עבודה זרה דף ל"ח ע"א

באיזה דברים אין איסור של בשולי עכו"ם אליבא דרב?

דגים קטנים ארדי ודייסא (ותורמוס) שאר תבשילים דבש וגבינה (תוס')
לסורא - כל הנאכל כמות שהוא חי יש איסור יש איסור אין איסור
לפומבדיתא - כל שאינו נאכל על שולחן מלכים וכו' אין איסור [1] יש איסור יש איסור

עבודה זרה דף ל"ח ע"ב

כוספן (פסולת של תמרים ועושים מזה שכר) של עכו"ם שחיממו מים בשבילו ביורות, מה דינו?

ביורה שפיה גדול ביורה שפיה קטן מראש צפור דרור
למ"ד נותן טעם לפגם אסור אסור מותר
למ"ד נותן טעם לפגם מותר מותר מותר

שתיתאה (תבשיל העשוי מקמח דקליות דלהלן) של עכו"ם, מה דינו?

העשוי מחיטים ושעורים העשוי מעדשים ומים העשוי מעדשים וחומץ [2]
לרב מותר ללישנא קמא: מותר
לאיכא דאמרי: אסור
אסור
לאבוה דשמואל ולוי ללישנא קמא: מותר
לאיכא דאמרי: אסור
אסור אסור

כבשים של עכו"ם דלהלן, האם מותרים בהנאה?

כבשים שרק הדרך לתת בהן יין כבשים שידוע שנתנו בהן יין
לחזקיה מותרים אסורים
לר' יוחנן מותרים מותרים

-------------------------------------------------

[1] והוכיחו בתד"ה איכא, דהלכה כשתי הלשונות ולקולא, ואין איסור בישולי עכו"ם רק בדברים שאינם נאכלים חיים וגם עולים על שולחן מלכים.

[2] כאן כו"ע מודים שאסור מדינא, כיון שהחומץ הוא מיין של עכו"ם.

עוד חומר לימוד על הדף