עבודה זרה דף י' ע"א

רומי אין לה כתב ולשון, אולם מה ההבדל בינה לבין שאר אומות שאחר דור הפלגה, שגם להם לכאורה אין כתב ולשון שלהם [1]?

רומי אומרו שאחר דור הפלגה
לתי' א' בתוס' אין לה לשון מיוחד למלכים יש להם לשון מיוחד למלכים
לתי' ב' בתוס' למדו לשונם מאומה אחרת ירשו [2] לשונם מאומה אחרת
-------------------------------------------------

[1] דהנה על מה שפירש רש"י שנלקט לשונם מעמים אחרים, הוקשה לתוס' דהרי כל העמים שעמדו אחר דור הפלגה כגון בני ישמעאל וקטורה ועמון ומואב ג"כ נלקט לשונם מאומות אחרות.

[2] וכיון שבא להם בירושה במקום אומה אחרת אין זה ביזוי להם כמו לרומי שלמדה לשונה מאומה אחרת ואותה אומה עדיין משתמשת בלשון זו לעצמה.

עוד חומר לימוד על הדף