עבודה זרה דף נ"ג ע"א

לר' יוחנן ורב שנחלקו בפירוש מחלוקת רבי ורבנן, עכו"ם שמכר ע"ז האם בטלה ע"י זה?

כשמכרה לצורף ישראל כשמכרה לצורף עכו"ם
לרבי בטלה חד: אמר בטלה
וחד אמר: איבעיא בגמ' [1]
לרבנן חד: אמר בטלה
וחד אמר: לא בטלה
לא בטלה

עבודה זרה דף נ"ג ע"ב

גוי שמשכן ע"ז, האם בטלה בזה או לא? [תד"ה דאי].

כשנשתקעה אצל הלווה [2] כשלא נשתקעה אצל הלווה
לרבי בטלה לא בטלה
לרבנן לא בטלה לא בטלה

בימוס או מזבח לע"ז שנפגם, האם מותר להנות ממנו?

בימוס מזבח
לרב ושמואל אסור [3] אסור
לר' יוחנן וריש לקיש מותר [4] אסור [5]

-------------------------------------------------

[1] הנה למאן דאמר הראשון בגמ' מבואר שמחלוקת רבי ורבנן היא בצורף עכו"ם, אבל בצורף ישראל דברי הכל ביטל. והמ"ד השני ס"ל שמחלוקתם בצורף ישראל, אמנם לא ביאר מה דעתו בצורף עכו"ם, האם לכו"ע לא ביטל, או שגם בזה וגם בזה מחלוקת שלרבי לא ביטל ולרבנן ביטל.

[2] וגם כאן שייכת המחלוקת של ר' יוחנן ורב אי מיירי מחלוקת רבי ורבנן בלווה ישראל או בלווה עכו"ם [ולתוס' משמע בדוקא כשמשכן לצורף], וכן שייך כאן האיבעייא דלעיל.

[3] ס"ל שאפי' למ"ד אין עובדים לשברים, הוא דוקא בע"ז שזילא ליה לעובדה שבורה, אולם בבימוס אין חסרון במה שנפגם מלהניח עליו ע"ז, ולכך אסור.

[4] ס"ל שפאי' למ"ד עובדים לשברים, הוא דוקא בע"ז עצמה - שאחר שעבדה זילא בעיניו לבטלה, אבל בימוס שאינה ע"ז עצמה - הוא מחליפו ומביא אחר, ולכך מותר.

[5] ותקנת מזבח היא ע"י שינתץ רובו.

עוד חומר לימוד על הדף