בכורות דף מג: א

מה החילוק בין הכהנים הפסולים מהטעמים דלהלן?

מה טעם הפסול אם עבד מה הדין
הכילון והלפתן וכל המנוי במשנתנו אינו שוה בזרעו של אהרן לא מחלל עבודה ועובר בעשה
בעל גרב וילפת ושאר מומים [1] איש אשר בו מום לא יגש מחלל עבודה ולוקה
נשרו ריסי עיניו ונפלו שיניו מראית העין - מאוס לראותן אינו עובר על עשה

הקרח פסול [2], ואיזהו קרח, שאין לו שיטה של שער מאוזן לאוזן, אכן מה הדין באופנים דלהלן?

יש לו מלפניו ואין לו מלאחריו יש לו שיטה מלפניו ושיטה מלאחריו יש לו מלאחריו ואין לו מלפניו
לל"ק דרבא פסול כשר כשר
לל"ב דרבא פסול פסול כשר

החרום - שחוטמו שקוע, מה הוא השיעור?

חוטמו שקוע אבל לא כל כך שקוע כ"כ עד שכוחל ב' עיניו כאחת
לחכמים הוי מום הוי מום
לר' יוסי לא הוי מום הוי מום
-------------------------------------------------

[1] ואלו מומים שגם פוסלים בבהמה.

[2] כן הוא סברת תנא דמתניתין, אכן ר' יהודה בברייתא סובר שכשר מדאורייתא ולא פסלו לו אלא משום מראית העין.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף