1) TOSFOS DH Ben ha'Ben u'Vas ha'Ben u'Ven Bas ha'Ben Minayin...

תוספות ד"ה בן הבן ובת הבן ובן בת הבן מנין...

(SUMMARY: Tosfos explains why we need a verse for this.)

וא''ת תיפוק ליה דבני בנים הרי הן כבנים כדאמר בפ' אלמנה (יבמות דף ע.) דזרע זרעה לא צריך קרא דבני בנים הרי הן כבנים

(a) Question: We should know this because grandchildren are like children, like it says in Yevamos (70a, regarding a Bas Kohen widowed from a Yisrael. She returns to eat Terumah if she has no children.) "We do not need a verse for seed of her seed. Grandchildren are like children."

וי''ל דהתם דכתיב וזרע אין לה מזרע משמע בני בנים כדמשמע בפ' ד' מיתות (סנהדרין דף סד: ושם) גבי מעביר בנו ובתו באש

(b) Answer: There, it is written "v'Zera Ein Lah." "Zera" connotes [even] grandchildren, like it connotes in Sanhedrin (64b) regarding one who passes his son or daughter through fire [to Molech, a rite that is idolatrous or resembles idolatry];

דקאמר אין לי אלא בנו ובתו בן בנו ובן בתו מנין ת''ל ומזרעך

1. Citation (64b): I would know [that one transgresses] only for his son or daughter. What is the source for the son of his son or the son of his daughter? It says "umi'Zaracha".

אלמא דמלשון זרע משמע בני בנים

2. Inference: The expression "Zera" connotes [even] grandchildren.

וליכא למימר דהתם מיתורא דריש

3. Suggestion: Perhaps there [the Tana] expounds an extra verse!

דא''כ הוה ליה למדרש איפכא דקרא ומזרעך כתוב ברישא

4. Rejection: If so, he should have expounded oppositely, for the verse umi'Zaracha is written first.

אבל מבנו ובתו לא משמע ליה התם בני בנים הלכך הכא דכתיב בן איצטריך לרבויי בנו ובתו

(c) Distinction: However, "Beno" and "Bito" do not connote to him grandchildren. Therefore, here that it says Ben, we need to include the son and daughter [of the son].

וממאי דכתיב (ויקרא יח) ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה אין ראיה מדאיצטריך לכתוב בת בנה דבני בנים לא הוו כבנים

(d) Suggestion: It says "Ervas Ishah u'Bitah Lo Segaleh. Es Bas Benah..." Since it needed to write the son of her daughter, this shows that grandchildren are not like children!

דאיכא למימר דאי לא כתב בת בנה הוה אסרינן עד סוף כל הדורות משום דבני בנים הרי הן כבנים

(e) Rejection: We can say that had it not written Bas Benah, we would have forbidden all generations, because grandchildren are like children.

וא''ת כיון דאין בני בנים כבנים מנלן גבי יבום דפוטר בן הבן מיבום

(f) Question: Since grandchildren are not like children, what is the source regarding Yibum that the son's son exempts from Yibum?

וכי תימא דנפקא לן מאין לו

1. Suggestion: We learn from "Ein Lo."

הא איצטריך לרבות ממזר

2. Rejection: We need that to include a Mamzer!

וי''ל דשקולים הם ויבאו שניהם

(g) Answer #1: (Indeed, we learn from "Ein Lo.") These Drashos are equally reasonable, so we learn both of them.

אי נמי דבן הבן נפקא לן מלא ימחה פרט לזה שאין שמו מחוי

(h) Answer #2: We learn the son's son from "Lo Yimcheh" - this excludes [one who left grandchildren], for his name is not wiped out.

וקשה לרשב''א דאמאי איצטריך הכא קרא דבני בנים קודמין לאחין תיפוק ליה מדלענין יבום בני בנים ובנים כי הדדי נינהו לענין נחלה נמי כי הדדי נינהו

(i) Question (Rashba): Why do we need a verse here to teach that grandchildren come before brothers? We should know this, for since regarding Yibum, grandchildren are just like children, also regarding inheritance they are the same!

וי''ל דהכא איצטריך דבן הבן או בת הבן יורשין עם בני המת או בת הבת עם הבנות דמיבום לא הוה ידעינן אלא דעדיפא מאח

(j) Answer #1: Here we need to teach that the son's son or the son's daughter inherits with the Mes' [living] sons, or that the daughter's daughter inherits with the Mes' [living] daughters. From Yibum we would know only that [grandchildren] are better than brothers.

ולר''י נראה הא דבני בנים כבנים גבי יבום מנחלה הוא דקיימא לן ולא מהנך טעמי דפרישית לעיל (דף קח.)

(k) Answer #2 (Ri): We learned from inheritance that for Yibum, grandchildren are like children, and not from the reasons I explained above (108a).

ואם תאמר ומנלן דממזר יורש את אביו כדמשמע בקידושין (דף ד. ושם) דהא גבי יבום (יבמות ד' כב:) צריך רבוי וכן גבי בת כהן נמי איצטריך קרא לזרע פסול

(l) Question: What is the source that a Mamzer inherits his father, like it connotes in Kidushin (4a)? Regarding Yibum, we need an inclusion (Yevamos 22b). Also regarding a Bas Kohen, we need an inclusion for Pasul Zera!

וליכא למימר דנפקא לן מואין לו דשקולין הם

1. Suggestion #1: We learn from "v'Ein Lo", for they [Pasul seed and grandchildren] are equal.

או משום דיבום בנחלה תלא רחמנא וגבי יבום איכא רבויא

2. Suggestion #2: The Torah made Yibum dependent on inheritance, and for Yibum there is an inclusion.

דאי איצטריך דרשא להכי אמאי פריך בפ' שני דיבמות (דף כב: ושם) יורשו ומטמא לו פשיטא

3. Rejection: If we need the Drashah for this, why does it ask in Yevamos (22b) "[a Mamzer] inherits [his father] and becomes Tamei for him [to engage in his burial] - this is obvious!"?

ויש לומר דזרע משמע כשר לכך איצטריך גבי בת כהן רבויא אבל בן משמע נמי פסול

(m) Answer: "Zera" connotes Kosher [seed]. Therefore, regarding a Bas Kohen we need an inclusion. However, "Ben" connotes also Pasul.

והא דאיצטריך גבי יבום לרבויי בן פסול

(n) Implied question: Regarding Yibum, why do we need to include a Pasul son?

היינו משום דה''א נילף אחוה אחוה מבני יעקב דכשרים ולא פסולים

(o) Answer: One might have thought that we learn a Gezeirah Shavah "Achvah-Achvah" from Bnei Yakov. They were Kesherim, and not Pesulim.

דמהאי טעמא נמי אמר התם דה''א שאח פסול אינו זוקק ליבום אי לאו משום דמצינו בקרא דבן פסול פוטר

(p) Support: Also for this reason, it says there that one might have thought that a Pasul brother does not obligate [the widow] to do Yibum [or Chalitzah], had we not found in a verse that a Pasul son exempts;

ומדלענין מיפטר פוטר מזקיק נמי זקיק: [וע' תוס' לעיל קט. ד''ה כיון]:

1. Since [a Pasul] exempts (i.e. a Mamzer son, a Pasul) also obligates (a Mamzer brother). See also Tosfos above (109a DH Kivan, who says that we need an inclusion to teach that a Mamzer exempts from Yibum, for through Pasul children, still his name is wiped out).

115b----------------------------------------115b

2) TOSFOS DH Afilu Nasi shebi'Yisrael

תוספות ד"ה אפילו נשיא שבישראל

(SUMMARY: Tosfos explains when we would think to heed a Nasi.)

שרוצה לתקן לפי צורך שעה כעין שמצינו בבני בנימין שהתנו שלא תירש בת הבן עם אחיו אין שומעין לו משום צדוקין

(a) Explanation: Even if he wants to fix matters for a need at the time, like we find regarding Bnei Binyamin. They enacted that a son's daughter does not inherit with his (her father's) brothers, we do not heed him, due to Tzedukin.

3) TOSFOS DH Melamed she'Ba Tziv'on Al Imo v'Holid Mimenah Anah

תוספות ד"ה מלמד שבא צבעון על אמו והוליד ממנה ענה

(SUMMARY: Tosfos discusses Anah's gender.)

קשה לר''ת דאמאי אהדר ליה מענה דלמא בן הבן הוי כבנו אבל בת בנו לא תהיה כבנו אלא כבתו

(a) Question (R. Tam): Why did [R. Yochanan ben Zakai] answer [the Tzeduki] from Anah? Perhaps the son's son is like his son, but the son's daughter is not like his son, rather, like his daughter!

ונראה לר''ת דענה אשה היתה כדמוכחי קראי דכתיב ואלה בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אלמא אשה היתה

(b) Answer (R. Tam): Anah was a woman, like is proven from verses. It says "Eleh Bnei Ahalivamah Bas Anah Bas Tziv'on" - this shows that she was a woman.

וליכא למימר דענה אחר היה

(c) Suggestion: Perhaps that was a different Anah!

דהא אמר הכא דצבעון הוליד ענה

(d) Rejection #1: It says here that Tziv'on fathered Anah.

ועוד דמיד אחר קרא דמייתי הכא הוא ענה אשר מצא וגו' כתיב אלה בני ענה דישן ואהליבמה בת ענה

(e) Rejection #2: Immediately after the verse brought here, it says "Hu Anah Asher Matza... Eleh Bnei Anah Dishan v'Ahalivamah Bas Anah."

והשתא אהדר להו שפיר ר' יוחנן בן זכאי דבת הבן חשובה כבן לירש עם שאר בנים שהן קודמין לבת מדקרי ליה יושבי הארץ וכך היא קודמת לבת ומכאן סותר לבסוף ק''ו שלהן

(f) Support: Based on this, R. Yochanan ben Zakai properly answered that the daughter of the son is considered like a son to inherit with the other sons, who precede the daughter, since [Anah] is called "Yoshvei ha'Aretz", and so she is before a daughter. Through this, he refutes their Kal v'Chomer.

והא דכתיב הוא ענה בלשון זכר

(g) Implied question: Why does it say "Hu Anah" in the masculine?

היינו משום שירשה עם אחי' צבעון כזכר

(h) Answer: It is because she inherited with her brother Tziv'on, like a male.

וא''ת והיאך ירשה ענה והלא היה לה אח וכתיב ובני צבעון איה וענה

(i) Question: How did Anah inherit? She had a brother, for it says "u'Vnei Tziv'on Ayah v'Anah"!

וי''ל דמת איה

(j) Answer: Ayah died [before Tziv'on].

תדע מדלא חשיב בני איה כדחשיב בני ענה

(k) Support: It does not list the sons of Ayah, like it lists the sons of Anah.

ורש''י פירש בפירוש חומש דאהליבמה היתה בת ענה ובת צבעון וכי היכי דאמר הכא שבא צבעון על אמו והוליד ממנה ענה ולכך חשיב ליה בבני (הגהת הב"ח) שעיר

(l) Explanation #2 (Rashi, on Chumash): Ahalivamah was Bas Anah and Bas Tziv'on. Just like it says here that Tziv'on had Bi'ah with his mother and fathered Anah from her, and therefore [Anah] is listed amidst Bnei Se'ir...

הכי נמי בא ענה על אמו והוליד ממנה אהליבמה ולהכי קרי לה אהליבמה בת ענה בת צבעון:

1. Similarly, Anah had Bi'ah with his mother and fathered Ahalivamah from her. Therefore she is called Ahalivamah Bas Anah Bas Tziv'on. (Bach - "his mother" refers to the wife of Tziv'on (Anah's father). Really, Anah's mother was Tziv'on's mother.)

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF