1) TOSFOS DH v'Ganu Afarkid

תוספות ד"ה וגנו אפרקיד

(SUMMARY: Tosfos proves that this means with the face up.)

מכאן אר"ת דאפרקיד פניו למעלה

(a) Explanation #1 (R. Tam): This shows that "Afarkid" is with the face up.

ולא כמו שפירש ר"ח בנדה (דף יד. ושם ד"ה אפרקיד) ובברכות (דף יג:) פניו למטה

(b) Explanation #2 (R. Chananel in Nidah 14a and Berachos 13b): "Afarkid" is with the face down.

דאם כן לא היה יכול טייעא לרכוב תותי ברכיה.

(c) Rejection: If so, the guide could not ride under the knees [of the one sleeping Afarkid]!

2) TOSFOS DH Paskei Chada Karna di'Techelta

תוספות ד"ה פסקי חדא קרנא דתכלתא

(SUMMARY: Tosfos justifies our custom to bury people without Tzitzis.)

משמע הכא שיש ציצית למתים

(a) Inference: [It is proper to bury] the dead wearing Tzitzis.

ויש לדחות שהיו נכנסין מחיים בקבר כדאמר במדרש שכל ערב תשעה באב היו הולכין כשהן חיים לתוך קבריהם והיה בת קול יוצאת ואומרת הבדלו החיים מן המתים

(b) Rejection: They used to enter the grave while alive, like it says in the Midrash, that every Erev Tish'ah b'Av they entered their graves alive. [In the morning] a Bas Kol (voice from Heaven) said "the living should separate from the dead."

אבל יש להביא ראיה מפרק התכלת (מנחות דף מא.) דאמר שמואל כלי קופסא חייבין בציצית

(c) Observation: However, we can bring a proof from Menachos (41a). Shmuel said that garments in a box are obligated in Tzitzis (i.e. even when he is not wearing them);

ומודה שמואל בזקן כשעשאן לכבודו פירוש לתכריכים וההיא שעתא ודאי רמינן להו

1. Citation (41a): Shmuel agrees about an elder, when they were made for his honor, i.e. shrouds. At that time, we surely put [Tzitzis on them]!

וכן יש במדרש למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת ציצית לומר לך שהמתים חייבים בציצית

(d) Support: A Midrash says "why was the Parshah of the Mekoshesh (the man who was killed for gathering wood on Shabbos) put next to Parshas Tzitzis? This teaches that the dead are obligated in Tzitzis.

וקשה דאמרינן בפרק מי שמתו (ברכות דף יח.) רבי חייא ורבי יונתן הוו קא שקלי ואזלי בבית הקברות הוה שדיא תכילתיה דרבי יונתן אקיברא א"ל רבי חייא דלי כנפך שלא יאמרו למחר באין אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו

(e) Question: We say in Berachos (18a) that R. Chiya and R. Yonason were walking in a cemetery. R. Yonason's Tzitzis were dragging on a grave. R. Chiya told him "lift your corners, lest the dead say "tomorrow they will join us, and now they insult us!"

ואי יש למתים ציצית מאי מחרפין אותנו דקאמר

1. If the dead have Tzitzis, why did he say "they insult us"?

וי"ל דאע"ג דיש להן ציצית מ"מ מחרפין אותם שמראין עצמן שהן חייבים והמתים פטורים כדאמר (שבת דף ל.) כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות

(f) Answer: Even though they have Tzitzis, in any case there is insult to them, for [the living] shows that he is obligated, and the dead are exempt, like it says (Shabbos 30a) that once one dies, he is free from Mitzvos.

אבל קשה על המנהג שנוהגים להסיר ציצית מטליתות של מתים

(g) Question: Our custom is to remove Tzitzis for the Talis of a Mes [before burial]!

ואר"ת ששמע מזקני לוטי"ר לפי שציצית עדות הוא שקיים כל התורה דציצית עולה ת"ר וח' חוטין וה' קשרים הרי תרי"ג

(h) Answer #1 (R. Tam, in the name of Chachamim of Lutir): Tzitzis are testimony that one observed the entire Torah, for the Gematriya of Tzitzis is 600, and there are eight strings and five knots [on each corner]. In all, this is 613;

ועכשיו שאין חשובין כל כך הרי הוא כאילו מעיד עדות שקר

1. Now that [most people] are not so esteemed [and do not observe so many Mitzvos], it is as if he testifies falsely about himself.

וה"נ דרשינן במדרש ועשו להם ציצית לדורותם לדור תם

(i) Support: We expound in a Midrash "v'Asu Lahem Tzitzis l'Dorosam" - l'Dor Tam (a pure generation, that observes all the Mitzvos).

ואור"י דבימיהם היו כולן מקיימין מצות ציצית לפי שהי' לכולן טליתות של ד' כנפות ולכך היו עושין להן אף במותן

(j) Answer #2 (Ri): In their days, they all fulfilled the Mitzvah of Tzitzis, because all of them had Talesim with four corners. Therefore also in death they did so (wore Tzitzis);

אבל עתה שאין לכולן בחייהן אין לעשות במותן אפי' מי שהיה לו בחייו שלא לבייש את מי שאין לו

1. However, now that not all have [Talesim with four corners] in their lifetimes, we should not do so in their death, even for one who had [a Talis with four corners] in his lifetime, lest this shame one who did not.

וכענין זה מצינו בפרק בתרא דנדה (דף עא.) בראשונה היו מטבילין כלים ע"ג נשים נדות מתות התחילו חיות מתביישות כו'

(k) Support: We find like this in Nidah (71a). They used to immerse the clothes used by Nidos shortly before they died. Living [Nidos] were embarrassed (that they will be different even after death, so they enacted to immerse clothes of all women).

ועוד דאנו סומכין על מסכת שמחות (פי"ב) דאמרינן אבא שאול בן בטנית צוה את בניו קברוהו תחת מרגלותיו של אבא והטילו תכלת מאפיליוני פירוש מטליתו

(l) Answer #3: We rely on Maseches Semachos (12:11), in which Aba Sha'ul ben Bitnis commanded his sons to bury him under his father's feet, and "Hitilu Techeiles me'Apilyoni", i.e. remove Tzitzis from his Talis;

ויש לגרוס התירו מדקאמר מאפיליוני

1. The text should say "Hatiru" (untie), since it says me'Apilyoni (from my Talis).

ורבינו חיים כהן צדק פירש דאנן קיימא לן כרבי יוחנן דאמר (נדה דף סא:) מצות בטילות לעתיד לבא וההיא דמנחות איירי אליבא דשמואל דאמר אין בטילות

(m) Answer #4 (R. Chaim Kohen Tzedek): We hold like R. Yochanan, who said (Nidah 61b) that Mitzvos will be Batel in the future. The Gemara in Menachos (which says that we put Tzitzis on shrouds) is according to Shmuel, who says that Mitzvos will not be Batel;

ולכך צריך שיהא לו ציצית דעתידין צדיקים שיעמדו בלבושיהם ואם יסירו לו הציצית במותו נמצא שלעתיד יעמוד בלא ציצית

1. Therefore, he must have Tzitzis, for Tzadikim will rise (be revived) in their clothes (in which they were buried). If they will remove the Tzitzis in his death, it turns out in the future, they will rise without Tzitzis!

והמדרש נמי אתי כשמואל

2. Also the Midrash [that says that Parshas Mekoshesh is next to Parshas Tzitzis to teach that the dead are obligated in Tzitzis] is like Shmuel.

וההיא דלקמן יצתה בת קול ואמרה דביתהו דרבי חנינא בן דוסא עתידה למישדא בה תכלת לצדיקים לעתיד לבא אתיא נמי כשמואל

3. Also the Gemara below, which says that a Bas Kol announced "in the future, R. Chanina ben Dosa's wife will put in it Techeiles [threads] for Tzadikim", is like Shmuel. (Rashash - in our text, R. Yochanan taught this! Surely, Tosfos' text was like those texts that say R. Yonason.)

ועוד אומר ר"י דהכי פירושו דההיא שעתא ודאי רמינן להו היינו שמשימין בו ציצית ומסלקים אותו מיד להודיע שקיים מצות ציצית

(n) Answer #5 (Ri): [The Gemara in Menachos, which says] "at that time, we surely put [Tzitzis] for [Mesim] means that we put Tzitzis [on shrouds], to publicize that he fulfilled the Mitzvah of Tzitzis, and remove [the Tzitzis] immediately;

לפי שהבגד חדש ולא הושם בו ציצית מעולם צריך להשים בו

1. Since the garment (shrouds) is new, and Tzitzis were never put on it, we need to put on it.

וכן נוהגים בארץ אשכנז להשים ציצית בטלית של מת שיהא ניכר שקיים מצות ציצית ומיד מסירין.

(o) Support: This is the custom in the land of Ashkenaz, to put Tzitzis on the Talis of a Mes, so it will be evident that he fulfilled the Mitzvah of Tzitzis, and immediately we remove [the Tzitzis].

3) TOSFOS DH v'Achshav she'Nishbati Mi Mefer Li

תוספות ד"ה ועכשיו שנשבעתי מי מיפר לי

(SUMMARY: Tosfos asks why Hash-m did not permit Himself.)

ותימה דאמאי אין הקדוש ברוך הוא מיפר בעצמו דהא מסקינן במסכת חגיגה (דף י.) דנדרים יש להן הפרה מדכתיב אשר נשבעתי באפי ודרשינן באפי נשבעתי וחוזרני

(a) Question: Why doesn't Hash-m annul for Himself? We conclude in Chagigah (10a) that Nedarim can be annulled, since it says "Asher Nishbati b'Api", and we expound "I (Hash-m) swore, and I retract";

אלמא שהוא מיפר בעצמו

1. Inference: Hash-m annuls for Himself!

ואההיא קשה דהיאך מיפר לעצמו והאמרינן בפרק אלו נדרים (נדרים דף פא:) לא יחל דברו מיכן לחכם שאין מיפר לעצמו

2. Question: That Gemara is difficult! How can [Hash-m] annul for Himself? We say in Nedarim (81b) "Lo Yachel Devaro" - this is the source that a Chacham cannot annul for himself! (Hash-m observes the Torah.)

והא דאמר בפרק ארבעה נדרים (שם דף כג.) גבי ההוא קצרא דשרא לנפשיה

3. Implied question: It says in Nedarim (23a, that Chachamim could not permit R. Yishmael bar R. Yosi's vow) regarding the launderer [who hit R. Yishmael for paining Chachamim], that [after this] he permitted his own vow.

לא שרא לנפשיה ממש אלא כלומר אשכח פיתחא לנפשיה אבל רבנן שרו ליה.

4. Answer: He did not truly permit his own vow, rather, he found a Pesach (reason to consider it a mistake) for himself, but Rabanan permitted him.

74b----------------------------------------74b

4) TOSFOS DH she'Magia l'Fiv Shel Livyasan

תוספות ד"ה שמגיע לפיו של לויתן

(SUMMARY: Tosfos explains that the Yarden does not mix with the waters through which it passes.)

ואינו מתערב בכל אותן מים כדמוכח בבראשית רבה דקאמר וכי מעשה נסים הוא

(a) Explanation: It does not mix with all that water, like is proven in Bereishis Rabah (4). It says "[drops of water condense on a dome above the Raki'a. They fall into salty water, and do not mix with it.] Is it a miracle?!" (Our version of the Midrash is slightly different.)

אמר רבי יוחנן אל תתמה הדין ירדנא דעבר במי טבריא ולא מתערב.

1. Citation (Bereishis Rabah - R. Yochanan): Do not be astounded. The Yarden passes through the sea of Tiverya, and it does not mix with it!

5) TOSFOS DH Arba'ah Naharos Hen Yarden Yarmoch Kiromiyun u'Figah

תוספות ד"ה ארבעה נהרות הן ירדן ירמוך קירומיון ופיגה

(SUMMARY: Tosfos explains why the latter two are Pasul for Mei Chatas.)

וא"ת דתנן במס' פרה (פ"ח מ"י) דקירומיון ופיגה פסולין למי חטאת מפני שהן מי בצים ומייתי לה בפ"ק דסנהדרין (דף ה:)

(a) Question: A Mishnah in Parah (8:10) says that Kiromiyin and Figah are Pasul for Mei Chatas (to be sanctified with ashes of the Parah Adumah) because they are Mei Betzim (mud is mixed with them). This is brought also in Sanhedrin (5b);

וכיון דקרי להו מי בצים משמע שאינן נובעין והכא משמע שנובעין דקרי להו נהרות

1. Since they are called Mei Betzim, this connotes that they do not flow. Here it connotes that they flow, for they are called rivers!

וי"ל נהרות נובעין הן ולפי שמי בצים מתערבין בהן פסולים למי חטאת לפי שאינן רדופין מחמת שמתערבין באגמים ואין חיותן חיות גמור

(b) Answer #1: They are flowing rivers. Because Mei Betzim mix with them, they are Pasul for Mei Chatas because they do not flow quickly, because they mix with swamps, and they are not fully Mayim Chayim (flowing).

ור"ת מפרש דפסלינן משום דאין כאן מים חיים אל כלי דעפר וטיט מעורב בהן מחמת שהן מי בצים ומפסיקין בין מים לכלי.

(c) Answer #2 (R. Tam): They are Pasul because there is not "Mayim Chayim El Keli", for earth and mud are mixed with them, for they are Mei Betzim, and (the earth and mud) interrupt between the water and the Kli.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF