עבודה זרה דף כ"ט ע"א

האם מותר להסתפר מעובד כוכבים באופנים דלהלן? [תד"ה המסתפר].

בתער במספרים
ברשות היחיד ויש עמו אחר [1] אסור מותר [2]
ברשות הרבים לר' מאיר: אסור [3]
לרבנן: מותר
מותר

מי אמר את הדינים דלהלן?

לרב נחמן לרב פפא
שפוד - שמעתתא רב מלכיו רב מלכיו
שפחות - משנה רב מלכיו רב מלכיא
גומות - שמעתתא רב מלכיו רב מלכיו
בלורית - ברייתא רב מלכיא רב מלכיא
אפר מקלה - שמעתתא רב מלכיא רב מלכיו [4]
גבינה - משנה רב מלכיא רב מלכיא

-------------------------------------------------

[1] אולם אם הוא בינו לבינו ממש ואין עמו אחר אסור אפי' בלא תספורת ומשום יחוד, וכן שבילי דנהרדעא למסקנא ג"כ נקראים רשות היחיד לענין זה, כיון שאין רגילים בני אדם כל כך שם, וכמבואר בתד"ה אבל.

[2] כתבו בתד"ה המסתפר בסופו, שדוקא בתער דשכיח ביה היזיקא, אבל במספרים שלא שכיח בהו היזיקא מותר.

[3] וכתבו התוס' דהלכה כר' מאיר, דהא אמר רב חנא תיתי לי דעברי אדר' מאיר.

[4] בגמ' כתוב איכא בינייהו שפחות, ולכאורה משמע שכל מחלוקתם הוא בסימן של רב מלכיו, שלרב נחמן שפוד שפחות וגומות רב מלכיו, ורב פפא חולק וסובר דרק השמעתתא הוא רב מלכיו אבל שפחות שהוא משנה הוא רב מלכיא, ואילו בסימן של רב מלכיא לא נחלק רב פפא ומודה שבלורית ואפר מקלה וגבינה רב מלכיא אמרם. אמנם פירש"י שהנפק"מ ביניהם הוא שפחות ואפר מקלה שכנגדה, והיינו שנחלק רב פפא גם בסימן של רב מלכיא וס"ל שהוא אמר רק משניות או ברייתות ולא שמעתתא, וא"כ אפר מקלה שהיא שמעתתא רב מלכיו אמרה.

עוד חומר לימוד על הדף