עבודה זרה דף כ"ח ע"א

אליבא דרבה בר בר חנה, האם מתרפאים מעכו"ם בסוגי המכות דלהלן?

מכה שהיא בחלל גופו מכה שעל גב היד או הרגל [1]
ללישנא קמא אין מתרפאים אין מתרפאים
לאיכא דאמרי אין מתרפאים מתרפאים [2]

-------------------------------------------------

[1] כתבו בתד"ה איכא, דגם במכת חרב ומכה שצריכה אומד איכא בינייהו, דהיא מכה שמחללין עליה את השבת, ולכך אין מתרפאין מהן. וללישנא בתרא רק מכה של חלל אין מתרפאין מהן.

[2] והגם שאין מתרפאין מהן במכה שיש בה סכנת נפשות, מ"מ ס"ל ללישנא בתרא דהואיל ומכה זו נראית היא, אם יראה שמתקלקל ע"י הסם שעשה לו העכו"ם - ילחך ליה לסמא ומעבירו.

עוד חומר לימוד על הדף