עבודה זרה דף ל"ז ע"א

הנותן גט לאשתו, ואמר לה בלשונות דלהלן - ומת, האם הוי גט?

לרבנן לר' יוסי
זה גיטך לאחר מיתה
זה גיטך לכשתצא חמה מנרתיקה [1]
אינו גט אינו גט
זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש
זה גיטך אם תצא חמה מנרתיקה [2]
אינו גט הוי גט
זה גיטך מהיום (מעכשיו) אם מתי [3]
זה גיטך על מנת שתצא חמה מנרתיקה [4]
הוי גט הוי גט

אליבא דרבי יוסי בן יועזר, האם החגבים דלהלן מותרים?

שושיבא - שיש לו ראש ארוך סוסביל - כנפיו חופין את רובו בדוחק
לרב פפא מותר לא נחלקו בזה
לרב חייא בר אמי לגריסת רש"י: אסור
לגירסת ר"ח ור"ת: מותר
מותר

עבודה זרה דף ל"ז ע"ב

מה דין דם ומים הנמצאים בבית המקדש שנגעו בטומאה?

לענין לטמא הנוגע בהם לענין לקבל טומאה בעצמם
לרב (טומאת משקין דרבנן) טהורים טהורים
לשמואל (טומאת משקין דאורייתא) טהורים טמאים

לרבנן בשם רב נחמן, ראובן שנגע במת ובא שמעון ונגע בו, מה דין טומאת שמעון?

כשנגע שמעון בראובן בעודו נוגע במת (חיבורין) כשנגע בו אחר שפירש
לרבנן טומאת שבעה טומאת שבעה
לר' יוסי בן יועזר טומאת שבעה טומאת ערב

-------------------------------------------------

[1] בזה לכו"ע לא הוי גט, דכיון שמת בלילה הוי גט לאחר מיתה, ואין מת יכול לגרש.

[2] כשאמר: אם, שתי לשונות במשמע, משמע מעכשיו ומשמע לאחר זמן, ולכן אם אמר מהיום או מעכשיו או על מנת - שהוא כמו מעכשיו - מהני, ואם לא אמר משמע לרבנן שהוא רק לאחר מיתה - ואינו גט. ור' יוסי ס"ל דכיון שיש זמן בשטר, הזמן מוכיח שכוונתו מהזמן הכתוב בו, ולכך פירוש אם - הוא כמעכשיו.

[3] ודוקא בלשון זה דמהיום אם מתי, שאז מתפרש לשון אם למעכשיו, אולם אם אמר מהיום ולאחר מיתה, מבואר בגיטין דף ע"ב ע"א דהוי גט ואינו גט, וחולצת ואינה מתיבמת.

[4] דכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, דעל מנת משמע תנאי, וכל תנאי הכוונה בו שיחול מעכשיו בתנאי מסויים שאמר.

עוד חומר לימוד על הדף