עבודה זרה דף ה' ע"א

אלמלא חטאו ישראל וכו', האם היה מועיל להם שלא ימותו, או רק שלא ישלטו עליהם עכו"ם?

שלא ישלטו עכו"ם עליהם שלא ימותו
לתנא קמא מועיל לא מועיל
לרבי יוסי מועיל מועיל

עבודה זרה דף ה' ע"ב

מתי משה נתן לבו למה שאמר הקב"ה מי יתן וכו', ומה היתה קפידתו על ישראל? [תד"ה עד].

מתי משה נתן לבו על מה הקפיד
לרש"י [1] לאחר מ' שנה למה לא נתנו לב מיד
לר"י [2] מיד למה לא נתנו לב גם לאחר מ' שנה

האם מותר להקריב קרבן במומין דלהלן? [תד"ה מנין (הא')].

בדוקין שבעין במחוסר אבר
להקריב בבמה לישראל: אסור
לבן נח: מותר
אסור
להקריב בבית המקדש אסור אסור

-------------------------------------------------

[1] ביארו תוס' לשיטת רש"י, שהחילוק בין משה לבין ישראל, שמשה שלא היה צריך לזו התפילה דהרי הוא לא חטא, לא היה צריך לתת לב מיד, אבל ישראל שחטאו כמה פעמים היה ראוי שיתנו לזה לב מיד.

[2] ר"י ס"ל שמשה נתן לב מיד [עי' תוס' רבינו אלחנן], אלא שלא הקפיד על ישראל מיד אלא עד אחר ארבעים שנה שציפה שיתנו לב, וכיון שלא נתנו הבין שהוא משום הכפיות טובה - ולכך הוכיחם.

עוד חומר לימוד על הדף