עבודה זרה דף ל' ע"א

יין מזוג או מבושל, האם יש בו משום גילוי או משום יין נסך?

יין מזוג יין מבושל
לרבה ורב יוסף גילוי [1] אין בו [2] אין בו [3]
לרבא יש בו אין בו

יין מגולה שישן לצידו אדם, האם אמרינן אימת ישן עליהם ומותר בשתיה?

ביום בלילה
לרב חלקיה בר טובי אמרינן לא אמרינן
לסתמא דגמרא לא אמרינן לא אמרינן

האם שותים מים בבית אלמנה או בבית עכו"ם?

בבית עכו"ם בבית אלמנה
לרב לא שותים שותים
לשמואל ללשון ראשון: שותים
ללשון שני: לא שותים
לא שותים

עבודה זרה דף ל' ע"ב

יין שהקרים (שנעשה חומץ אבל לא חומץ הגון), האם יש בו גילוי או ניסוך?

תוך ג' ימים אחר ג' ימים
לרבא יש בו אין בו
לנהרדעי יש בו משום ניסוך: אין בו
משום גילוי: יש בו

-------------------------------------------------

[1] לענין ניסוך לא מבואר בגמ' מה סברתם.

[2] ולא חילקו רבה ורב יוסף כמה מזוג יהיה כדי שלא יהיה בו גילוי, ורב פפא אמר שלא אמרו אלא כשמזוג היטב אבל מזוג ולא מזוג חוששין, [וכן אם מזגו הנחש בעצמו חוששין].

[3] והגם שרבה ורב וסף הזכירו רק שאין בו משום נסוך ולא הזכירו גילוי במבושל, מ"מ לשיטתם איבעיא בגמ' אם יש בו משום גילוי והעלתה הגמ' שאין בו.

עוד חומר לימוד על הדף