עבודה זרה דף ל"ו ע"א

שמן של עכו"ם, מי גזר עליו?

בעיר בשדה
לרב דניאל תלמידי ב"ש וב"ה
לשמואל [1] תלמידי ב"ש וב"ה תלמידי ב"ש וב"ה

האם ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו באופנים דלהלן?

ב"ד שגדול בחכמה ובמנין ב"ד שאינו גדול וכו'
גזירה שפשטה ברוב ישראל בי"ח דבר: אינו יכול לבטל
בשאר דברים: יכול לבטל
אינו יכול לבטל
גזירה שלא פשטה ברוב ישראל יכול לבטל דבר שהציבור יכול לעמוד: אינו יכול לבטל
דבר שאין הציבור יכול לעמוד: יכול לבטל

עבודה זרה דף ל"ו ע"ב

איזה איסור יש במתחתן עם גויה?

בשבעה אומות בשאר אומות
לרבנן דאורייתא גזירת ב"ש וב"ה בי"ח דבר
לר' שמעון בן יוחאי דאורייתא דאורייתא

איזה איסור יש למתייחד עם ישראלית או גויה דלהלן?

באשת איש (בערוה) בפנויה
בישראלית דאורייתא גזירת דוד
בגויה גזירת ב"ש וב"ה בי"ח דבר גזירת ב"ש וב"ה בי"ח דבר

-------------------------------------------------

[1] כתבו בתד"ה בשלמא, שלכאורה משמע לשמואל (ולרב בשדה) שמי שגזר על שמן ס"ל שנותן טעם לפגם אסור, וקשה הא מוכח דכו"ע ס"ל דנותן טעם לפגם מותר. ותי' תוס' דלשמואל טעם הגזירה משום חתנות, וכיון שלא שייך כ"כ חתנות בשמן לכך הוסיפו טעם שיש בו טעם איסור של הכלים, אבל באמת כל טעם אינו עומד בפני עצמו.

עוד חומר לימוד על הדף