1) TOSFOS DH u'Va'os Biglal Atzman

תוספות ד"ה ובאות בגלל עצמן

(SUMMARY: Tosfos points out that this is not needed here.)

(הוא) [צ"ל השתא - - ישר וטוב] לא צריך להאי טעמא דמטעמא דיש מהן לכהנים מימעטא מנחת נסכים כמו מנחת כהנים דכולן למזבח ואין מהן לכהנים

(a) Implied question: Now we do not need this reason! From the reason that Kohanim get part we exclude Minchas Nesachim just like Minchas Kohanim, for they are totally for the Mizbe'ach, and Kohanim do not get from them!

ולא נקטיה אלא משום דנקטיה ברישא דממעט זה אחר זה:

(b) Answer: It was mentioned only because it was mentioned in the Reisha, that we exclude one after the other. (Initially we excluded just Minchas Nesachim, since it comes due to others. Now that we mention everything excluded, and we need the reason "Kohanim do not get from them" for Minchas Kohanim, this suffices also for Minchas Nesachim. We mention "due to others" only because it was mentioned above.)

2) TOSFOS DH u'Minchas Kohanim u'Minchas Kohen Mashi'ach

תוספות ד"ה ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח

(SUMMARY: Tosfos explains that the reason is not due to lack of Kemitzah.)

שאין מהן לכהנים

(a) Explanation: [We exclude them] because Kohanim do not get from them.

במתניתין פירשתי הא דתלי טעמא לפי שאין בהן קמיצה:

(b) Remark: In our Mishnah (60a DH R. Shimon) I explained why we attribute to the reason that they do not have Kemitzah. (The Tana merely gives a general rule, that anything without Kemitzah does not have Hagashah.)

3) TOSFOS DH Hani Mili Minchah d'Ikri Chatas v'Chatas Te'unah Yesod v'Chulei

תוספות ד"ה ה''מ מנחה דאיקרי חטאת וחטאת טעונה יסוד כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses what we learn from Chatas to Minchah.)

בזבחים בפרק קדשי קדשים (דף סג:) אמרינן חטאת קרויה מנחה ומנחה קרויה חטאת מה חטאת טעונה צפון אף מנחה טעונה צפון ומה מנחה בקרן מערבית דרומית אף חטאת בקרן מערבית דרומית

(a) Citation (Zevachim 63b): Chatas is called Minchah, and Minchah is called Chatas. Just like Chatas requires the north, also Minchah requires the north. Just like Minchah is in the southwest corner, also Chatas is in the southwest corner.

ופירש שם בקונט' דאותה גירסא משובשת דלא חטאת העוף טעונה צפון למליקה כדקאמר לעיל דאותן בצפון ולא בן עוף טעון צפון ולא מנחה לקמיצה טעונה צפון

(b) Rebuttal (Rashi there): This text is wrong. Chatas ha'Of does not require the north for Melikah, like it says above (56a), Oso (Shechitah Olas Behemah) is in the north, but a bird does not require the north, and Minchah does not require Kemitzah in the north."

וא''ת מנחת חוטא חלוקה (מן השאר) [צ"ל משאר מנחות - צאן קדשים] ולחטאת בהמה מקיש לה הוה (לאיתויי אמתני') [צ"ל למתניי במתני' - גליון הש"ס] דקתני התם לעיל המנחות נקמצות בכל מקום בעזרה חוץ ממנחת חוטא

(c) Question #1: Minchas Chotei is unlike other Menachos, and it is equated to Chatas Behemah. The Mishnah should have taught it, for it taught there above (Zevachim 63a) "Kemitzah of Menachos is done anywhere in the Azarah", except for Minchas Chotei"!

ועוד אפשר חטאת העוף הבאה בדלות תחת חטאת בהמה אינה טעונה צפון שהרי נעשית בקרן מערבית דרומית מנחה הבאה תחת חטאת העוף תטעון צפון

(d) Question #2: It is possible that Chatas ha'Of, which an Oni brings in place of Chatas Behemah, does not require the north, for it is done in the southwest corner, and Minchah, which [for a very poor person] is in place of Chatas ha'Of, requires the north?!

ועוד קשה דבפרק איזהו מקומן (שם מט:) מוכח דחטאת (העוף - שיטה מקובצת מוחקו) דטעונה צפון מעולה הוי היקש אם כן היכי אתיא מנחה והדר ילפא מחטאת וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש

(e) Question #3: In Zevachim (49b) it is proven that a Hekesh from Olah teaches that Chatas requires the north. If so, how can we learn Minchah from Chatas? Does something learned from a Hekesh return to teach through a Hekesh?!

ופירש שם בקונטרס דנראה לו דגרסינן מה חטאת פסולה שלא לשמה אף מנחה פסולה שלא לשמה

(f) Version #2 (Rashi in Zevachim): The text says "just like Chatas is Pasul she'Lo Lishmah, also Minchah is Pasul she'Lo Lishmah."

וקשה לפירושו דודאי מעיקרא אמרי' לעיל בפ''ק דמכילתין (דף ד.) בשלמא מנחת חוטא חטאת קרייה רחמנא אלא מנחת קנאות כו'

(g) Question: Surely, initially we said above (4a) "granted, Minchas Chotei, the Torah called it Chatas. However, Minchas Kena'os...";

אבל במסקנא אמרינן אלא מנחת חוטא ומנחת קנאות דפסולות בשלא לשמן מנלן חטאת טעמא מאי דכתיב בה היא הני נמי כתיב בה היא

1. However, in the conclusion, we say "rather, what is the source that Minchas Chotei and Minchas Kena'os are Pesulim she'Lo Lishman? What is the reason why Chatas [is Pasul she'Lo Lishmah]? It is because it says "Hi". Also these, it is written Hi!" (According to Rashi, we learn Minchas Chotei from a Hekesh, and not from "Hi"!)

וה''ר חיים גריס מה חטאת דחטאת ]העוף - שיטה מקובצת[ טעונה יסוד דכתיב (ויקרא ה) והנשאר בדם ימצה אל יסוד המזבח אף מנחה טעונה הגשה כנגד היסוד לאפוקי קרן דרומית מזרחית

(h) Version #3 (R. Chaim): The text says 'just like Chatas ha'Of requires Yesod, for it says "veha'Nish'ar b'Dam Yimatzei El Yesod ha'Mizbe'ach", also Minchah needs Hagashah opposite the Yesod, to exclude the southeast corner (which did not have a Yesod)';

כדמוכח הכא דמדאיקרי חטאת נפקא

1. This is like it is proven here, that we learn from that it is called Chatas.

וא''ת ושאר מנחות מנלן

(i) Question: What is the source for other Menachos [that they require Yesod]?

וכי תימא מדאיתקוש כל המנחות לחטאת ואשם בפ' צו את אהרן וילפינן משירי הדם שטעונין יסוד

1. Suggestion: It is because all Menachos are equated to Chatas and Asham in Parshas Tzav ("Kodesh Kodoshim Hi ka'Chatas vecha'Asham"), and we learn from Shirayim of blood, which requires Yesod.

א''כ מנחת חוטא נמי תיפוק לי מהתם

2. Rejection #1: If so, also Minchas Chotei I should know from there!

ועוד מנלן דמקשינן לשיריים אקשינהו לתחילת דמים דלא בעו יסוד בחטאת

3. Rejection #2: What is the source that we equate [Menachos] to Shirayim? We should equate them to initial blood, which does not require Yesod regarding Chatas (the first Matanah is on the southeast Keren)!

וי''ל דכתיב לפני ה' אמנחת חוטא ובכל המנחות נמי כתיב לפני ה' כי היכי דהאי לפני ה' כנגד היסוד האי נמי כנגד היסוד

(j) Answer: It is written Lifnei Hash-m regarding Minchas Chotei, and also regarding all Menachos it is written Lifnei Hash-m. Just like [the former] Lifnei Hash-m is opposite the Yesod, also [the latter] is opposite the Yesod.

ולא גזירה שוה ממש היא דדבר הלמד בהיקש מיבעיא לן אי חוזר ומלמד בג''ש אי לא אלא גלויי מילתא בעלמא

1. Remark: It is not truly a Gezeirah Shavah, for something learned from a Hekesh, we asked whether or not it returns to teach through a Gezeirah Shavah (and we did not resolve from this)! Rather, it is a mere Giluy Milsa.

4) TOSFOS DH Aval Hacha Lifnei Hash-m Karina Bei

תוספות ד"ה אבל הכא לפני ה' קרינא ביה

(SUMMARY: Tosfos discusses what is called Lifnei Hash-m.)

תימה דבזבחים פרק קדשי קדשים (דף נח. ושם) וביומא בפרק טרף בקלפי (דף מה:) גבי גחלים של יום הכפורים משמע דלא מיקרי לפני ה' אלא במערב

(a) Question: In Zevachim (58a) and in Yoma (45b) regarding coals of Yom Kipur, it connotes that only the west is called Lifnei Hash-m;

וכן גבי נר מערבי בפ' שתי הלחם (לקמן צח:) והכא גבי תנופה אמר לפני ה' במזרח

1. Also regarding the Ner Ma'aravi below (98b), and here regarding Tenufah, it says "Lifnei Hash-m" in the east!

וכן גבי שחיטה כתיב (ויקרא א) לפני ה' ושרי בכל מקום בעזרה

2. Also regarding Shechitah it says Lifnei Hash-m, and it is permitted everywhere in the Azarah!

ויש לומר דשחיטה ותנופת לוג ואשם כתיב (שם יד) לפני ה' למעוטי בחוץ (מכאן מעמוד ב) דתנופת אשם מחיים

(b) Answer: Regarding Shechitah, Tenufah of the Log [of oil] and Asham it is written Lifnei Hash-m to exclude outside [the Azarah], for Tenufah of the Asham is while it is alive. (If it were after Shechitah, we would already know that it is in the Azarah lest it be disqualified due to Yotzei.)

61b----------------------------------------61b

אבל לפני ה' דהנך למה לי אי לאו משום דבעינן במערב

1. However, why do we need Lifnei Hash-m of the others, if not to obligate the west?

ומיהו קשה דמשמע הכא גבי הגשה דאי לא בעי יסוד הוה מכשרנא קרן דרומית מזרחית להגשה אע''ג דכתיב לפני ה'

(c) Question #1: It connotes here regarding Hagashah that if it did not need the Yesod, the southeast corner would be Kosher for Hagashah, even though it is written Lifnei Hash-m;

והגשה במזבח היא ולא איצטריך למעוטי בחוץ א''כ לא אתא אלא לאצרוכיה מערב

1. Hagashah is [at] the Mizbe'ach, and [Lifnei Hash-m] need not exclude outside. If so, it comes only to obligate the west!

ועוד קשה דבהך דהגשה גופה משמע בהקומץ רבה (לעיל יט:) דבעינן לפני ה' ממש

(d) Question #2: In this case of Hagashah itself, it connotes above (19b) that we require truly Lifnei Hash-m (i.e. facing the Heichal);

דקאמר רבי אלעזר יכול יגישנה במערבה של קרן או בדרומה של קרן ומסיק כשאתה אומר לפני ה' במערב ביטלת אל פני המזבח וכשאתה אומר אל פני המזבח בדרום קיימת לפני ה' במערב

1. R. Elazar said "one might have thought that he may do Hagashah at the west of the corner or the south of the corner!" He concludes "when you say Lifnei Hash-m in the west, you neglect El Pnei ha'Mizbe'ach. When you say El Pnei ha'Mizbe'ach in the south, you fulfill Lifnei Hash-m in the west;

כדמפרש דקסבר כוליה מזבח בצפון קאי אלמא דאי לאו הכי לא הוה קרינא ביה לפני ה'

2. This is like [the Gemara] explains, that he holds that the entire Mizbe'ach is in the north (so the south is in front of the Heichal). This implies that if not, we would not call this "Lifnei Hash-m"!

5) TOSFOS DH Kohen Meni'ach Yado Tachas Yedei ha'Ba'alim u'Menif

תוספות ד"ה כהן מניח ידו תחת ידי הבעלים ומניף

(SUMMARY: Tosfos discusses where the owner holds the Kli.)

לאו דווקא קאמר תחת יד הבעלים ממש דא''כ הויא לה יד הבעלים חציצה בין הכלי ובין יד הכהן

(a) Observation: It is not precisely under the owner's hand, for if so, the owner's hand is a Chatzitzah between the Kli and the Kohen's hand;

ובסוף שתי מדות (לקמן צד.) מסקינן גבי בעלי חברין לינפו כולהו בהדי הדדי קא הויא חציצה

1. And below (94a) we conclude regarding partners "if they all wave together, it is a Chatzitzah!"

אלא הבעלים אוחזין באוגני הכלי והכהן בשוליו מלמטה והיינו תחת יד הבעלים

(b) Explanation #1: Rather, the owner holds the brim of the Kli, and the Kohen holds it at the bottom. This is under the owner's hand.

והכי תנן בהדיא בשילהי מס' בכורים (מ''ו) הגיע לארמי אובד אבי מוריד הסל מעל כתיפו ואוחז בשפתותיו והכהן מניח ידו תחתיו ומניפו

(c) Support: A Mishnah explicitly teaches in Bikurim (3:6) when he reached "Arami Oved Avi", he takes the basket down from his shoulder and holds it at the edge, and the Kohen puts his hand underneath and waves it.

ובקונטרס פי' לקמן בפרק שתי מדות (דף צג.) דתנופת הכהן לא איכפת לן אם יש בה חציצה דעיקר תנופה בבעלים היא

(d) Explanation #2: Rashi explained below (93a) that regarding Tenufah of the Kohen, we are not concerned if there is a Chatzitzah, for the primary Tenufah is of the owner.

וקשה דמנא ליה הא הא תרוייהו כתיבן

(e) Objection: What is the source? Both of them are written [in the Torah]!

ובירושלמי משמע קצת דהוי [תחת ידיו] ממש דגרסי' גבי תנופת מנחת סוטה וכהן מניח ידו כו' ואין הדבר כעור

(f) Support (for Explanation #2): The Yerushalmi connotes that his hand is truly under [the owner's], for the text says regarding Tenufas Minchas Sotah, and the Kohen puts his hand [under hers]... it is not repulsive?!

מביא מפה ואינו חוצץ מביא כהן זקן ואפילו תימא ילד אין יצר הרע מצוי לאותה שעה

1. Citation (Yerushalmi): He brings a cloth (in between their hands). Is it not a Chatzitzah?! We bring an old Kohen [he will not be aroused]. I can even say a young Kohen - the Yetzer ha'Ra is not frequent at that time (she is disgraced - her clothes are torn, she is prone to explode...)

ומיהו מצינו למימר דאע''פ שזה למטה וזה למעלה פעמים נוגעין ידיו בידה על ידי שמתיחד בתנופה

(g) Rejection: We can say that even though he is below and she is above (at the brim), sometimes his hands touch hers since they wave together.

6) TOSFOS DH Matzinu she'Chilek ha'Kasuv Bein Korban Yisrael...

תוספות ד"ה מצינו שחילק הכתוב בין קרבן ישראל...

(SUMMARY: Tosfos discusses exclusions of those who do not do Semichah.)

פי' בקונטר' דתניא בת''כ ברישיה בני ישראל וסמך בני ישראל סומכין ולא העובדי כוכבים סומכין בני ישראל סומכין ולא בנות ישראל סומכות

(a) Explanation (Rashi): A Beraisa at the beginning of Toras Kohanim says "Bnei Yisrael v'Samach" - Bnei Yisrael do Semichah, and Nochrim do not do Semichah. Bnei Yisrael do Semichah, and Bnos Yisrael do not do Semichah.

ולקמן בסוף שתי מדות (ג''ז שם) אמרינן נמי בני ישראל סומכין ואין העובדי כוכבים סומכין

(b) Support: Also below (93a) we say that Bnei Yisrael do Semichah, and Nochrim do not do Semichah.

וא''ת ותיפוק לי מדדרשי' בסוף שתי מדות (גז''ש) קרבנו ולא קרבן עובד כוכבים

(c) Question: I already know this from what we expound below (93a) "Korbano", and not a Nochri's Korban!

וי''ל דאיצטריך קרבנו דלא תימא שיסמוך ישראל בשבילן (כגון) [צ"ל כמו - שיטה מקובצת כתב יד] שמביא נסכים בשבילו

(d) Answer: We need "Korbano" lest we say that a Yisrael can do Semichah for [Nochrim on their Korban], just like he brings Nesachim for him.

וא''ת מקרבנו ולא קרבן חבירו נפקא

(e) Question: I already know this from "Korbano", and not his friend's Korban!

ויש לומר דהוה אמינא כיון דאינו יכול לסמוך יסמוך אחר בשבילו ולא דמי לקרבן חבירו דבר סמיכה הוא

(f) Answer: One might have thought that since [a Nochri] cannot do Semichah, someone else will do Semichah for him. This is unlike the Korban of his friend, for [his friend] can do Semichah.

וכי תימא אשה נמי ליבעי מיעוט שלא יסמוך אחר בשבילה

(g) Implied question: We should require an exclusion also for a woman, that someone else not do Semichah for her!

שמא יש מיעוט

(h) Answer #1: Perhaps there is an exclusion.

אי נמי כיון דגלי בעובדי כוכבים הוא הדין באשה

(i) Answer #2: Since [the Torah] revealed about Nochrim, the same applies to a woman.

וא''ת ול''ל קרא למעוטי התם ידו ולא יד שלוחו תיפוק לי מקרבנו ולא קרבן חבירו

(j) Question: Why do we need a verse there to exclude - "Yado", and not his Shali'ach's hand? I know this from "Korbano", and not his friend's Korban!

וי''ל דאיצטריך תרי קראי דלא תימא כי שוייה שליח עדיף דשלוחו של אדם כמותו

(k) Answer: We need two verses, lest we say that when he made him a Shali'ach, this is better, for a person's Shali'ach is like himself.

7) TOSFOS DH Yachol Nachlok bi'Tenufah

תוספות ד"ה יכול נחלוק בתנופה

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not exempt the Korban from Tenufah.)

שלא יהא קרבן עובדי כוכבים וקרבן נשים טעון תנופה (בישראל) [צ"ל כישראל - צאן קדשים]

(a) Explanation: [We will distinguish,] and the Korban of Nochrim or of women will not require Tenufah like a Yisrael's.

לא מה לי חלק בסמיכה כו'

(b) Citation: No - [you cannot learn from] this that we distinguish for Semichah...

כלומר לא נחלוק כדמסיק דיש טעם בסמיכה (שיהא) [צ"ל שהיא - צאן קדשים] בבעלים והכתוב מיעט עובדי כוכבים ונשים

(c) Explanation: We should not distinguish [regarding Tenufah], for there is a reason for Semichah, which the owner does, and the Torah excluded Nochrim and women;

אבל תנופה בכהנים נמי וכשמיעט הכתוב עובדי כוכבים ונשים מיעט ולא כהנים

1. However, Tenufah is also with Kohanim. When the verse excluded, it excluded Nochrim and women, but it did not exclude Kohanim.

ויש ספרים שכתוב בהן מת''ל בני ישראל בני ישראל מניפין ואין העובדי כוכבים מניפין ואין הנשים מניפות

(d) Alternative text: Some texts say "why does it say Bnei Yisrael? Bnei Yisrael do Tenufah, and Nochrim and women do not wave.

וברוב ספרים לא מסיים בהו ואין העובדי כוכבים מניפין

(e) Question #1: In most Seforim, it does not conclude "and Nochrim do not wave."

ועוד קשה דלקמן (דף סב:) דתניא והאשה כהן מניף על ידה ה''ל למיתני והאשה והעובד כוכבים כהן מניף על ידיהם

(f) Question #2: Below (62b), a Beraisa teaches that a woman, the Kohen waves for her. [According to the other text,] it should have said "a woman or Nochri, the Kohen waves for them"!

ועוד מתני' דתנן א' אנשים וא' נשים ה''ל למתני א' אנשים וא' נשים וא' עובדי כוכבים

(g) Question #3: Our Mishnah taught "the same applies to men and women." It should have taught "the same applies to men, women and Nochrim"!

8) TOSFOS DH b'Yisrael Aval Lo b'Acherim

תוספות ד"ה בישראל אבל לא באחרים

(SUMMARY: Tosfos discusses Tenufah of Shalmei Nochrim.)

מפ' רב יהודה דהכי קאמר אחד אנשים ואחד נשים ואחד עובדי כוכבים קרבנן טעון תנופה ותנופה עצמה בישראל אבל לא בידי נשים ולא בידי עובדי כוכבים

(a) Version #1: Rav Yehudah explains that it means as follows. The same applies to men, women and Nochrim. Their Korban requires Tenufah, and Tenufah itself is through Yisrael, but not through women or Nochrim.

ובקונטר' כתוב גירסא אחרת כמו ששנינו בת''כ אמר רבי יוסי מצינו שלא חלק הכתוב בין קרבן עובדי כוכבים לקרבן נשים לסמיכה יכול לא נחלוק בתנופה

(b) Version #2 (Rashi, and Toras Kohanim) Suggestion (R. Yosi): We find that the Torah did not distinguish between the Korban of Nochrim and the Korban of women regarding Semichah. Perhaps we do not distinguish regarding Tenufah!

מה לי חלוק בסמיכה שאין סמיכה אלא בבעלים לא נחלוק בתנופה שהתנופה בכהנים

1. Citation (cont.) Rejection: We distinguish for Semichah, for Semichah is only through the owner. We will not distinguish for Tenufah, since Tenufah is through Kohanim;

וכיון שיש תנופה שלא בבעלים יש לנו לחלוק ולהוציא קרבן עובדי כוכבים לגמרי מדין תנופה שאין חזה ושוק שלהן חלוק משאר הבשר שהכל לכהנים

i. Since there is Tenufah without the owner, we should distinguish and totally exclude the Korban of Nochrim from the law of Tenufah, for its Chazah v'Shok is no different than other meat. All is for Kohanim;

אבל קרבן נשים שחזה ושוק לכהנים והשאר לבעלים יהא קרבנן טעון תנופה בכהנים ומה ת''ל בני ישראל בני ישראל מניפין ואין הנשים מניפות

2. However, the Korban of women, the Chazah v'Shok is for Kohanim, and the rest is for the owner. Their Korban should require Tenufah through Kohanim. Why does it say "Bnei Yisrael"? Bnei Yisrael wave, and Bnos Yisrael do not wave.

ולשון זה מיושר שבכמה מקומות בשמועה זו יש להבין שקרבן עובדי כוכבים אין טעון תנופה כלל כך הגי' בקונטרס

(c) Support: This version fits well, for in many places in our Sugya we can understand that the Korban of Nochrim does not require Tenufah at all. So Rashi fixed the text.

וקצת קשה דאע''פ שאין חזה ושוק חלוק משאר הבשר יהו כזבחי שלמי צבור דתנופתן כמו שהן לרבי כדלקמן

(d) Question #1: Even though Chazah v'Shok [of Shalmei Nochrim] is not different than the rest of the meat, it should be like Zivchei Shalmei Tzibur. Their Tenufah is like they are (the entire animal), according to Rebbi below (62a)!

ועוד [צ"ל אע"ג - צאן קדשים] דתני דכל שלמי העובד כוכבים לכהנים משום דערל אסור בקדשים כדאמר בפ' הערל (יבמות עד.) מ''מ אי בעי יהיב ליה לישראל דשאר הבשר שרי לישראל בר מחזה ושוק דאסור

(e) Question #2: Even though it was taught that all Shalmei Nochrim are to Kohanim, because an Arel may not eat Kodshim, like it says in Yevamos (74a), in any case, if [the owner] wants, he can give it to a Yisrael, for the rest of the meat is permitted to Yisrael, except for Chazah v'Shok, which is forbidden;

ומה נפשך חזה ושוק שלהן חלוק משאר הבשר שזה מותר לזרים וזה אסור לזרים

1. No matter what you will say, their Chazah v'Shok is different than the rest of the meat, for [the rest] is permitted to Zarim, and [Chazah v'Shok] is forbidden to Zarim.

וגירסא ראשונה יש ליישב קצת דלא בעי למיתני במתניתין אחד אנשים ואחד נשים ואחד עובדי כוכבים וכן בברייתא דלקמן לא בעי למיתני והאשה והעובד כוכבים

(f) Support (for Version #1): We can resolve Version #1 a little. Our Mishnah need not teach "the same applies to men, women and Nochrim", and similarly the Beraisa below need not teach "a woman or Nochri"...

משום דלמאן דאמר לקמן בפרק ואלו מנחות (דף עג:) שלמי העובד כוכבים עולות לא שייך עובד כוכבים בתנופה כלל דעולה לא בעיא תנופה אפילו בישראל

1. This is because according to the opinion below (73b) that Shalmei Nochrim are Olos, Tenufah does not apply to a Nochri at all, for Olah does not require Tenufah, even of a Yisrael;

ואי דיהיב ליה לישראל כדתניא התם עובד כוכבים שהתנדב להביא שלמים נתנן לישראל אוכלן ישראל

2. If he gave it to a Yisrael, like a Beraisa teaches there, a Nochri who volunteered to bring Shelamim - if he gave it to a Yisrael, the Yisrael eats it;

ומפ' דהכי קאמר על מנת שיתכפר בהן ישראל אוכלן ישראל מסתברא דכי האי גוונא בעי תנופה דדינן כקרבן ישראל

3. It explains that it means that [if he gave it] in order that it atone for Yisrael, the Yisrael eats it. Presumably, in such a case it needs Tenufah, for its law is like a Korban of Yisrael.

ומיהו רישא דמתני' ודאי לאו כמאן דאמר שלמי העובד כוכבים עולות דקתני הגשה ולא תנופה מנחת העובדי כוכבים משמע דנקמצת ושיריה לכהנים מדבעי' הגשה

(g) Observation: However, the Reisha of our Mishnah (60a), surely it is not like the opinion that Shalmei Nochrim are Olos, for it taught "Hagashah and not Tenufah - Minchas Nochrim", which implies that it is Nikmetzes and Kohanim eat the Shirayim, since it needs Hagashah;

ולמאן דאמר (שלמי העובד כוכבים - גליוני קהילת יעקב מוחקו) אין מתנדב עובד כוכבים אלא עולות במנחות נמי אין מתנדב אלא מנחת נסכים דכוליה כליל ובמנחת נסכים תנן ולא תנופה ולא הגשה

1. And according to the opinion that Nochrim can volunteer only Olos, also Menachos he can volunteer only Minchas Nesachim, which is totally Kalil, and regarding Minchas Nesachim the Mishnah teaches "not Tenufah and not Hagashah."

ואע''פ דהא דממעטינן מהגשה הוי טעמא משום דאינה באה בגלל עצמה אלא עם הזבח כדאמר ר' שמעון

(h) Implied question: The reason we exclude it from Hagashah is because it does not come due to itself, rather, with the Zevach, like R. Shimon said (and this is not with a Zevach)!

כיון דהתנדב מנחת נסכים הוי דינה כבאה עם הזבח

(i) Answer: Since he volunteered Minchas Nochrim, its law is like what comes with a Zevach.

תדע מדלא חשיב לה גבי הגשה

(j) Proof: We do not count [Minchas Nochrim volunteered by itself] among [Menachos for which we do] Hagashah.

9) TOSFOS DH Ein Li Ela Bnei Yisrael Gerim v'Avadim Meshuchrarim Minayin...

תוספות ד"ה אין לי אלא בני ישראל גרים ועבדים משוחררים מנין

(SUMMARY: Tosfos points out that elsewhere we do not exclude converts and freed slaves from "Bnei Yisrael.")

משמע דלא הוו בכלל בני ישראל

(a) Inference: [Converts and freed slaves] are not included in Bnei Yisrael.

וכן בפ' הערל (יבמות עד:) אמרי' דבר אל בני ישראל אשה כי תזריע אין לי אלא בני ישראל גיורת ושפחה משוחררת מנין ת''ל אשה

(b) Support: It connotes like this in Yevamos (74b). We say that "Daber El Bnei Yisrael Ishah Ki Sazri'a" would teach only Bnei Yisrael. What is the source for a convert, or freed slave? It says "Ishah".

ואית דלא גרסי משוחררת ושם פירשתי

(c) Alternative text: Some texts do not say "freed." I explained there. (Texts that say "a freed slave" are primary, for the Gemara asks "a convert and Shifchah may not eat Terumah!" If she was not freed, a Kohen's Shifchah may eat! Also a slave who was not freed has Tum'as Yoledes, and she brings a Korban Yoledes and it is eaten.)

ותימה דבפרק בנות כותים (נדה לד.) דרשי' בני ישראל מטמאין בזיבה ואין העובדי כוכבים מטמאין אבל גרים ומשוחררין לא ממעטינן

(d) Question: In Nidah (34a) we expound that Bnei Yisrael become Tamei through Zivah, and Nochrim do not become Tamei, but we do not exclude converts and freed slaves!

וכן גבי גונב נפש בפ' הנחנקין (סנהדרין פו.) לא ממעטינן מבני ישראל גרים ומשוחררין

1. Similarly, regarding kidnapping (Sanhedrin 86a) we do not exclude from "Bnei Yisrael" converts and freed slaves!

וכן בפ''ק דערכין (ד' ה:) דרשי' בני ישראל מעריכין ואין העובדי כוכבים מעריכין ולא ממעטינן לא גרים ולא עבדים אע''פ שאינם משוחררין

2. Similarly, in Erchin (5b) we expound "Bnei Yisrael" are Ma'arich (vow to give to Hekdesh a person's Erech, i.e. a sum based on his age and gender), but Nochrim are not Ma'arich, and we do not exclude converts and slaves, even if they are not freed!

ושמא בכל הנך יש שום ריבוי דמרבי גרים ומשוחררין:

(e) Answer: Perhaps in all of these there is a Ribuy that includes converts and freed slaves.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF