עבודה זרה דף י"א ע"א

האם יש איסור של בחוקותיהם לא תלכו בדברים דלהלן? [תד"ה ואי].

חוק שעושים לע"ז [1] לשם דעת הבל ושטות
מנהג הכתוב בתורה אסור מותר
מנהג שאינו כתוב בתורה אסור אסור

עבודה זרה דף י"א ע"ב

מתי יש לחוש לדמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים בשוק שחוץ לעיר? [תד"ה עטלוזא].

כשאין השוק מיוחד לע"ז כשהשוק מיוחד לע"ז
לרש"י יש לחוש [2] יש לחוש
לר"י אין לחוש [3] יש לחוש

-------------------------------------------------

[1] ביאר ר"י בתוס', שבהו"א בסוגין סברנו ששריפת כלי תשמיש המלכים הוא חוק לע"ז, וא"כ קשה איך שורפין על המלכים, ואפי' שכתובה שריפה בתורה גם יש לאסור, כמו שמצינו גבי מצבה שנאסרה. ודחתה הגמ' במסקנא דלכו"ע שריפה לא חוק עכו"ם הוא.

[2] רש"י פירש שמיירי שיש יום איד לבני העיר, ובשוק שמחוץ לעיר מוכרים בשר ובהמות, ולכך יש לחוש לדמי עכו"ם ביד בני השוק, ולכאורה יהיה אסור לסחור עמם - קמ"ל שלא.

[3] ס"ל לתוס' דאין לחוש לדמי עכו"ם אם הגוי אינו חשוב כמו הכומר, ולא משנה אם הוא מהעיר או מהשוק, ומה שחידשה הגמ' שאולי יש לחוש וכו', מיירי כשעשו שוק מיוחד לצורך עבודת כוכבים [ולא מדין יום איד], ולכך סברה שאולי יש לחוש לדמי עכו"ם - וקמ"ל שלא ומותר לסחור עם בני חוצה לה.

עוד חומר לימוד על הדף