עבודה זרה דף י"ג ע"א

חנויות המעוטרות כדלהלן, האם מותר לסחור עמהן?

מעוטרות בורד והדס - נהנה מעוטרות בפירות - מהנה
לריש לקיש אסור מותר [1]
לר' יוחנן אסור אסור

האם מותר ללכת ליריד של עובדי כוכבים, ולקחת מהן בהמה ועבדים ושפחות וכו'?

בלוקח מן התגר בלוקח מבעל הבית
לריש לקיש לר' נתן: אסור
לחכמים: מותר
מותר
לר' יוחנן אסור מותר

עכו"ם שמכר דבר בסכום פלוני ואמר עוד פשוט וכו', האם מותר לקנות ממנו? [תד"ה ק"ו].

כשאמר עוד פשוט לבנין עכו"ם כשאמר עוד פשוט סתם
לרבינו ברוך אסור אסור
להר"ר משה מקוצי אסור יכול להיות מותר [2]

אליבא דר' נתן, הנושא ונותן בשוק של עבודת כוכבים מה דינו? [תד"ה מעות].

המעות שבידו לישא וליתן עמו
כשהולך במיוחד ליריד של עכו"ם אסורים משום דמי עכו"ם [3] אסור
כשלא הלך במיוחד לשם אסורים משום קנס [4] מותר

-------------------------------------------------

[1] וכתבו בתד"ה אבל, דהנאה יתירתא באופן שנראה שנותן מקום לעבודת כוכבים לכו"ע אסור. ור"ת מפרש שרק הנאה שיש בה זלזול לעבודת כוכבים מותר, וכאן ג"כ מזלזל בה שמוכן לתת מכס והעיקר שלא יתן עטרה בראשו.

[2] וכתבו התוס' הטעם, דשמא יתן אותו לעניי עכו"ם.

[3] דכיון שהלך לשם במיוחד, ודאי דמי עבודת כוכבים בידו, דאם היה רוצה לקנות דבר אחר היה קונה כאן, ולכך אסור ג"כ לישא וליתן עמו.

[4] דאין לחשוש שמא קנה ומכר עכו"ם ממש, ורק קנסו על מעותיו בשבילו עצמו משום שסחר שם, אבל לא קנסו על אחרים לסחור עמו. וכן לא חששו כל כך שמא ישא ויתן באותם מעות שקנסו אותו.

עוד חומר לימוד על הדף