1) TOSFOS DH v'Chen ha'Shole'ach Korbanos... Kohen Menif Al Yado (cont.)

תוספות ד"ה וכן השולח קרבנותיו... כהן מניף על ידו (המשך)

וי''ל דבפרק כל הפסולין (זבחים דף לג.) מסקינן דתיכף לסמיכה שחיטה דאורייתא

(a) Answer: In Zevachim (33a) we conclude that Tekef l'Semichah Shechitah is mid'Oraisa.

2) TOSFOS DH Mesafka Lehu

תוספות ד"ה מספקא להו

(SUMMARY: Tosfos discusses the Safek.)

אי על שם כליין נקראו מחבת ומרחשת (שבמרחשת) [צ"ל ובמרחשת - צאן קדשים] בעי לאיתוייה ונפיק

(a) Explanation #1: [He is unsure] if they are called Machavas and Marcheshes due to the Kelim, and he must bring it in a Marcheshes, and he is Yotzei;

או על שם מעשיהן על שם רחישה (רחישת הלב או רחישת שפתים - צאן קדשים מוחקו) וכיון דלא ידעינן להי נתכוין אי ארחושי הלב או ארחישת שפתים יהא מונח עד שיבא אליהו כך פירש בקונטרס

1. Or, it is called so due to what is made in them, based on Rechishah. Since we do not know for which he intended, whether for thoughts of the heart or moving of the lips, he leaves it until Eliyahu will come. So Rashi [Kesav Yad] explained.

ועל חנם נקט לפירושו אי על שם כליין נקראו דאפי' פשיטא ליה לשם מעשיהן איכא לספוקי אי ארחושי הלב נתכוין ומביא במרחשת אי ארחושי הפה ומביא במחבת

(b) Objection: According to his Perush, there was no need to explain "perhaps they are called so due to the Kelim." Even if he knew that it is based on what is made in them, there is a doubt, if he intended for thoughts of the heart, so he brings in a Marcheshes, or for moving of the lips, so he brings in a Machavas!

לפיכך נראה דנקט על שם כליין למימר דמספקא לן אי כלי נדר או למנחה נתכוין

(c) Explanation #2: He mentioned "perhaps they are called so due to the Kelim" to teach that we are unsure if he vowed a Kli, or a Minchah.

וא''ת ואמאי יהא מונח יביא מרחשת ומנחת מרחשת מספק כדאשכחן לקמן (דף קז.) פירשתי ואיני יודע מה פירשתי שיש לו להביא כל הספקות לפטור עצמו מנדר

(d) Question: Why is it left [until Eliyahu comes]? He should bring a Marcheshes (the Kli), and a Minchas Marcheshes, like we find below "I specified and I do not know what I specified" - he brings everything he has a Safek about it to exempt himself from his vow!

וי''ל דמיירי כגון דאמר מעות הללו או סולת זה למרחשת

(e) Answer: The case is, e.g. he said "these coins or this Soles is for Marcheshes."

ומיהו קשה דלתקן מעות הללו יביא מעות של חולין ויקנה מרחשת ויאמר דאם כלי נדר יהא הכלי קנוי בהן

(f) Question: To fix these coins, he should bring Chulin coins and buy a Marcheshes, and say that if he vowed a Kli, the Kli is acquired with [the Hekdesh coins]!

ויש לומר כגון שהפריש מעות והקדישן למרחשת כמו שידרשו חכמת הלשון

(g) Answer: The case is, e.g. he separated coins and he was Makdish them for Marcheshes, like [Chachamim] will expound according to the Chachmah of the expression. (Why doesn't the above solution apply? Chak Nasan, Chemdas Daniel and Olas Shlomo say that here, he is not obligated to find a solution until Chachamim resolve the meaning. Yad Binyamin says that his coins did not get Kedushah.)

3) TOSFOS DH Oh Al Shem Ma'aseihen

תוספות ד"ה או על שם מעשיהן

(SUMMARY: Tosfos points out that this is unlike Rav Ashi.)

ולית להו לבית שמאי הא דאמר רב אשי בריש מכילתין (דף ג:) מחבת לשם מרחשת במנא קא מחשב ומחשבה במנא לא פסלה

(a) Explanation: Beis Shamai argue with what Rav Ashi said above (3b, that if one intended) about [Minchas] Machavas l'Shem Marcheshes, he intended for the Kli, and intent for the Kli does not disqualify.

4) TOSFOS DH u'Kesheros a'Beis Pagi

תוספות ד"ה וכשרות אבית פאגי

(SUMMARY: Tosfos discusses the inference that the oven is Mekadesh.)

פירש בקונטר' אלמא דאין תנור מקדש מדכשרות אבית פאגי ואין נפסלות ביוצא

(a) Explanation #1 (Rashi): This shows that the oven is not Mekadesh, since they are Kosher in Beis Pagi, and they are not disqualified through Yotzei.

ואין נראה לפרש כן כדפי' בפ''ק (לעיל ט. ד''ה ר''ל)

(b) Rejection: This is wrong, like I explained above (9a DH Reish Lakish. Kidush through the oven does not cause that they are disqualified through Yotzei. Rather, it is repulsive to take it outside after it became Mekudash.)

ויש לתמוה מאי קא מדמיא אפיית שתי הלחם ולחם הפנים לאפיית מנחת מאפה תנור הא אמר בסוף התכלת (לעיל נא.) אמר רבא על מחבת מלמד שטעונין כלי ואי אפי לה מאתמול איפסלה לה בלינה

(c) Question: What is the comparison of baking Shtei ha'Lechem and Lechem ha'Panim to baking Minchas Ma'afe Tanur? Above (51a), Rava said that "Al Machavas" teaches that [Minchas Chavitim] needs a Kli, and if he baked it from yesterday, it is disqualified through Linah;

וה''נ מאפה תנור כתיב מלמדך שטעון כלי ולימא דתנור של מנחות מקדש אבל של שתי הלחם ולחם הפנים לא מקדש

1. Likewise, it is written Ma'afe Tanur, to teach that it needs a Kli, and he should say that the oven of Menachos is Mekadesh, but [the oven] of Shtei ha'Lechem and Lechem ha'Panim is not Mekadesh!

וי''ל דבפ' דם חטאת (זבחים צה:) מוכח דלא הוה במקדש אלא אחד תנור של מתכת שהיה לשתי הלחם ולחם הפנים ולמנחות

(d) Answer: In Zevachim (95b) it is proven that there was only one metal oven in the Mikdash. It was for Shtei ha'Lechem and Lechem ha'Panim and Menachos;

ולא דמי לההיא דתכלת דגבי מנחות לא אמר רחמנא עשה במחבת עשה בתנור עשה במרחשת

1. It is unlike the case above (51a), for regarding Menachos, the Torah did not say "make in a Machavas. Make in an oven. Make in a Marcheshes";

אבל בחביתין אמר רחמנא על מחבת בשמן תעשה (ויקרא ב):

2. However, the Torah said about Chavitim "Al Machavas ba'Shemen Te'aseh."

63b----------------------------------------63b

5) TOSFOS DH R. Yishmael. V'Chachamim Omerim Echad Shabbos...

תוספות ד"ה רבי ישמעאל. [וחכמים אומרים] אחד שבת...

(SUMMARY: Tosfos points out that first it teaches what all agree to.)

שבת דמודה רבי ישמעאל מזכיר ברישא

(a) Observation: First it mentions Shabbos, about which R. Yishmael agrees.

ובספ''ק דסוכה (דף כ.) דפליגי רבי אליעזר ורבנן במחצלת. ואמר רבא בגדולה דכולי עלמא לא פליגי דסתמא לסיכוך כי פליגי בקטנה

(b) Citation: In Sukah (20a), R. Eliezer and Rabanan argue about a mat, and Rava said that they do not argue about a big mat. Stam, all agree that it is for Sechach (so it is not Mekabel Tum'ah, and it is Kosher for Sechach). They argue about a small one;

ומקשי אביי אי הכי אחת גדולה ואחת קטנה אחת קטנה ואחת גדולה מבעי ליה

1. Abaye challenged - if so, why does it say "the same applies whether it is big or small? It should say "whether it is small or big!" (I.e. what they agree about should be last.)

אין גירסא זו נכונה ואיפכא גרסינן כדמוכח הכא דההוא דמודו רבנן מבעי ליה למיתני ברישא

(c) Rejection: This text is wrong. The text says oppositely, like is proven here, that the case that Rabanan agree about should be taught first. (The Seifa (64a) teaches first Shabbos, which they argue about! Chak Nasan and Rashash say that since the Reisha taught Shabbos first, also the Seifa did.)

וכן ההיא דתנן בפרק בתרא דראש השנה. (דף כט:) אחת יבנה ואחת כל מקום שיש בו ב''ד

(d) Support: Also the Mishnah in Rosh Hashanah (29b, teaches first what all agree to) - the same applies to Yavneh and every place where there is Beis Din (we blow the Shofar on Rosh Hashanah even when it is Shabbos).

6) TOSFOS DH Mafshit Es ha'Pesach Ad ha'Chazeh

תוספות ד"ה מפשיט את הפסח עד החזה

(SUMMARY: Tosfos discusses why elsewhere the law is different.)

דרך רגליו מתחיל והולך ומפשיט עד החזה ליטול אימוריו

(a) Explanation: He starts from the legs and flays until the chest, to take the Eimurim.

ולא דמי לההיא דתניא בבכורות בפרק כל פסולי המוקדשין (דף לג.) ובתמורה פרק ולד חטאת (דף כד.) אין מרגילין ביום טוב ואין מרגילין בבכור

(b) Implied question: Why is this unlike the Beraisa in Bechoros (33a) and in Temurah (24a), that we do not flay from the legs on Yom Tov, and we do not flay a Bechor from the legs?

דהתם במפשיטו לעשות נוד שלם וצריך להוציא רגליו (מצוארו) [צ"ל דרך צוארו - צאן קדשים]

(c) Answer: There, he flays to make a full flask, and he needs to remove the legs via the neck.

ולאו דווקא נקט הכא פסח דבכל (קרבן) [צ"ל חטאת - דפוס ויניציה] ציבור של שבת הוה מצי לאשמועינן

(d) Implied question: Here he mentioned Pesach. The law is not only for Pesach. He could have taught about any Chatas Tzibur of Shabbos! (Tosfos Shabbos Sof 116b says that all permit to totally flay Temidim and Musafim. This refers to Olos, which are totally burned on the Mizbe'ach on Shabbos. Chatas, which is eaten, is like Pesach.)

ונקט פסח לרבותא אף על פי שיש פסחים מרובים ונראין מוטלין כנבילה

(e) Answer #1: He mentioned Pesach for a Chidush. Even though there are many Korbanos Pesach, and they look like they are discarded like a Neveilah [R. Yishmael allows flaying only until the chest].

אי נמי משום רבותא דרבנן דאפילו לצורך יחיד התירו

(f) Answer #2: It is a Chidush according to Rabanan. Even for the need of an individual they permitted [flaying all of it].

אי נמי דווקא בפסח שרו רבנן דחשו שלא יתקלקל הבשר משום דעיקרו לאכילה:

(g) Answer #3: Rabanan permit only for Pesach, lest the meat get ruined, for [Pesach] is primarily to be eaten.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF