עבודה זרה דף ל"ט ע"א

האם הדגים דלהלן מותרים באכילה? [תד"ה ה"ג].

שפר נונא קדש נונא / קבר נונא
לרש"י מותר אסור
לרבינו תם אסור מותר

חתך בסכין של עכו"ם (שאינו בן יומו) דברים דלהלן, האם אסורים? [תד"ה אגב].

חילתית בצל וקפלוט
ליש מפרשים אסור [1] אסור
להר"מ אסור מותר

עבודה זרה דף ל"ט ע"ב

מה דין מלח סלקונדרית דלהלן?

לר' מאיר לר' יהודה לר' חנינא בן גמליאל
בשחורה אסורה מותרת אסורה
בלבנה מותרת אסורה אסורה

-------------------------------------------------

[1] והגם שבנותן טעם לפגם, בעלמא פסקינן שמותר, מ"מ כאן החריפות של החילתית משביחה וממתקת את טעם השמנונית הנפלטת מהסכין, והוה ליה כנותן טעם לשבח - ואסור.

עוד חומר לימוד על הדף