1) TOSFOS DH b'Milu'im

תוספות ד"ה במילואים

(SUMMARY: Tosfos gives the source that the bread was on top in the Milu'im.)

דכתיב ומסל המצות אשר לפני ה' לקח מצה אחת וגו' עד וישם (את) [על] החלבים (על החזות) ועל שוק הימין

(a) Explanation: It is written "umi'Sal ha'Matzos Asher Lifnei Hash-m Lakach Matzah Achas... va'Yasam Al ha'Chalavim v'Al Shok ha'Yamin."

וא''ת הא כתיב בתריה ויתן הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף וגו' ואז נהפך הלחם למטה כי הני דבסמוך

(b) Question: It is written afterwards "va'Yiten ha'Kol Al Kapei Aharon v'Al Kapei Vanav va'Yanaf", and then the bread was reversed to be below, like the cases below! (Chak Nasan - since the Torah does not reveal otherwise, presumably, Aharon held them the same way that Moshe did.)

2) TOSFOS DH Kedei La'atzor Ruchos Ra'os

תוספות ד"ה כדי לעצור רוחות רעות

(SUMMARY: Tosfos gives a reason for waving in all directions.)

שמא לא בכל תנופות עושין כן [צ"ל להניף לד' רוחות - גמרא עוז והדר] אלא דווקא בתנופה של שתי הלחם דעצרת וכן לולב

(a) Suggestion: Perhaps they do not do so in all Tenufos, to wave in four directions, rather, only in Tenufah of Shtei ha'Lechem on Shavu'os, and similarly Lulav;

משום דאמרינן בפרק קמא דראש השנה (דף טז.) דגזר דין נחתם בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בחג על המים (ולבד מן הניענוע) [צ"ל ולכך בהניענוע - צאן קדשים] שבלולב יש בו הולכה והובאה

1. This is because we say in Rosh Hashanah (16a) that the decree about grain is on Pesach, and about fruits of the tree is on Shavu'os, and about water on Sukos. Therefore, in shaking the Lulav, there is Holachah and Hova'ah.

ובערוך פירש בערך נע צריך לנענע בהולכה והובאה והביא ראיה מהירושלמי תני צריך לנענע שלש פעמים על כל דבר ודבר

(b) Explanation (Aruch, Erech Na): One must wave in Holachah and Hova'ah. He brought a proof from the Yerushalmi. It taught that one must shake three times on each matter;

בעי רבי זירא הכן חד והכן חד או דלמא הכן והכן חד

1. Citation (Yerushalmi): R. Zeira asked Hachen Chad v'Hachen Chad - or, perhaps Hachen v'Hachen Chad?

פי' כבר אמרנו צריך ניענוע שלש פעמים בעי רבי זירא ההולכה תיחשב פעם אחת והובאה פעם אחת או דלמא הולכה והובאה פעם אחת נחשבת וצריך להוליך ולהביא ג' פעמים

i. Explanation: I.e. we said that he must shake three times. R. Zeira asked is Holachah is considered once and Hova'ah is [another] one, or perhaps Holachah and Hova'ah are considered like one, and one must do Holachah and Hova'ah three times?

תמן תנינן בנדה פ''ט (דף סב.) בענין ז' סממנים מעבירים על הכתם וצריך לכסכס שלש פעמים על כל אחד רבי זעירא בעי הכן חד והכן חד או הכן והכן חד ולא איפשיט

2. Citation (cont.): A Mishnah in Nidah (62a) teaches that we pass seven ingredients over a stain (to determine whether or not it is Dam Nidah), and he must rub three times on each. R. Ze'ira asked Hachen Chad v'Hachen Chad - or, perhaps Hachen v'Hachen Chad? This was not resolved.

וכיון דלא איפשיט עבדינן לחומרא שלש פעמים בכל אחד ואחד עד כאן לשונו

(c) Pesak (Aruch): Since it was not resolved, we are stringent, and do three times on each one (outward and inward).

וההיא בעיא דהתם איתא נמי בהש''ס שלנו בנדה בפ' האשה (דף סג.) דבעי רבי ירמיה אמטויי ואיתויי חד או דלמא אמטויי חד ואיתויי חד

(d) Remark: The question there (about a stain) is also in the Bavli (Nidah 63a). R. Yirmeyah asked, is going out and in count as one, or perhaps going out is one and going in is one?

וכיוצא בה לקמן בפ' ואלו מנחות (דף עו.) גבי שלש מאות שיפה וחמש מאות בעיטה דבעי ר' ירמיה אמטויי ואיתויי חד או דלמא אמטויי ואיתויי תרי:

(e) Observation: We find like this below (76a) regarding 300 rolls [for Menachos] and 500 beats. R. Yirmeyah asked whether rolling outward and back counts as one, or outward and back is two?

62b----------------------------------------62b

3) TOSFOS DH Rav Papa Amar d'Kuli Alma Dun Minah u'Minah

תוספות ד"ה רב פפא אמר דכולי עלמא דון מינה ומינה

(SUMMARY: Tosfos explains that he later retracted from this.)

הך מילתא דרב פפא מקמי דלישמעה לההיא דסוף כל התדיר (זבחים דף צא:) דפליגי רבי ורבנן במתנדב שמן ומסקינן דפליגי בדון מינה ומינה דרבי סבר דון מינה ואוקי באתרה

(a) Explanation: Rav Papa taught this before he heard in Zevachim (91b) that Rebbi and Rabanan argue about volunteering oil. We conclude that they argue about Dun Minah u'Minah (when a matter is learned from another matter, we learn everything from the source). Rebbi holds Dun Minah v'Uki b'Asra. (We learn from the source only what we must. Other laws are like the law of the matter being learned);

וקאמר רב פפא התם אי תניא תניא

1. Rav Papa said there "if it was taught, it was taught."

וכן ההיא דפסחים בפרק כל שעה (דף לב:) דיליף מזיד דמעילה פטור מקרבן מק''ו משאר מצות שיש בהן כרת ופטור מזיד

(b) Support: Similarly in Pesachim (32b, a Beraisa) learns that one who was Mezid about Me'ilah is exempt from a Korban from a Kal v'Chomer from other Mitzvos which have Kares, and Mezid is exempt;

וקאמר לא אם אמרת בשאר מצות שכן לא חייב בהן מיתה כו' ופריך האי תנא מעיקרא אלימא ליה כרת ולבסוף אלימא ליה מיתה

1. Citation (32b - Beraisa): No. If you say [that Mezid is exempt from a Korban in] other Mitzvos, that one is not Chayav Misah [bi'Ydei Shamayim, you cannot learn to Me'ilah... Rav Nachman bar Yitzchak] asks that initially, the Tana held that Kares is more stringent than Misah (that was the basis of his Kal v'Chomer), and at the end he holds that Misah is more stringent!

ומשני דהכי קאמר לא אם אמרת בשאר מצות שכן לא חייב בהן מיתה בפחות מכזית תאמר במעילה דחייב בפרוטה אע''ג דלית ביה כזית

2. Citation (cont.): [R. Chiya bar Avin] answers that it means as follows. No. Will you learn from other Mitzvos, which have no Misah for less than a k'Zayis, to say so about Me'ilah, for which one is liable for a Perutah, even if it is less than a k'Zayis?!

ופריך מאן שמעת ליה דאמר הזיד במעילה במיתה רבי דיליף חט חט מתרומה ומינה מה תרומה בכזית אף מעילה בכזית

3. Citation (cont.): [R. Chiya, Rabah and Rav Sheshes] ask, who holds that Mezid in Me'ilah is Chayav Misah? It is Rebbi, who learns from [a Gezeirah Shavah] "Chet-Chet]" from Terumah. He should learn Minah - just like the Shi'ur for Terumah is a k'Zayis, also for Me'ilah!

והשתא מאי קושיא הא רבי היא דאית ליה דון מינה ואוקי באתרה

4. Question #1: What was the question? Rebbi holds that Dun Minah v'Uki b'Asra!

ורב פפא דוחק שם לתרץ דרבי סבר לה כאבא שאול דמחייב התם בתרומה בששוה פרוטה אע''ג דלית בה כזית

5. Implied question #2: And Rav Papa there gives a difficult answer that Rebbi holds like Aba Sha'ul, who obligates for a Shaveh Perutah even if it is less than a k'Zayis! (He should have said that Rebbi holds that Dun Minah v'Uki b'Asra!)

וצריך לומר דמקמי דלישמעה לההיא דזבחים אמרה

6. Answer #1: We must say that [Rav Papa] said so before he heard the case in Zevachim (that Rebbi holds that Dun Minah v'Uki b'Asra. To answer Question #1, we must say that also R. Chiya, Rabah and Rav Sheshes had not (and perhaps never) heard it.)

אי נמי י''ל הכא והתם דהכי קאמר דמהני ליכא למשמע מינה

7. Answer #2: Here and there, [Rav Papa] said that we cannot infer [Rebbi's opinion] from here.

4) TOSFOS DH v'Yihyu Zivchei Shalmei Yachid Te'unin Tenufah Chayim v'Chulei

תוספות ד"ה ויהיו זבחי שלמי יחיד טעונין תנופה חיים כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why a verse is needed to refute this.)

כאן נמי שייך לדקדק אמאי צריך קרא נימא כל חד וחד תיקו בדוכתיה

(a) Implied question: Also here, we can ask why we need a verse [and a tradition]. Each should keep its status [what the Torah explicitly said]!

1. Note: I brought above (59a, in DH v'Nasata) that Tosfos in Zevachim (16b DH Kol) says "each keeps its status" only when the Kal v'Chomerim contradict each other. Here there is no contradiction. We could fulfill the Kal v'Chomerim in both directions, and both would require all three Mitzvos!

וי''ל דמכל מקום הוה יליף מה מצינו כדפרישית לעיל ומשום דאיקרו שלמים

(b) Answer #1: In any case, one would learn from Mah Matzinu, like I explained above (59a DH v'Nasata), and because they are called Shelamim.

תדע דהא איכא למיפרך מה לשלמי צבור שכן חובה אלא אהא דאיקרו שלמים סמיך

1. Proof: We can ask that you cannot learn from Shalmei Tzibur, for they are obligatory! Rather, [the Gemara] relies on this that they are called Shelamim.

ועוד כדאמרן לעיל שלמיהם ריבויא הוא

(c) Answer #2: This is like we said above, that "Shalmeihem" is an inclusion. (It teaches that also in Shalmei Tzibur, only Chazah v'Shok are waved. Likewise, we could include Semichah in Shalmei Tzibur. Therefore, we need a tradition to exclude Semichah, and now we need also "Osam", lest a Kal v'Chomer obligate Tenufah of Shalmei Yachid while alive - Yashar v'Tov.)

5) TOSFOS DH v'Yehei Asham Metzora Ta'un Tenufah Shachut v'Chulei

תוספות ד"ה ויהא אשם מצורע טעון תנופה שחוט כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why "Tenufah" does not refute this)

ואף על גב דאמרן לעיל (דף סא.) תנופה ולא תנופות

(a) Implied question: We said above (61a) "Tenufah", and not Tenufos!

הכא לא דמי כיון דחדא מחיים וחדא לאחר שחיטה

(b) Answer: Here is different, for one is while it is alive, and one is after Shechitah.

6) TOSFOS DH v'Chen ha'Shole'ach Korbanos... Kohen Menif Al Yado

תוספות ד"ה וכן השולח קרבנותיו... כהן מניף על ידו

(SUMMARY: Tosfos discusses when we permit offering without Semichah.)

תימה דבפ' כל הגט (גיטין כח.) תנן השולח חטאתו ממדינת הים מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים ופריך בגמ' והא בעיא סמיכה אמר רב יוסף בקרבן נשים

(a) Question #1: In Gitin (28a), a Mishnah teaches that one who sends his Chatas from overseas, we offer it in the Chazakah that he is alive. The Gemara asks that Semichah is needed, and Rav Yosef answered that it refers to the Korban of women (who do not do Semichah);

והכא )לא( [צ"ל נמי קשיא והא בעיא סמיכה ולא - צאן קדשים] שייך לשנויי הכי דכבר תנא ליה רישא והאשה כהן מניף על ידה

1. Also here this is difficult, for it requires Semichah, and we cannot give that answer, for the Reisha already taught "a woman, the Kohen waves for her"!

וליכא נמי לשנויי כדמשני רב פפא בגיטין (גם זה שם) בחטאת העוף עסקינן דחטאת העוף לא בעי תנופה

2. And we cannot answer like Rav Papa answers in Gitin (28a), that we discuss Chatas ha'Of, for Chatas ha'Of does not need Tenufah!

וכמו כן קשיא בפרק תמיד נשחט (פסחים דף סב.) דאמר דאילו כל הזבחים ערל וטמא משלחים קרבנותיהם

(b) Question #2: Similarly, it is difficult in Pesachim (62a). It says that all Zevachim, an Arel or Tamei may send their Korbanos!

וליכא לשנויי באשה דערל קתני

1. We cannot answer that it discusses a woman, for it taught an Arel;

וליכא לאוקומי נמי בחטאת העוף דזבחים קתני

2. And also we cannot establish it to discuss Chatas ha'Of, for it taught Zevachim;

ובכור ומעשר ופסח נמי דלא בעו סמיכה [ליכא לאוקמי] דהא כל הזבחים קאמר

3. And also we cannot establish it to discuss Bechor, Ma'aser or Pesach, which do not require Semichah, for it says "all Zevachim"!

וספק מצורע בפרק התערובות (זבחים עו.) דקאמר רבי שמעון למחרת מביא אשמו ולוגו עמו ומתנה בשלמים

(c) Question #3: A Safek Metzora, in Zevachim (76a), R. Shimon said, the next day he brings his Asham and his Log with it and stipulates (that if he is not a Metzora, it is a) Shelamim;

דאותו אשם טעון סמיכה ולא אפשר לסמוך אלא בהקפת יד למאן דאמר סמיכת אשם מצורע לאו דאורייתא בפרק כל הפסולין (זבחים דף לג.) ובגברא איירי כדמוכח בתוספתא

1. That Asham requires Semichah [lest it is a Shelamim], and it is possible to do Semichah only with loose hands, according to the opinion that Semichah on Asham Metzora is not mid'Oraisa, in Zevachim (33a. In real Semichah he presses down, and the Korban supports him. This is permitted only for Vadai Semichah mid'Oraisa). It discusses a man, like is proven in the Tosefta (Nazir 6:1)!

ובפ' בתרא דמועד קטן (דף טו:) איתא דאבל אינו משלח קרבנותיו משום דכתיב שלמים כשהוא שלם הא לאו הכי משלח ובמנודה מיבעיא לן אם משלח או לא

(d) Question #4: In Mo'ed Katan (15b) it says that an Avel may not send his Korbanos, for it says "Shelamim" - when he is complete. If not for this, he could send. And, we ask whether or not a Menudah (someone excommunicated) may send;

ולא חיישינן לסמיכה

1. We are not concerned for Semichah!

ודוחק הוא לתרץ באשה או בעוף

(e) Poor Answer: It is difficult to say that it discusses a woman, or a bird.

ולקמן בפרק בתרא (דף קז:) גבי ששה לנדבה אחד מהן לפר ועגל

(f) Question #5: Below (107b) regarding six [boxes for coins] for Nedavah, one is for a bull or calf. (People leave coins, and the Kohanim buy animals and offer without Semichah!)

ועוד תנן בפרק דם שחיטה (כריתות כג.) ושניהם מביאין חטאת אחד ובפרק שני נזירין (נזיר נז.) שמביאין קרבן על תנאי

(g) Question #6: A Mishnah in Kerisus (23a) says that [if we are unsure which of two people ate Chelev], both of them bring one Chatas, and in Nazir (57a, when we are unsure which Nazir became Tamei) they bring a Korban [Tum'ah] with a stipulation [that it is for the one who is Tamei]!

ובפרק שני דקדושין (דף נה.) גבי בהמה שנמצאת מירושלים למגדל עדר זכרים עולות ולא חיישינן לסמיכה

(h) Question #7: In Kidushin (55a) regarding an animal found between Yerushalayim and Migdal Eder (perhaps it is a Korban; if the finder wants to offer it for the owner), males are [assumed to be] Olos, and we are not concerned for Semichah!

בכל הני ותירץ ה''ר שמעון דלא שייך לאקשויי אלא דוקא התם בחטאת משום דאיכא עדיין חששא אחרת דלמא הויא ליה חטאת שמתו בעליה וסמכינן להקריבה בחזקת שהוא קיים

(i) Answer (to all of these questions - Rabbeinu Shimon): It is applicable to ask [why we allow offering without Semichah] only there regarding a Chatas [sent from overseas] because there is another concern, lest it is a Chatas whose owner died, and to offer it we rely on the Chazakah that he is alive. (If there is any other reason not to offer it, we should not offer it.)

וא''ת והא בפרק התערובות (זבחים עד: ושם) תנן [צ"ל קדשים - ישר וטוב] בקדשים מין במינו קרב לשם מי שהוא ופריך בגמ' הא בעי סמיכה ומשני בקרבן נשים

(j) Question: A Mishnah in Zevachim (74b) teaches that if Kodshim became mixed with Kodshim, Min b'Mino is offered for whoever [owns it], and the Gemara asks "it requires Semichah!", and answers that it discusses a Korban of women!

וי''ל דהתם כיון דאיכא תקנתא ברעיה אין לעשות בלא סמיכה דכי האי גוונא מפלגינן התם גבי אשם

(k) Answer: There, since there is a solution through grazing (until they become blemished. We say that Ploni's Korban, whichever it is, is redeemed onto this animal, and Almoni's is redeemed onto this, and then each can do Semichah on his Korban), we should not offer them without Semichah. We distinguish like this there regarding Asham.

1. Note: Tosfos should show why there is no solution to fulfill Semichah in all the other cases from which he asked. He does so for Arel and Tamei. Chak Nasan does so for the other cases, based on Tosfos in Zevachim and Gitin (74b and 28b, DH v'Ha).

וערל וטמא איכא לאוקמי בדלית ליה תקנתא ערל שמתו אחיו מחמת מילה

2. Arel and Tamei, we can establish it when he has no solution. Arel is one whose brothers died due to Milah (he should never circumcise, due to mortal danger);

טמא זב ומצורע שאין רפואתו תלוייה בעצמו אי נמי )בקרבן הקבוע לו זמן כגון עולת ראייה וחגיגה או - חק נתן בזבחים מוחקו) שהיה עובר עליהן בבל תאחר

i. Tamei is a Zav or Metzora, who cannot be Metaher himself. (He must wait for the Zivah to stop or the Tzara'as to go away. This is not b'Yado.) Alternatively, he would transgress Bal Te'acher. (Therefore, he cannot wait until he becomes Tahor.)

וא''ת הרי חמשה שנתערבו עורות פסחיהן בפסחים בפרק האשה (דף פח:) ונמצאת יבלת באחד מהן דפטורין מלעשות פסח שני ולא מייתו מותר הפסח משום סמיכה

(l) Question: If the hides of five Pesachim became mixed with each other (Pesachim 88b), and a wart was found on one of them (it was a Ba'al Mum, the groups that owned and ate them) are exempt from Pesach Sheni. They do not bring [for Pesach Sheni] Mosar Pesach, due to [omitting] Semichah. (Tosfos said that when there is no solution, we may offer without Semichah!)

ויש לומר דכיון שהוא ספק דשמא פטור הוא מלעשות פסח שני (ולא) [צ"ל לא - ישר וטוב] עשו לו חכמים תקנה דאי אפשר לתקן אם לא יעבור מצות סמיכה

(m) Answer: Since it is a Safek, for perhaps he is exempt from Pesach Sheni, [Rabanan] did make a solution for him, since it is impossible to fix [the Safek] without (every group that was already Yotzei) transgressing the Mitzvah of Semichah [on a different Korban. In Zevachim (74b), Tosfos asked why we allow this for a Safek Metzora, and answered that there is different, for it is needed to enable the person to eat Kodshim.]

וא''ת נהי דסמיכה לא מעכבא מכל מקום ערל וטמא שאין יכולין לסמוך לימא כל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו

(n) Question: Granted, Semichah is not Me'akev. In any case, an Arel or Tamei, who cannot do Semichah, we should say that anything not Ra'uy l'Bilah, Bilah Me'akeves Bo!

וכן בההיא דשקלים (דף יא:) ודכריתות (דף כג.) ודנזיר (דף נז.) דכל הני נמי דאין יכולין לסמוך משום ספק חשיב שפיר אין ראויין לבילה כדאשכחן בפרק המוכר את הספינה (ב''ב פא:) גבי ביכורים

1. Strengthening of question: And similarly the case in Shekalim (a box for Nedavah of a bull or calf; alternatively an animal found between Yerushalayim and Migdal Eder), Kerisus (23a) and Nazir (57a) (we are unsure who ate the Chelev, or who became Tamei). Also in all of these, that he cannot do Semichah due to Safek, it is properly considered not proper to do Bilah, like we find in Bava Basra (81b) regarding Bikurim!

וי''ל דנפקא לן מהא דאמרינן בפרק בתרא דמועד קטן (דף טו:) וביום בואו אל הקודש אל החצר הפנימית לשרת בקודש יקריב חטאתו זו עשירית האיפה פירוש שהכהן מביא בשעה שמתחנך לעבודה

(o) Answer #1: We learn from what it says in Mo'ed Katan (15b) "uv'Yom Bo'o El ha'Kodesh El he'Chatzer ha'Penimis Leshares ba'Kodesh Yakriv Chataso" - this is Asiris ha'Eifah. I.e. a Kohen offers it when he is Mis'chanech for [first does] Avodah;

ודריש התם ר''ש בבואו יקריב בזמן שראוי לביאה ראוי להקרבה בזמן שאינו ראוי לביאה אינו ראוי להקרבה כגון טמא מת ומצורע

1. R. Shimon expounds there "b'Vo'o Yakriv" - when he is proper for Bi'ah (to enter the Mikdash), he is proper to offer. When he is not proper for Bi'ah, he is not proper to offer, e.g. Tamei Mes or a Metzora.

משמע דווקא עשירית האיפה אבל שאר קרבנות משלח

2. Inference: This is only Asiris ha'Eifah, but other Korbanos he may send (even though he is not proper to do Semichah)!

ומיהו אין כל כך ראיה מזה דדילמא הא דמשלח שאר קרבנות היינו בהני דלא בעו סמיכה דומיא דעשירית האיפה

(p) Rebuttal: There is not such a proof from this. Perhaps he can send other Korbanos, i.e. those that do not require Semichah, similar to Asiris ha'Eifah!

ויש לדקדק מהא דדרשינן בת''כ (מזובו ולא מנגעו) [צ"ל מטומאתו ולא מזובו - מלבים, חשק קלמה] ש''מ דטמא משלח קרבנותיו דבהבאת קרבן איירי

(q) Answer #2: We expound in Toras Kohanim "[he will become Tahor] from his Tum'ah, and not from his Zivah." This shows that a Tamei may send his Korbanos, for the verse discusses bringing a Korban!

ועוד יש לדקדק מדממעטינן בפ''ק דחגיגה (דף ד:) טמא מראייה דכתיב [צ"ל ובאת שמה - ישר וטוב] והבאתם שמה דכל שישנו בביאה ישנו בהבאה

(r) Answer #3: We exclude in Chagigah (4b) a Tamei for Re'iyah, for it says "u'Vasa Shanah v'Haveisem Shamah" - whoever can enter [the Mikdash] has a Mitzvah of bringing [Chagigah and Olas Re'iyah];

ש''מ דשאר קרבנות משלח ולא חיישינן לענין סמיכה בראוי לסמיכה

1. Inference: He can send other Korbanos, and we are not concerned about Semichah, that he be proper to do Semichah!

ומיהו למאן דאמר בפ' כל הפסולין (זבחים דף לג:) [צ"ל דביאה במקצת לא שמה ביאה דמשמע - חק נתן, וכעין זה במלאכת יו"ט] דטמא בר סמיכה דאפשר דמעייל ידיה וסמיך לא מצינו למידרש מהני קראי

(s) Objection (of Answers #2,3): According to the opinion in Zevachim (33b) that Bi'ah b'Miktzas is not considered Bi'ah, it connotes that a Tamei can do Semichah, for it is possible to [stand just outside Pesach ha'Azarah and] enter his hands and do Semichah, we cannot expound from these verses [to permit without Semichah].

ושמא י''ל דמאן דאית ליה (שם) ביאה במקצת לא שמה ביאה קסבר כל הסומך ראשו ורובו הוא מכניס

(t) Answer #1: Perhaps we can say that according to the opinion (there) that Bi'ah b'Miktzas is not considered Bi'ah, he holds that whoever does Semichah must enter his head and the majority of his body [to press down with all his strength, therefore a Tamei cannot do Semichah].

אי נמי אית ליה דמרחק צפון

(u) Answer #2: He holds that the north is far (22 Amos west of Pesach ha'Azarah. Tekef l'Semichah Shechitah (Shechitah must be right after Semichah); since Shechitas Kodshei Kodoshim is far from the Pesach, he cannot enter his hands to do Semichah.)

1. Note: Why didn't Tosfos mention that according to Answer #2, we must infer above that he can send other Korbanos, i.e. Kodshei Kodoshim? Also, when Tosfos answers below for the one who does not require Rosho v'Rubo, he does not say "or he holds that the north is far"! Also, why did he interrupt with Answer #2 before resolving Answer #1 according to the other opinion? Perhaps a later editor added Answer #2.

ומאן דסבירא ליה דלא בעינן ראשו ורובו קסבר ביאה במקצת שמה ביאה

2. And the one who does not require his head and majority, he holds that Bi'ah b'Miktzas is considered Bi'ah.

ומיהו אכתי קשה אי תיכף לסמיכה שחיטה לאו (מכאן מדף הבא) דאורייתא אם כן יכול לסמוך אבראי

(v) Question: Still, it is difficult - if Tekef l'Semichah Shechitah is not mid'Oraisa, he can do Semichah outside [the Azarah]!

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF