עבודה זרה דף י"ד ע"א

באיזה אופנים מותר ובאיזה אסור למכור לעכו"ם תרנגול לבן לר' זירא?

כשאמר: תרנגול למי [1] כשאמר: תרנגול לבן שחור ואדום למי [2] כשאמר: תרנגול לבן למי
לר' יהודה מותר מותר [3] אסור [4]
לרבנן מותר אסור אסור

ע"ז דף י"ד ע"ב

האומר תרנגול לבן למי, ונותנים לו שחור ולוקח, האם מותר למכור לו תרנגול לבן? [תד"ה ויהבו].

לרבנן לר' יהודה
לרש"י אסור [5] תיקו
לתוס' תיקו [6] תיקו

האם מותר למכור לעכו"ם בהמה גסה?

בהמה גסה שלמה בהמה גסה שבורה
לרבנן אסור אסור [7]
לר' יהודה אסור מותר

-------------------------------------------------

[1] לר' זירא באופן זה מותר למכור לו אפי' תרנגול לבן לחודיה, דכיון שלא הזכיר לבן והיה קונה גם שחור - לאו לעבודת כוכבים מתכוין - ומותר.

[2] כן פירש רש"י, ותוס' בד"ה כגון פירשו שהיו עומדים לפני הישראל תרנגולים שחורים ולבנים, ואמר העכו"ם זה וזה (שחורים ולבנים) אני רוצה.

[3] ודוקא שמוכרו לו בין התרנגולים, דמגו ששחור ואדום לאו לעבודת כוכבים גם לבן לאו לעבודת כוכבים, אבל למכור לו לבן לחודיה אסור גם לר' יהודה, כיון שהזכיר לבן ולוקח לבן ש"מ מעיקרא ג"כ ללבן התכוין, ומה שהזכיר שחור ואדום הוא בשביל להערים - דידע שלא ימכרו לו לבן לבד.

[4] ואפילו בין התרנגולים אסור, דכיון שהזכיר שרוצה לבן ודאי לע"ז רוצה אותו. אם לא שיש סיבה מיוחדת כגון שיש לו חולה או סעודת מירעות שאז שרי.

[5] ס"ל לרש"י, דכיון שרבנן אסרו למכור בין התרנגולים, א"כ גם כאן פשיטא שאסור.

[6] ס"ל לתוס' דהאיבעיא היא גם אליבא דרבנן, ודוקא בין התרנגולים אסור משום שיש לחשוש שדעתו אלבן, וקונה גם שחור משום לבן שעמו, אבל כשקונה שחור לבד ואינו יודע שיתנו לו גם לבן, אולי אין כוונתו לע"ז - וזו האיבעיא - ונשאר בתיקו.

[7] דגזרו שלמה אטו שבורה, וביאר רשב"ם בתד"ה שלמין, שכשיראו את בהמת ישראל בבית העכו"ם אפי' שיראו שהיא שבורה, יחשבו שנמכרה שלמה ונשברה בבית העכו"ם ויבואו להתיר למכור גם שלמה.

עוד חומר לימוד על הדף