עבודה זרה דף ד' ע"א

האם יש להקב"ה חימה על אומות העולם או על ישראל? [לגריסת רש"י].

על ישראל על אומות העולם
לר' חמא בר' חנינא אין יש
לר' אחא בר' חנינא יש [1] יש

עבודה זרה דף ד' ע"ב

לְמה מועלת התפילה בזמן שהציבור מתפללים, ומה מעולת למתפלל עם הציבור? [תד"ה כיון].

שלא ידחה שתתקבל תפילתו
בזמן שהציבור מתפללים מועיל אינו מועיל
במתפלל יחד עם הציבור מועיל מועיל

-------------------------------------------------

[1] רש"י גורס: ר' אחא בר' חנינא אמר תרווייהו בישראל, כלומר שני הפסוקים זה שאומר חימה אין לי וזה שאומר נוקם ה' ובעל חימה שניהם נאמרו על ישראל, דהכי קאמר אע"פ שבעל חימה, בכו"א חימה אין לי שכבר נשבעתי מקצוף עליך.

עוד חומר לימוד על הדף