gitin (38a) 'what is the source that a Nochri acquires a Yisrael through Chazakah? It says "va'Yoshb Mimenu Shevi"'!

י''ל דההיא חזקה (כשיש מלחמה הוא) [צ"ל כיבוש מלחמה - חק נתן] והוא הדין ממונו כדאמר חולין (דף ס:) עמון ומואב טיהרו בסיחון:

(d)

Answer: That Chazakah is conquest in war, and the same applies to his property, like it says in Chulin (60b) "Amon and Mo'av were permitted through Sichon." (Yisrael were forbidden to take their land. Since Sichon conquered them, it was no longer considered theirs. "His property" connotes a Yisrael's, but Tosfos brings a proof that a Nochri acquires a Nochri's! Perhaps Tosfos holds that it is unreasonable to distinguish.

13b----------------------------------------13b

8)

TOSFOS DH Devar Torah Ma'os Konos

תוספות ד"ה דבר תורה מעות קונות

(SUMMARY: Tosfos discusses how R. Yochanan and Reish Lakish expound.)

פירש בקונטרס דכתיב בהקדש ונתן הכסף וקם לו וגמר הדיוט מהקדש

(a)

Explanation #1 (Rashi): It says about Hekdesh 'v'Nasan ha'Kesef v'Kam Lo', and we learn a person from Hekdesh.

וא''ת לריש לקיש דאמר משיכה מפורשת מן התורה ליגמר שיקנה כסף בהדיוט כמו בהקדש ומשיכה נמי תקני בהקדש כמו בהדיוט

(b)

Question: According to Reish Lakish, who says that Meshichah is explicit in the Torah, he should learn that Kesef acquires for people, like regarding Hekdesh, and Meshichah acquires also for Hekdesh, like for people!

ותירץ הרב רבי יהודה בר נתן דמשיכה לא שייכא בהקדש דכל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה ולהכי שייך טפי כסף )מבהדיוט שבהדיוט( [צ"ל בהקדש מבהדיוט ובהדיוט - הב"ח] דאפשר במשיכה לא יהא (אלא) [צ"ל לו - הב"ח] קנין אחר

(c)

Answer #1 (R. Yehudah bar Nasan): Meshichah does not apply to Hekdesh, for wherever it is, it is in Hash-m's storehouse. Therefore, Kesef applies to Hekdesh more than to a person. And a person, who can do Meshichah, he does not have another Kinyan.

ונראה לר''י דמקרא נפיק ליה שפיר דרשינן מיד עמיתך במשיכה הא מיד עובד כוכבים בכסף ומדעובד כוכבים בחדא ישראל נמי בחדא דשניהם למדין זה (על זה) [צ"ל מזה - שיטה מקובצת כתב יד]

(d)

Answer #2 (Ri): He properly learns from verses. We expound "to Amisecha with Meshichah, but to a Nochri, with Kesef." And since a Nochri has one [Kinyan], also a Yisrael has one, for they are learned from each other.

דליכא למימר (דלא משתעי קרא אלא - שיטה מקובצת כתב יד מוחקו) דעובד כוכבים בהא או בהא וכן ישראל

(e)

Implied suggestion: Perhaps a Nochri acquires with this or this (Kesef or Meshichah), and similarly a Yisrael!

דא''כ היו שוין

(f)

Rejection: If so, they would be the same. ("To Amisecha..." implies that they are different.)

ואפילו אם תימצי לומר שיקנה חליפין בישראל ולא בעובד כוכבים ולא כדפרישית לעיל

(g)

Implied question: If you will say that Chalipin acquires for a Yisrael, but not for a Nochri, unlike I explained above (13a DH Eima, you could say that they are the same regarding Kesef and Meshichah, and different regarding Chalipin)!

מצי למימר דלא משתעי קרא אלא בקנינין הרגילין ומצויין כגון כסף ומשיכה ובהנך למדין ישראל ועובד כוכבים זה מזה

(h)

Answer: We can say that the verse discusses only common, available Kinyanim such as Kesef and Meshichah. Regarding these, we learn a Yisrael and a Nochri from each other.

ועוד מפרש ר' טעמא דר' יוחנן דמעות קונות מגופיה דקרא דאו קנה מיד עמיתך דסתם קנין דקרא במעות כדכתיב (ירמיה לב) שדות בכסף יקנו וכתיב מכסף מקנתו (ויקרא כה)

(i)

Explanation #2 (Tosfos' Rebbi): R. Yochanan holds that coins acquire due to the verse itself "Oh Kano mi'Yad Amisecha." Stam Kinyan of the Torah is coins, like it says "Sados ba'Kesef Yiknu", and "mi'Kesef Miknaso."

9)

TOSFOS DH k'Man d'Amar Gezel ha'Kena'ani Mutar

תוספות ד"ה כמ''ד גזל הכנעני מותר

(SUMMARY: Tosfos discusses what this opinion permits.)

פ''ה פלוגתא בהגוזל בתרא (ב''ק קיג:)

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is an argument in Bava Kama (113b).

וכולה שמעתא דהתם מוכח דאסור ובהפקעת הלואתו פליגי

(b)

Objection: The entire Sugya there proves that it is forbidden! They argue about uprooting his loan (that is owed to him, but no one permits stealing from him).

אבל בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף נז.) תניא גזל וגנב וכן יפת תואר ישראל בכנעני מותר

(c)

Explanation #2: However, in Sanhedrin (57a) a Beraisa teaches "robbery and theft, and also Eshes Yefas To'ar (if she is married, taking her is like stealing from her husband) - it is permitted for a Yisrael [to take] from a Kena'ani."

ובפ' המקבל (ב''מ דף קיא:) נמי אמר חד למישרי גזילו של כנעני וחד למישרי עושקו גבי רעיך ואחיך

1.

And also in Bava Metzi'a (111b), it says "one permits Gezel of (from) a Kena'ani, and one permits Oshko (withholding his wages) regarding "Re'echa" and "Achicha".

וא''ת וגזל הכנעני היכי שרי הכתיב (ויקרא כז) וחשב עם קונהו

(d)

Question: How is Gezel Kena'ani permitted? It says "v'Chishev Im Konehu" (one who redeems an Eved Ivri from a Nochri must pay the proper amount)!

ובכנעני שהוא תחת ידך משתעי דאי אין תחת ידו מי ציית לפי שנים )שעבר( [צ"ל שעד - שיטה מקובצת, הרש"ש] היובל

1.

(Do not say that it discusses when the Nochrim are in control, but when Yisrael are in control, Gezel is permitted.) The verse discusses when [the Nochri] is under your control. If he is not under your control, will he agree to [let you redeem him] based on the number of years until Yovel?! (He will demand the full amount he paid, and perhaps even more!)

י''ל היכא דאיכא חלול השם ודאי אסור וכי שרית היכא דאית ליה לאישתמוטי וגזל ממנו בעלילה או בכמה עניינים

(e)

Answer: When there is Chilul Hash-m, surely [Gezel Nochri] is forbidden. It is permitted [according to one opinion] when one can evade (blatant robbery), and he steals through [improper] claims or various ways.

10)

TOSFOS DH v'Iy Amrat Ma'os Konos Meshichah Lamah Li

תוספות ד"ה ואי אמרת מעות קונות משיכה למה לי

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Sugya in Avodah Zarah.)

תימה דבפ' בתרא דע''ז (דף עא:) מייתי הך ברייתא למידק איפכא מרישא

(a)

Question: In Avodah Zarah (71b) it brings this Beraisa to infer oppositely from the Reisha!

דקאמר ואי אמרת משיכה בעובד כוכבים קונה אמאי יחזיר

1.

It says "if you will say that Meshichah acquires regarding a Nochri, why may he return?!" (The Yisrael already acquired the idolatry. Returning it is like selling it back!)

ואומר ר''י דהמקשה סובר הכא והתם דתרוייהו בעינן בכנעני משיכה ומעות

(b)

Answer (Ri): The Makshan holds here and there that both of them are needed regarding a Nochri, Meshichah and coins.

והשתא ניחא ליה הכא והתם רישא וסיפא

(c)

Support: Now [we understand] why [the Makshan] was content here and there [and did not ask a contradiction between] the Reisha and the Seifa.

11)

TOSFOS DH Hachi ka'Amar Af Al Pi she'Nasan Ma'os...

תוספות ד"ה הכי קאמר אע''פ שנתן מעות...

(SUMMARY: Tosfos dispels potential reasons to forbid retracting.)

וא''ת והא איכא מי שפרע

(a)

Question: There is a [curse] Mi she'Para [that he must accept if he retracts]!

יש לומר כשקבל עליו לדון בדיני ישראל ומי שפרע אין זה דין

(b)

Answer #1: He accepted to act according to Dinei (the laws of) Yisrael. Mi she'Para is not a Din.

א''נ כמו שמפרש ר''ת בפרק הזהב (ב''מ מז:) דלענין יוקרא וזולא (צריך) [צ"ל שייך - שיטה מקובצת כתב יד, צאן קדשים] מי שפרע אבל לא במקום שמפסיד לגמרי

(c)

Answer #2: We can answer like R. Tam explained in Bava Metzi'a 47b. Mi she'Para applies [to one who retracts due] to a change in price, but not in a case when he would totally lose.

ואע''ג דבסמוך (מפורש משום) [צ"ל אפרש דמשום - שיטה מקובצת כתב יד] דברים בעלמא אי הוה בהו משום מחוסרי אמנה היה נאסר משום דמחזי כעבודת כוכבים ביד ישראל

(d)

Implied question: Below (14a DH v'Hani), I will explain that if Mechusar Emanah applied to [retracting from] mere words, it would be forbidden [to return] because it looks like idolatry in a Yisrael's hand (he acquired, and now he sells it back)!

(ואביי) [צ"ל אביי - מהרש"א ואחרים] לא חייש למיחזי עבודת כוכבים ביד ישראל

(e)

Answer #1: Abaye is not concerned for what looks like idolatry in a Yisrael's hand.

ועוד דכאן לא מיחזי כלל כיון דמי שפרע ליכא כדפרישית (וליכא) [צ"ל ליכא - מהרש"א ואחרים] נמי משום מחוסרי אמנה בעובד כוכבים (טפי מבישראל) [צ"ל כמו בישראל]

(f)

Answer #2: Here it does not look at all [like idolatry in a Yisrael's hand]. Since there is no Mi she'Para, there is not Mechusar Emanah regarding a Nochri, just like regarding a Yisrael.

12)

TOSFOS DH d'Kivan d'Yahiv Zuzei Iba'i Lei Le'iyunei v'Hadar Mamshich

תוספות ד"ה דכיון דיהיב זוזי איבעי ליה לעיוני והדר ממשיך

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not say so in other cases of Mekach Ta'os.)

ואף על גב דבשאר מקח טעות לא אמרינן הכי

(a)

Implied question: We do not say so in other cases of Mekach Ta'os!

שאני לוקח גרוטאות מיד עובד כוכבים דאיבעי ליה לאסוקי אדעתא טפי שמא יש בהן עבודת כוכבים

(b)

Answer: One who buys pieces of silver from a Nochri is different. It should cross his mind more, perhaps there is idolatry among them.

13)

TOSFOS DH Rav Ashi Amar mid'Reisha Meshichah Einah Koneh

תוספות ד"ה רב אשי אמר מדרישא משיכה אינה קונה

(SUMMARY: Tosfos brings that R. Tam rules like R. Yochanan.)

לפי מה שרגיל ר''ת לפסוק כר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות משום דפסיק רבא בהחולץ (יבמות דף לז.) בכל דוכתא כוותיה היכא דפליג עליה ריש לקיש בר מתלת

(a)

Pesak: R. Tam normally rules like R. Yochanan, that mid'Oraisa coins acquire, because Rava rules like him in Yevamos (37a) in every place that he argues with Reish Lakish, except for three (and this is not one of the exceptions).

קשה מכאן דרב אשי דהוא בתרא יותר מרבא סבר כריש לקיש דמשיכה מפורשת מן התורה

(b)

Question: Here it is difficult, for Rav Ashi, who was after Rava, holds like Reish Lakish that Meshichah is explicit in the Torah!

מדקאמר משיכה בעובד כוכבים לא קני אלמא דדרשינן לעמיתך במשיכה הא לעובד כוכבים בכסף

1.

Since he said that Meshichah of a Nochri does not acquire, this shows that we expound "to Amisecha with Meshichah, but to a Nochri, with Kesef";

דאי כרבי יוחנן הא אמר לעמיתך בכסף הא לעובד כוכבים במשיכה

2.

If [he held] like R. Yochanan, [this cannot be, for R. Yochanan] said that "to Amisecha with Kesef, but to a Nochri, with Meshichah"!

וי''ל דרב אשי דהכא הדר ביה לגבי אמימר כדמוכח פרק בתרא דמסכת ע''ז (דף עא.) גבי הא דאמר אמימר משיכה בעובד כוכבים קונה

(c)

Answer #1: Rav Ashi here retracted to [hold like] Ameimar, like is proven in Avodah Zarah (71a) regarding Ameimar's teaching that Meshichah of a Nochri acquires;

תדע דהני פרסאי משדרו פרדשני אהדדי ולא הדרי בהו

1.

Citation (71a) Support: Persians send Pardashnei (gifts to friends, or samples of grain to prospective buyers), and they do not retract.

ושקלו וטרו התם רבינא ורב אשי בההיא מילתא ובסוף שמעתא מסקינן ש''מ משיכה בעובד כוכבים קונה ש''מ

2.

Ravina and Rav Ashi debate the matter there, and at the end of the Sugya we conclude "this shows that Meshichah of Nochrim acquires."

וגם רבינא מקשה התם לרב אשי מדרבי יוחנן לבן נח ולא קא''ל רב אשי רבי יוחנן לטעמיה דאמר דבר תורה מעות קונות (מכאן מדף הבא) ואנא כריש לקיש סבירא לי

(d)

Support: Also, Ravina challenged Rav Ashi there from R. Yochanan's teaching about a Ben Noach, and Rav Ashi did not answer "R. Yochanan teaches like he taught elsewhere, that mid'Oraisa coins acquire, and I hold like Reish Lakish!"

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF