עבודה זרה דף ע' ע"א

עכו"ם שנכנס לבית ישראל, והיה שם יין, וסגר [בנעילה] הדלת אחריו, ויש חור בדלת שאפשר לראות שם לחלק מהבית, מה הדין?

בכנגד החור שבדלת בשלא כנגד החור שבדלת
בנתפס עליו כגנב מותר אפילו בשתיה מותר אפילו בשתיה
כשאין נתפס עליו כגנב מותר אפילו בשתיה אסור אפילו בהנאה

גוי וישראל שהיו שותים יין, ושמע ישראל קול תפילה, או קול שופר של כניסת שבת, ועזב, האם היין מותר? [תד"ה שמע].

היין שעל השולחן היין שעל הדובלקי
כששותים מיין אחד אסור מותר
כשכל אחד שותה מיינו מותר מותר

עבודה זרה דף ע' ע"ב

תינוקת או נערה גויה שהיתה בין החביות של יין, ומצאנו קצף של יין בידיה, ולא מצאנו עוד קצף בגב החביות, האם היין מותר? [תד"ה ההיא].

בקטנה בנערה גדולה (שמבינה בניסוך)
לרש"י מותר אסור
לתוס' מותר מותר

חצר שחלקוה במסיפס, ובצד השני יש עם הארץ או גוי, מה הדין בדינים דלהלן?

עושה טהרות, ועם הארץ בצד השני עושה יין וגוי בצד השני
לרב לרשב"ג: טהרותיו טמאות [1]
לרבנן: טהרותיו טהורות
יינו כשר
לר' יוחנן טהרותיו טהורות [2] יינו כשר

-------------------------------------------------

[1] ס"ל לרב שבחלוקת מסיפס אינו נתפס עליו כגנב ואסור בטהרות, אולם בשתי חצירות ופנימית של חבר, שאין לעם הארץ בעל החיצונה להכנס לפנימית - מודה רב - דנתפס עליו כגנב.

[2] וס"ל לר' יוחנן שגם לרשב"ג שאמר: ובלבד שלא תהא ידו של עם הארץ וכו', הוא דוקא כשיכול להשתמט וכו'.

עוד חומר לימוד על הדף