1) TOSFOS DH Aval b'Laylah Afilu Sheloshah Kosvin v'Ein Osin Din

תוספות ד"ה אבל בלילה אפילו שלשה כותבין ואין עושין דין

(SUMMARY: Tosfos discusses when stringencies apply because one is considered a witness.)

דההיא ראייה כמו עדות ואין מקבלין עדות בלילה

(a) Explanation #1: That seeing [at night] is like testimony, and we do not accept testimony at night;

כדמוכח פרק ראוהו בית דין (ר''ה דף כה: ושם) דקבלת עדות כתחלת דין והיום דראוי לקבלת עדות יכולין לדון על פי ראיית יום דלא תהא שמיעה גדולה מראייה

1. So it is proven in Rosh Hashanah (25b) that acceptance of testimony is like the beginning of judgment, and [during the] daytime, which is proper for acceptance of testimony, they can judge based on what they see during the day, for hearing should not be greater than seeing. (Since one may judge based on testimony that he hears, all the more so he may judge based on what he himself saw!)

ולא כמו שפירש הקונטרס דאמר קבלו עדות שהעידו לפניהם בלילה דנין למחר ע''פ אותו עדות ואין צריכין לחזור ולהעיד בפניהם ביום

(b) Explanation #2: [This is unlike] the Rashbam explained, that if they accepted testimony that was said in front of them at night, they judge the next day based on that testimony. They need not testify again in front of them during the day.

ומה שפירש הקונטרס דוקא שנכנסו לבקר אבל הזמינום להעיד שוב אין יכולין לדון אפילו יעידו אחרים דהוו להו עדים ואין עד נעשה דיין

(c) Explanation (Rashbam): This is only if they entered to visit, but if he invited them to testify, after this they cannot judge, even if others will testify in front of them, for they are witnesses, and a witness cannot become a judge.

והביא ראיה מפ''ק דמכות (דף ו.) דרבי יוסי סבר נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדות כולן בטלה

(d) Source #1 (Rashbam): It says in Makos that R. Yosi holds that if one of them was found to be a relative or Pasul, the testimony of all of them is Batel. (He is considered a witness even though he never testified);

ולרבי נמי כי אמרי לאסהודי אתינא עדותן בטלה ופסיק רב נחמן דהלכתא כוותיה דרבי וקיימא לן כרב נחמן בדיני

1. Also according to Rebbi, when they say that they came to testify, the testimony is Batel, and Rav Nachman rules that the Halachah follows Rebbi, and we hold like Rav Nachman in monetary laws;

וההיא דר''ה דמושיבין מחבריהן אצל היחיד איירי שלא הלכו מתחלה ע''מ לראות דא''כ אין שוב היחיד יכול להיות דיין

2. The case in Rosh Hashanah, in which we seat from their colleagues by the individual, discusses when they did not go initially to see, for if so, later an individual (one of the three) could not be a judge.

והביא ראיה נמי מתשובת רש''י זצ''ל שהיה מדקדק מכאן שאין צריך לומר אתם עדי דאי אמר להו ליהוי עלי סהדי אמאי רצו עושין דין הא בהדיא שוינהו סהדי

(e) Source #2 (Rashbam): In a Teshuvah, Rashi inferred that there is no need to say "you are witnesses about me", for if he said "be witnesses about me", why may they judge if they want? He explicitly made them witnesses!

ואע''פ שפ''ה שיכול להיות דיין כשראו בלילה כיון שיש עדים מעידים בפניו

1. Implied question: Rashi explained that he can be a judge when they saw at night, since witnesses testify in front of him!

כשמתכוין להעיד גרע טפי

2. Answer: It is worse when he intends to testify.

ואין להקשות כי פריך בפ' ראוהו ב''ד (ר''ה דף כה:) מושיבין מחבריהן לוקמו בדוכתייהו וליקדשו דלא תהא שמיעה גדולה מראייה

(f) Question: When the Gemara asks (Rosh Hashanah 25b) [why do] we seat from their colleagues? They should stand in their places and be Mekadesh, for hearing should not be greater than seeing...

אמאי לא משני כגון שנתכוונו להעיד דאין יכולים להיות דיינין

1. Why don't we answer that the case is, they intended to testify, so they cannot become judges?

דהא אי נתכוונו לא היה היחיד נעשה דיין

(g) Answer: If they intended, the individual could not become a judge.

ומיהו אין נראה פי' דטעם דאין עד נעשה דיין הוי או משום דהויא עדות שאי אתה יכול להזימה דכיון שהן עצמן עדים ודיינין לא יקבלו הזמה על עצמן

(h) Objection #1: His Perush is wrong. The reason why a witness cannot become a judge is either because it is testimony that cannot be Huzam, for since they themselves are witnesses and judges, they will not accept Hazamah about themselves...

או משום דבעינן ועמדו שני האנשים אלו העדים לפני ה' אלו דיינין אבל העדים עצמן אין חוזרין ויושבין ודנין

1. Or, it is because we require 'v'Amdu Shnei ha'Anashim" - these are the witnesses; Lifnei Hash-m - these are the judges, but the witnesses themselves cannot return and sit and judge;

ומהני טעמי אין לפסול המתכוין להעיד אלא דוקא עד המעיד

2. Based on these reasons, we should not disqualify one who intended to testify, rather, only a witness who testified.

ומההיא דמכות שהביא אין ראיה דהתם גזירת הכתוב הוא דמקיש ג' לשנים דאפילו הן מאה אם נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה

(i) Rejection of Source #1: There is no proof from Makos. There, a Gezeiras ha'Kasuv equates three to two. Even if they are 100, if one of them is found to be a relative or Pasul, the testimony is Batel.

ועוד קשה לר''י לפירושו דמדמה אין עד נעשה דיין לנמצא אחד מהן קרוב או פסול א''כ לרבי יוסי דאית ליה דבראייה בעלמא בלא כוונת עדות נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה כמו כן לא יעשה שוב דיין

(j) Objection #2 (Ri): The Rashbam compares "a witness cannot become a judge" to "one of them is found to be a relative or Pasul." If so, according to R. Yosi, who holds that through mere sight, without intent for testimony, if one of them is found to be a relative or Pasul, the testimony is Batel, similarly, he cannot become a judge;

א''כ לית ליה שלא תהא שמיעה גדולה מראייה והשתא בר''ה פריך בפשיטות ולא תהא שמיעה גדולה מראייה ומשמע דליכא מאן דפליג

1. If so, he does not hold "hearing should not be greater than seeing." In Rosh Hashanah, we asked simply that hearing not be greater than seeing. This connotes that no one disagrees!

ועוד קשה דרב יהודה אדרב יהודה דרב יהודה פסיק במכות (דף ו.) כרבי יוסי דבראייה בעלמא נעשה עד ואין עד נעשה דיין

(k) Strengthening of Objection: Rav Yehudah contradicts himself. In Makos (6a), Rav Yehudah rules like R. Yosi, that through mere seeing he becomes a witness, and a witness cannot become a judge;

וא''כ (הגהה בגליון) היכי קאמר רב יהודה רצו עושין דין הלא נעשו עדים אע''פ שלא נתכוונו

1. If so, how can Rav Yehudah say that if they want, they do judgment? They became witnesses, even though they did not intend!

אלא ודאי אומר ר''י דאין לדמותו

(l) Resolution #1 (Ri): Rather, surely we cannot compare ["a witness cannot become a judge" to "one of them is found to be a relative or Pasul"].

ועוד אומר ר''י דהתם נמי בכוונה לחודה שנתכוונו להעיד בשעת ראייה לא היתה עדותן בטלה אלא כשהעידו אח''כ בב''ד

(m) Resolution #2 (Ri): Also there, through mere intent, that at the time they saw they intended to testify, their testimony is not Batel. [It is Batel] only when they testify afterwards in Beis Din.

דאי לא תימא הכי אין לך גט כשר כשנותנין בפני קרובין או קדושין אם נתכוונו להעיד

(n) Proof: If you would not say so, no Get or Kidushin is Kosher when it is given in front of relatives, if they intended to testify!

והאי דקאמר ומה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש אע''פ שאין עדותן בטלה אלא כשמעידין בפני ב''ד

(o) Implied question: Why does it say "what will two brothers do if they saw someone murder?!" (What is difficult?) Their testimony is Batel only when they testify afterwards in front of Beis Din!

מ''מ פעמים שאין האח זה יודע שכבר העיד אחיו ומעיד

(p) Answer: Sometimes this brother does not know that his brother testified, and [also] he testifies [and then the testimony is Batel].

ומיהו מעיקרא הוה בעי למימר התם דבראייה בעלמא בלא העדאה נפסלין כשנמצא אחד מהם קרוב או פסול מדפריך הרוג יציל נרבע יציל הורג ורובע יצילו

(q) Implied question: Initially, we wanted to say there that through mere seeing, without testifying, they are disqualified if one of them is found to be a relative or Pasul, since we asked "the murder victim should save (the murderer from death, for he is a Pasul witness)! The Nirva (the passive party in Mishkav Zachar) should save. The murderer or Rove'a (the active party in Mishkav Zachar) should save!" (They should invalidate the testimony, even though they will not testify!)

אבל לפי המסקנא דבעינן למימר כדמסיק (הגהת הרש"ש) רבא אמר קרא יקום דבר במקיים דבר הכתוב מדבר דהיינו עדים שהדבר מתקיים על ידיהן אין נפסלין עד שיעידו בבית דין ויקיימו דבר

(r) Answer: According to the conclusion, we must say like Rava concludes, that the Torah said "Yakum Davar" - the Torah discusses those who establish the matter, i.e. witnesses, for the matter is established through them - [if one is found to be a relative or Pasul, the others] are disqualified only when they testify in Beis Din and establish the matter.

2) TOSFOS DH v'Ein Ed Na'aseh Dayan

תוספות ד"ה ואין עד נעשה דיין.

(SUMMARY: Tosfos discusses when this applies.)

היינו עד המעיד כדפרישית ודוקא בדאורייתא אבל בדרבנן נעשה דיין כדמוכח בפ''ק דגיטין (דף ה:) ובפ''ב דכתובות (דף כא: ושם)

(a) Explanation: This refers to a witness who testifies, and it is only [for testimony] mid'Oraisa, but mid'Rabanan he may become a judge, like is proven in Gitin (5b) and Kesuvos (21b);

ורבי עקיבא דאמר בהחובל (ב''ק דף צ: ושם) כולן עדים הן ואפילו עד הרואה אין נעשה דיין

(b) Implied question: R. Akiva says in Bava Kama (90b) that they are all witnesses, and even a witness who sees cannot become a judge!

היינו דוקא בדיני נפשות כדמוכח בפ' ראוהו ב''ד (ר''ה כו.) דמפרש טעמא כיון דחזו דקטל תו לא מצו חזו ליה בזכותיה

(c) Answer: This is only regarding capital cases, like is proven in Rosh Hashanah (26a). It explains the reason - since he saw him kill, he will not see merit for him [to acquit him].

ואם תאמר (דבפרק קמא) דמכות (דף יב. ושם) מפרש טעמא אחרינא

(d) Question: In Makos (12a) it gives a different reason!

דקאמר ר' עקיבא מנין לסנהדרין שראו כו' שאין ממיתין אותו עד שיעמוד בב''ד שנאמר עד עמדו לפני העדה למשפט עד שיעמוד בב''ד אחר

1. Citation (12a - R. Akiva): What is the source that if a Sanhedrin saw [someone kill], they do not kill him until he stands in Beis Din? It says "Ad Amdo Lifnei ha'Edah l'Mishpat" - until he stands in another Beis Din.

וי''ל דההיא דרשא דמכות עיקר וההיא דר''ה (דף כו. ושם) לא קאמר אלא דמההיא טעם לא גמרינן שאר דינים מהתם דדוקא בדיני נפשות אין עד הרואה נעשה דיין משום והצילו העדה

(e) Answer: The Drashah in Makos is primary. The Gemara in Rosh Hashanah means only that we do not learn other laws from it. Only for capital cases a witness who sees cannot become a judge, due to "v'Hitzilu ha'Edah."

3) TOSFOS DH Neichush Dilma Hadar Bei

תוספות ד"ה ניחוש דלמא הדר ביה.

(SUMMARY: Tosfos asks why this does not apply to every Matanas Shechiv Mera.)

קשה לר''י דא''כ כל מתנת שכיב מרע בכולה או מצוה מחמת מיתה ניחוש דלמא הדר ביה

(a) Question (Ri): If so, every Matanas Shechiv Mera of all [his property], or one who commands [to give away his property] because he expects to die, we should be concerned lest he retracted!

וכי תימא הכי נמי וצריך עדים שלא חזר בו עד שמת

1. Suggestion: Perhaps this is true, and [the recipient] needs witnesses that [the giver] did not retract until he died!

דהא בסוף פ''ק דב''מ (דף יט:) אמר קמא ובתרא בתרא קני קמא לא קני

2. Rejection #1: In Bava Metzi'a (19b), it says that if there was a first [recipient] and a latter, the latter acquired, and the first did not acquire;

משמע ואי ליכא בתרא קמא (מכאן מעמוד ב) קני קמא ואע''ג דלא ידעינן אי הדר ביה

i. Inference: If there was not a latter, the first acquired, even though we do not know whether he retracted!

114b----------------------------------------114b

ואמר נמי דייתיקי מבטלת דייתיקי

3. Rejection #2: It says (152a) that a gift document is Mevatel an [earlier] gift document!

ומיהו בקונטרס פי' דהכי פריך כיון דיכול לחזור ויבטל הדין לא הוי דין ואע''ג דלא חזר חיישינן שמא יחזור

(b) Answer: Rashi explained that he asks that since he can retract and be Mevatel the Din (ruling), it is not a Din. Even though he did not [yet] retract, we are concerned that he will retract.

ואין נראה לר''י דא''כ הוה ליה למיפרך והא מצי הדר ביה

(c) Rebuttal (Ri): If so, [Rav Kahana] should have asked "he can retract"!

4) TOSFOS DH v'Hilchesa Kevasei d'Rav Yosef b'Sadeh Inyan u'Mechetzah

תוספות ד"ה והלכתא כוותיה דרב יוסף בשדה ענין ומחצה

(SUMMARY: Tosfos proves that everywhere else, the Halachah follows Rabah.)

אע''ג דבמחצה ליכא מאן דפליג עליה דרב יוסף

(a) Implied question: No one argues about half (143a - if one told his wife 'my property is to you and your sons', she gets half, and her sons get half. Why do we need to rule like Rav Yosef?)

מ''מ הוצרך לפסוק הלכה כמותו משום דאביי מקשי עלה

(b) Answer: We need to rule like Rav Yosef because Abaye challenged him.

ואע''ג דשני ליה רב יוסף שפיר

(c) Question: Rav Yosef properly answered Abaye!

סלקא דעתך משום דרב יוסף אעיקר תלמודיה ולא הוי שינוי דידיה עיקר קמ''ל

(d) Answer: One might have thought that because Rav Yosef forgot his learning, his answer was not proper. [The Gemara] teaches that this is not so.

ומכאן אין להוכיח דהלכתא כרבה לגבי רב יוסף בכולי גמרא שהרי כאן פוסק אפילו בדבר דלא חלק עליה רבה

(e) Suggestion: We can prove from here that the Halachah follows Rabah against Rav Yosef in the entire Gemara (except for these three Halachos), for here we rule [like Rav Yosef] even in a matter about which Rabah did not argue!

דמסתברא דלא אתי למימר אין הלכה כמותו בכל מה שדבר בגמ' אלא במכילתין דהנך ג' איתנהו במכילתין

(f) Rejection: Presumably, it comes to teach only that the Halachah does not follow [Rav Yosef] only in our Masechta, for these three [Halachos in which we rule like Rav Yosef] are in Bava Basra.

אבל יש ראיה מפרק מי שאחזו (גיטין דף עד:) דקאמר והא קי''ל הלכתא כרבה ובהא אין הלכה כרשב''ג

(g) Observation: However, we can prove from Gitin (74b, that these are the only exceptions in the entire Gemara), for it says "we hold that the Halachah follows Rabah, and in this, the Halachah does not follow R. Shimon ben Gamliel";

ומדלא קאמר והא קי''ל בהאי הלכתא כרבה כדקאמר גבי רבן שמעון בן גמליאל משמע דבכולי גמרא הלכתא כרבה

1. Inference: It did not say "in this, the Halachah follows Rabah", like it said regarding R. Shimon ben Gamliel. This connotes that in the entire Gemara, the Halachah follows Rabah.

ובההיא דריש הכונס (ב''ק דף נו: ושם) דפליגי רבה ורב יוסף בשומר אבידה אומר ר''י דהלכה כרבה דהוי שומר חנם ולא כמו שפוסקין כרב יוסף ושם (ד''ה בההיא) פירשנו

(h) Consequence: In Bava Kama (56b), Rabah and Rav Yosef argue about a Shomer Aveidah. The Ri says that the Halachah follows Rabah, that he is a Shomer Chinam. This is unlike others who rule like Rav Yosef. There, we explained.

5) TOSFOS DH Mah Ishah Es Ba'alah Ein ha'Ba'al Yorshah b'Kever

תוספות ד"ה מה אשה את בעלה אין הבעל יורשה בקבר

(SUMMARY: Tosfos discusses whether this means that he is in the grave, or she is.)

פ''ה אינו מיושב דמפרש בקבר אאשתו קאי דאין הבעל יורשה אם נפלו לה נכסים כשהיא בקבר

(a) Question: The Rashbam's Perush is difficult. He explains that "in the grave" refers to his wife. Her husband does not inherit her if property fell to her after she died.

דהא דומיא דזה ליכא לפרושי אף אשה את בנה אין הבן יורש את אמו כשהיא בקבר

1. We cannot explain like this "even a woman [regarding] her son" to teach that a son does not inherit his mother when she is in the grave;

והא ליתא שהרי הבן יורש את אמו כשהיא בקבר כשמתה בחיי מורישה כדאמר לעיל ולקמן נמי מרבינן בן הבת

2. This is wrong, for a son inherits his mother when she is in the grave, when she died in the life of one who bequeaths to her, like it says above, and also below, we include the son of the daughter (he inherits what his mother inherited from her father).

ואם נפרש בירושת (הגהת הב"ח) הבעל כשהוא בקבר אין יורש את אשתו להנחיל לאחיו הוה אתי שפיר דאף האשה אין הבן יורש את אמו כשהוא בקבר להנחיל לאחיו מן האב

(b) Explanation: If we explain regarding a husband's inheritance, that he does not inherit [his wife] when he is in the grave, to bequeath to his brothers, "even a woman [regarding her son]" is fine. A son does not inherit his mother when he is in the grave, to bequeath to his paternal brothers.

אבל תימה דאמאי פשיטא ליה בבעל טפי מבבן

(c) Question: Why is the law of a husband [in the grave] more obvious to him than the law of a son?

דמה שפי' ריב''ם דלכך פשיטא ליה בבעל משום דשאירות פקע ליה על ידי מיתה כמו ע''י גירושין

(d) Answer #1 (Rivam): The law of a husband is more obvious because She'eirus (the marriage bond) ceased through death, like through divorce.

אין נראה דאמר בהבא על יבמתו (יבמות דף נה:) דלאחר מיתה נמי מיקריא שארו

(e) Rejection: It says in Yevamos (55b) that also after death, she is called She'eiro!

ואומר ר''י דהיינו טעמא משום דאין אדם יורש בקבר להנחיל לקרובין אלא ע''י משמוש ומשמוש (הגהה במהדורת עוז והדר) נפקא לן לקמן מובן אין לו דהיינו הנהו דיורשין מחמת קורבה

(f) Answer #2 (Ri): The reason is because the law that one inherits in the grave to bequeath to his relatives only through Mishmush, and below we learn Mishmush from "u'Ven Ein Lo", i.e. those who inherit due to kinship;

אבל בעל דלא ירית מחמת קורבה לא אשכחת משמוש

1. However, a husband, who does not inherit [his wife] due to kinship, we do not find Mishmush.

וקשה לרשב''א דא''כ אמאי איצטריך קרא לעיל דאין הבעל יורש אשתו בראוי עד דיליף מפנחס תיפוק ליה משום דלא אשכח משמוש בירושה הבאה מכח שאירות

(g) Question (Rashba): If so, why do we need a verse above to teach that a husband does not inherit his wife regarding Ra'uy, until we learn from Pinchas? We should know because we do not find Mishmush in an inheritance that comes through She'eirus!

ונראה לו שזהו סברתו של רשב''ם דנקט יורש אשתו כשהאשה בקבר

(h) Answer (Rashba): This is the reasoning of the Rashbam, who mentioned inheriting the wife when she is in the grave;

דודאי כשהבעל בקבר הוה ליה למימר והא דלא פירש הכי שסובר דהיא גופה לא נפקא לן אלא ממאי דאשכח שאינו יורש את אשתו כשהאשה בקבר כדילפינן לעיל מקרא דפנחס

1. Surely he should have said that the husband is in the grave! He did not explain so, for he holds that this itself we know only from what we find that he does not inherit his wife when she is in the grave, like we learn above from the verse of Pinchas;

דנהי דלא מבטל שאירות לגמרי כדאמר ביבמות מ''מ מכח שאירות בקבר אשכחן דאינו יורש הלכך אין לו לבעל לירש כשהוא עצמו בקבר

2. Granted, [death] is not totally Mevatel She'eirus, like it says in Yevamos. In any case, due to She'eirus in the grave, we find that he does not inherit. Therefore, he should not inherit when he himself is in the grave;

וה''נ בן אע''ג דיורש אמו כשהיא בקבר מואין לו כתיב מ''מ אינו יורשה כשהוא בקבר להנחיל לאחין מן האב דיליף מבעל

3. Similarly, a son, even though he inherits his mother when she is in the grave, since it says v'Ein Lo, in any case he does not inherit her mother when he is in the grave to bequeath to his paternal brothers, for we learn from a husband (who does not inherit when he is in the grave).

ובסוף פ' מי שמת (לקמן דף קנט:) יליף לה מקרא אחרינא נאמר סיבה בבן ונאמר סיבה בבעל כו'

(i) Observation: Below (159b), we learn from another verse. It says Sivah (diverting inheritance) regarding the son, and it says Sivah regarding the husband...

וכופר האשה דלא ירית בעל נפקא לן מקרא אחרינא בפרק שור שנגח ארבעה וחמשה (ב''ק דף מב:)

1. And we learn from another verse that a husband does not inherit Kofer of his wife (if an ox killed her), in Bava Kama (42b);

ומפרש התם טעמא לפי שהוא ראוי שאינו משתלם אלא לאחר מיתה

2. It explains the reason there, because [Kofer] is Ra'uy. It is paid only after death.

וכן נזקיה ומלוה שלה למאן דחשיב ליה ראוי אור''י לפי שאינן ממורישי אשה הוצרכו (הגהת הב"ח) לפסוק אחר

(j) Explanation (Ri): Also damages (paid to her), and a loan that she gave, according to the opinion that considers it Ra'uy, because they are not from people who bequeath to her, require another verse.

ובב''ק פי' דמכופר לא אתי שאר ראוי דה''א שאני כופר דלעולם הוה ראוי ומירושה לא שמעינן כופר לפי שמחיים נעשה החבלה

1. In Bava Kama (42b DH v'Havah) I explained that we could not learn from other cases of Ra'uy from Kofer, for one might have thought that Kofer is different, for it is always Ra'uy, and we cannot learn Kofer from inheritance, because the wound occurred in her lifetime.

6) TOSFOS DH Af Mateh ha'Em ha'Ishah Yoreshes Es Benah

תוספות ד"ה אף מטה האם האשה יורשת את בנה

(SUMMARY: Tosfos discusses when she inherits.)

הקשה ר''י א''כ ע''י איש נמי מסבת נחלה ממטה למטה שאם ישא משבט אחר וימות ויירשנו בנו ואח''כ ימות הבן ותירשנו אמו שהיא משבט אחר

(a) Question #1 (Ri): If so, also a man diverts inheritance from Shevet to Shevet, if he marries [a woman] from another Shevet, and he dies, and his son inherits him, and afterwards his son dies, and his wife, who is from another Shevet, inherits him!

ואמאי אזהר רחמנא לאשה מוכל בת יורשת נחלה טפי מלאיש

1. Why did the Torah warn a woman "v'Chol Bas Yoreshes Nachalah" more than a man?

ועוד דאם כשאין האב האשה יורשת א''כ לא תהיה נחלה ממשמשת לקרובי האב ולקמן מקרא נפקא לן משמוש נחלה

(b) Question #2: If when there is no father, the mother inherits, if so inheritance will not pass through Mishmush to the father's relatives. (Maharsha - Tosfos does not want to say that this is when also the mother died, for if Mishmush applies, it is as if he is still alive, so this is even when the mother is alive.) Below (115b), we learn from a verse Mishmush of inheritance (it is mid'Oraisa)!

ואם שניהן יורשין יחד את הבן

1. Suggestion: Both (parents) inherit the son (each gets half).

הא משפחת אם אינה קרויה משפחה

2. Rejection: (The Torah says that his family inherits him.) The mother's family is not called family!

ונראה לרבינו תם ולר''י דבגיורת קאמר דיורשת את בנה ונפקא מינה שלא יהיו נכסיו הפקר:

(c) Answer (R. Tam, Ri): Regarding a convert, it says that she inherits her son. We do not say that [after he dies without children] his property is Hefker.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF