AVODAH ZARAH 6 - Dedicated by Elliot and Lori Linzer in honor of the birthday of Gila Linzer.

עבודה זרה דף ו' ע"א

מה לומדים המ"ד דלהלן מהפסוקים האלו? [תד"ה השתא].

להחיות זרע אתך - בדומין לך
למ"ד טריפה אינה יולדת למעט טריפה שחייך קודמין [1]
למ"ד טריפה יולדת למעט זקן וסריס למעט טריפה

עבודה זרה דף ו' ע"ב

האם כשמושיט לאדם דבר איסור עובר בזה על איסור לפני עיור? [תד"ה מנין].

כשנמצאים בעבר אחד של נהר כשנמצאים בשני עברי נהר
כשיש לחשוש שיאכלנו אינו עובר עובר
כשאין לחשוש שיאכלנו אינו עובר אינו עובר

האם הנושא והנותן עם הגוי בזמן האסור, נאסר לו הדבר בהנאה?

לפני אידיהן ביום אידיהן
לר' יוחנן נאסר נאסר
לריש לקיש לא נאסר נאסר

מה דין לשאת ולתת עמהם בדברים דלהלן?

למכור לקנות
דבר המתקיים אסור אסור
דבר שאינו מתקיים מותר אסור

האם אמרינן לר' יהודה לסברא: אע"פ שמיצר עכשיו שמח הוא לאחר זמן?

לענין פריעה מהעכו"ם לענין חול המועד
לרב נחמן בר יצחק לא אמרינן אמרינן
לרבינא אמרינן [2] אמרינן

-------------------------------------------------

[1] עי' בתד"ה והשאת שביארו כן. והיינו לומר שהם טפלים לנח, וחייו קודמין להם.

[2] אלא שס"ל שבכל אופן מותר כיון שאינו שמח גם לאחר זמן, דגוי מצטער שפרע בכלל.

עוד חומר לימוד על הדף