בכורות דף יב. א

האם אפשר לפדות פטר חמור בשה שהוא בן פקועה?

אליבא דר"מ דבעי שחיטה אליבא דרבנן דשחיטת אמו מטהרתו
למר זוטרא פודין בו -
 
דשה מעליא הוא
אין פודין בו - כמו לפסח שפסול
לרב אשי פודין בו - דהרי הוא רץ כשה חי

האם פודים פטר חמור בכלאים ובנדמה?

כלאים - תיש הבא על הרחל [1] נדמה - רחל שילדה מן עז ואביו שה נדמה פרה שילדה מן עז [שה] ואביו שור
לרבנן אינו פודה ספק אינו פודה
לר' אליעזר פודה פודה אינו פודה

בכורות דף יב: א

מה דין בהמת שביעית בדלהלן?

מה הדין? מה הטעם?
לפדות בה פטר חמור ודאי אסור "לאכלה" - ולא לסחורה
לפדות בה פטר חמור ספק מותר אין כאן סחורה דהרי הטלה לעצמו ואוכלו
להתחייב בבכורה פטורה "לאכלה" - ולא לשריפה, ואימורי הקרבן נשרפים
להתחייב במתנות חייבת דהוא בכלל אכילה

הפריש שה לפדיון פטר חמור - ולא נתנו עדיין לכהן, מה הדין בדלהלן?

מת השה, האם החמור פדוי מת החמור, מה דין הנבלה, והטלה
לר' אליעזר חייב באחריותו - עד שיגיע ליד כהן אסורה - ותיקבר, אבל הטלה מותר [2]
לחכמים פטור - כיון שפדה פקע חיובו מותרת, אבל הטלה לכהן
-------------------------------------------------

[1] דהיינו שני מיני בהמה, שהרביעם זה על זה.

[2] דכיון שהוא חייב באחריות הטלה כמאן דלא אפרשיה, ולכן מותר הטלה בהנאה. ולחכמים להיפך, כיון שפדה אותו נגמרה מצוותו, ולכן הפטר חמור מותר בהנאה, ואת הטלה הוא חייב ליתן לכהן.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף