1) TOSFOS DH a'Daita d'Tzivi Lo Kanah

תוספות ד"ה אדעתא דציבי לא קני

(SUMMARY: Tosfos explains that normally, one acquires only with intent.)

ואע"פ שמתקן הקרקע

(a) Implied question #1: [He should acquire, for] he improves the land!

וכן פשח דיקלא אדעתא דחיותא אע"פ שהדקל מיתקן בכך

(b) Implied question #2: One who pruned a date tree with intent for [feeding the branches to] animals, [he should acquire, for] he fixes the tree through this!

דלעולם לא קני אלא אם כן מתכוין לקנות כדאמרינן לעיל לקנות את חבירתה אף אותה לא קנה כיון שלא נתכוין לקנותה

(c) Answer (to both questions): One acquires only if he intended to acquire, like we said above (53b) "if he intended to acquire the other [field], he did not acquire even this one", since he did not intend to acquire it.

וביבמות פרק ר"ג (דף נב:) אמר הא למה זה דומה לעודר בנכסי הגר וכסבור שלו הן דלא קנה

(d) Support #1: In Yevamos (52b), it says "this is like one who dug in property of a convert, and thinks that it is [already] his. He did not acquire."

ובהפרה (ב"ק דף מט: ושם) אמר דהמחזיק בשטרותיו של גר מהו

(e) Support #2 - Citation (Bava Kama 49b) Question: If one made Chazakah in documents of a convert, what is the law?

מאן דמחזיק בשטרא אדעתא דארעא הוא מחזיק ובארעא הא לא אחזיק ושטרא נמי לא קנה דלאו דעתיה אשטרא

1. One who makes Chazakah in documents does so with intent for the land, and he did not make Chazakah in the land, so also the document he did not acquire, for he did not intend for the document;

או דלמא דעתיה נמי אשטרא

2. Or, perhaps he intends also for the document.

ואין להקשות דאע"ג דאין דעתיה אשטרא אמאי אין ידו קונה לו שלא מדעתו כמו חצרו דחצר מתורת יד איתרבאי

(f) Question: Even if he does not intend for the document, why doesn't his hand acquire for him without his intent, just like his Chatzer? A Chatzer was included [to acquire for its owner] through the law of a Yad!

דהא דחצר קונה לו שלא מדעתו היינו שאינו יודע אם הוא בחצרו ואם היה יודע היה רוצה לקנות אבל אם יודע ואין מתכוין לקנות לא קני

(g) Answer: A Chatzer acquires without intent, i.e. when he does not know if it is in his Chatzer, and if he would know, he would want to acquire. However, if he knows, and he does not intend to acquire, he does not acquire.

וא"ת מצא בגל או בכותל ישן דתנן באלו מציאות (ב"מ דף כה:) הרי אלו שלו מפני שיכול לומר של אמוריים הוא אמאי לא קניא ליה חצרו

(h) Question: If one found [a Metzi'ah] in a rock pile or old wall, a Mishnah (Bava Metzi'a 25b) says that it is his, because he can say that it is from Emoriyim (the Kena'ani nations). Why didn't his Chatzer acquire for him?

וי"ל דבדבר שאין הווה שימצא לא קנה חצרו שלא מדעת.

(i) Answer: Something that it is not commonly found, his Chatzer does not acquire without intent.

2) TOSFOS DH Mulya b'Mulya v'Chulei

תוספות ד"ה מוליא במוליא כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whether Bei Dari is a place for threshing.)

הקשה ה"ר יוסף דאורליינ"ש משמע שצריך קרקע שוה לחרישה יותר מלדישה

(a) Question #1 (Ri of Orlins): This connotes that one needs level land for plowing more than for threshing;

ואנן סהדי דלדישה צריך הרבה יותר שוה וחלק

1. We can testify [from experience] that for threshing, it must be far more level and smooth [than for plowing]!

ומה שפירש נמי בקונט' דאם עושה אדעתא דגורן קבוע קני

(b) Explanation #1 (Rashbam): If one [levels the land] for the sake of a fixed granary, he acquires.

היכי ידעינן אי עבד אדעתא דגורן קבוע או אינו קבוע

(c) Question #2: How do we know whether he did so for the sake of a fixed granary, or a granary that is not fixed?

והיה מפרש דבי דרי דהכא היינו להעמיד שם בהמות כמו אבי דרי חושבנא (שבת דף לב.)

(d) Explanation #2 (Ri of Orlins): Here, "Bei Dari" means to set up animals, like it says in Shabbos (32a) "in Bei Dari, is reckoning" (goats that deserve to be hit, they will be stricken in the pen);

דלקמן (דף נז.) תנן דבהעמדת בהמה לא קני

1. Below (57a), a Mishnah teaches that setting up animals does not acquire.

ור"ת השיב לו שהם היו דשים במוריגים ולא היו צריכין להשוות קרקע כל כך.

(e) Answer (to Question #1 - R. Tam): They used to thresh with perforated boards, so they did not need to level the land so much.

54b----------------------------------------54b

3) TOSFOS DH veshe'Einah Mesuyemes bi'Mtzareha Ad Kamah

תוספות ד"ה ושאינה מסוימת במצריה עד כמה

(SUMMARY: Tosfos explains that we ask how much he acquires through one shovel-full.)

פי' כמה יקנה במכוש אחד כדאזיל תיירא דתורי והדר

(a) Explanation #1: How much does he acquire through one [excavation of earth with a] shovel? [He acquires] like yoked oxen go and return.

פירוש כשיעור מדת תלם והן היו יודעים מדת התלם כמה היה אורך שלו דבשדה גדולה לא היו חורשים במענה אחד כל אורך השדה

1. This is the size of a furrow. They knew the length of a furrow. In a big field, they would not plow the entire length of the field in one furrow.

ולא כפ"ה כשיחרוש צמד בקר שורה אחת מקצה גבול שדהו עד קצהו ומתוך כך קונה כל השדה

(b) Explanation #2 (Rashbam): When one plows one row with yoked oxen, from one end of the field to the other, through this he acquires the entire field.

חדא דלישנא לא משמע הכי

(c) Rejection #1: The words connotes unlike this.

ועוד דאמאי בעי והדר רק כשיחרוש פעם אחת אע"ג דלא הדר.

(d) Rejection #2: Why must it return? [It should suffice] to plow once, even though he does not return!

1. Note: Maharsha explains that the Rashbam requires plowing once lengthwise, and once widthwise.

4) TOSFOS DH Oved Kochavim mi'Chi Mati Zuzei l'Yadei Istalek Lei

תוספות ד"ה עובד כוכבים מכי מטי זוזי לידיה אסתלק ליה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether Nochrim acquire through money or through Meshichah.)

פ"ה משום דכל קנינו של עובד כוכבים בכסף כדאמרינן בפ"ק דקדושין (ד' יד: ושם) אשכחן עובד כוכבים דכל קנינו בכסף

(a) Explanation #1 (Rashbam): This is because a Nochri acquires only through money, like it says in Kidushin (14b) we find that a Nochri [acquires an Eved Ivri through money], because he acquires only through money.

ולאו ראיה היא לפי' ר"ת דמפרש התם דוקא בעבד עברי קאמר שאין בו קנין אחר

(b) Objection: This is not a proof according to R. Tam, who explains there that only regarding an Eved Ivri it says that [a Nochri] has no other Kinyan;

דשטר לא ידעינן ביה אפי' בישראל אלא מדהוקש לאמה העבריה ואמה העבריה לאחרת

1. This is because we know that a document acquires [an Eved Ivri] only because he is equated to Amah Ivriyah, and Amah Ivriyah is equated to "another" (a Bas Yisrael who becomes Mekudeshes);

אבל בעובד כוכבים דלא שייך ביה קדושין ליכא למילף מאחרת

i. However, for a Nochri, to whom Kidushin does not apply, we cannot learn from "another".

ועוד תניא התם מכסף מקנתו בכסף הוא נקנה ואינו נקנה בתבואה וכלים דהיינו חליפין

2. Also, a Beraisa there teaches "mi'Kesef Miknaso" - he is acquired through money, but not through grain or Kelim, i.e. Chalipin.

משמע דה"ה בשטר אינו נקנה דאפילו כל שוה כסף הוה ממעט התם מכסף אי לאו דכתיב ישיב לרבות שוה כסף ככסף

3. Inference: Also a document, he is not acquired through it. Even all Shavah Kesef we would have excluded there (16a) from "Kesef", if not that it says "Yashiv" to include Shavah Kesef like Kesef.

אבל בעלמא אור"ת דאדרבה אין קנינו של עובד כוכבים בכסף אלא במשיכה

(c) Distinction: Elsewhere [other than Eved Ivri], R. Tam says that just the contrary, a Nochri acquires only through Meshichah;

וכדר' יוחנן קי"ל דדריש (בכורות דף יג:) מיד עמיתך בכסף הא מיד עובד כוכבים במשיכה

1. We hold like R. Yochanan, who expounds "mi'Yad Amisecha" through money. This implies that from a Nochri, [a Yisrael acquires Metaltelim] through Meshichah;

וכן בפ' בתרא דע"ז (דף עא. ושם ד"ה רב) מסיק דמשיכה לעובד כוכבים קונה

2. Also in Avodah Zarah (71a), we conclude that a Nochri acquires through Meshichah.

והא דקאמר הכא ועובד כוכבים מכי מטו זוזי לידיה אסתלק ליה

(d) Implied question: Why does it say here that a Nochri, once money comes to his hand, he removes himself [from the land]?

1. Note: Why is this difficult? Since Meshichah does not apply to land, it is reasonable that he acquires through Kesef! Perhaps since Kesef acquires Metaltelim for Yisrael, but not for Nochrim, Tosfos assumes that a Nochri never acquires with Kesef.

היינו משום דמצינו בעובד כוכבים קנין כסף בעפרון

(e) Answer: This is because we find that money acquires for a Nochri, regarding Efron;

ושטר ודאי לא קנה בעובד כוכבים משום דישראל גופיה לא קנה בשטרא אלא מספר המקנה דירמיה והתם ישראל הוה.

1. Surely a document does not acquire for Nochrim. For Yisrael themselves, a document acquires only due to "Sefer ha'Miknah" of Yirmeyah, and there he was a Yisrael!

5) TOSFOS DH v'Yisrael Lo Kanah Ad d'Mati Shetara l'Yadei

תוספות ד"ה וישראל לא קנה עד דמטי שטרא לידיה

(SUMMARY: Tosfos explains why the Yisrael does not acquire through Kesef.)

שהיו עומדים במקום שכותבין את השטר

(a) Explanation: They were in a place where [the custom is that] they write a document.

וקשיא לרבינו שמשון בן אברהם דאמאי לא קנה בכסף גרידא מעפרון

(b) Question (R. Shimshon ben Avraham): Why doesn't he acquire through money alone? We should learn from Efron (Avraham bought his field through money)!

בק"ו מגופו גופו באחת ממונו בשתים כדאמרינן בבכורות בפ"ב (דף יג. ושם)

1. A Kal va'Chomer from [a Nochri] himself [teaches that one Kinyan suffices]. One acquires him (the Nochri) himself through one Kinyan. Are two Kinyanim needed to acquire his property, like we say in Bechoros (13a)?!

דליכא למימר שאינו גומר בדעתו לקנות עד שיהיה בשטר

2. Suggestion: [The Yisrael] does not resolve to acquire until he gets a document.

דמאחר שהעובד כוכבים מסתלק למה לא יגמור בדעתו לקנות ויניחנו להיות הפקר

3. Rejection: Since the Nochri removes himself, why doesn't [the Yisrael] resolve to acquire, and [rather,] he leaves the land Hefker?!

והוה לן למימר דהוי כאילו פירש אי בעינא בכספא איקני מה"ט דפרישית

i. We should have said that it is as if he specified "if I want, I will acquire with money", from the reason I explained!

וצ"ל דאנן סהדי שלא היה בדעתו אלא כמות שהוא רגיל לקנות עם ישראל דהיינו בשטר מדלא פירש אי בעינא בכספא איקני

(c) Answer: We must say that Anan Sahadei that he intended only like he usually acquires from Yisrael, i.e. through a document, since he did not specify "if I want, I will acquire with money."

אבל קשיא לרבינו שמשון בן אברהם דבפרק ב' דבכורות (שם) א"ר יצחק ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמה בדיניהן אע"פ שלא משך קנה וחייבת בבכורה

(d) Question (Rashba): In Bechoros (13a), R. Yitzchak taught that if a Yisrael gave coins to a Nochri for a Behemah, according to their laws, even though he did not do Meshichah, he acquired, and it is obligated in Bechorah (if its firstborn is a male, it is Kadosh);

ואמאי לא אמרינן אע"ג דקנה מן התורה כדאמר אביי התם בדיניהם שפסקה להן תורה מיד עמיתך במשיכה הא מיד עובד כוכבים בכסף

1. Why don't we say that even though it acquired mid'Oraisa, like Abaye said there, according to their laws that the Torah gave for them - "from your nation" through Meshichah, but from a Nochri, through money...

מ"מ אין בדעתו לקנות אלא עד שימשוך כמו שהוא רגיל לקנות עם ישראל כדאמרינן הכא

i. In any case, he does not intend to acquire until he does Meshichah, like he usually acquires from Yisrael, like we say here!

וי"ל דהתם בדיניהם קאמר

(e) Answer: There, we say according to their laws. (Also the Yisrael intended to acquire according to their laws that the Torah gave for them.)

ונראה דשרי לישראל לתבוע מינייהו מעותיו אע"פ שמתוך כך יחזיר העובד כוכבים ויגזול את המחזיק

(f) Pesak: A Yisrael may demand his money from [the buyer], even though due to this the Nochri will retract and steal from the Machazik [who properly acquired it from Hefker];

דבדין קא תבע ליה דלא נתן לו מעות אלא ע"מ שתבא הקרקע לידו

1. This is because he properly claims from him. He gave the coins only on condition that the land will come to him.

ואם המחזיק יכול לישמט מן העובד כוכבים ישמט אע"פ שהלוקח מפסיד

2. If the Machazik can evade the Nochri, he evades him, even though the buyer will lose (the Nochri will not return the money unless he gets back his land).

אך אם המחזיק בעי לפרוע לו מעותיו אם יפקיענו הראשון הקרקע מידו ע"י עובד כוכבים נראה דה"ל מסור ממש.

(g) Distinction: However, if the Machazik wants to pay [the buyer] his coins, if the buyer uproots the land [from the Machazik] through the Nochri, it seems that he is truly a Moser (one who incites Nochrim to take property of Yisrael. Since the buyer will not lose, he has no Heter to do so.)

6) TOSFOS DH Bagi d'Mitamrei Havu v'Chulei

תוספות ד"ה באגי דמטמרי הוו כו'

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from the case in Gitin.)

והא דאמר בהניזקין (גיטין דף נח: ושם ד"ה אנן) דאזול מרוותייהו דבאגי ואזיל גידול בר רעילאי ויהיב טסקא דתלת שנין ולכי אתו מרוותייהו הדרא להו

(a) Implied question: It says in Gitin (58b) that the owners of a valley went away, and Gidul bar Re'ilai paid the land tax for three years. When the owners returned, the land returned to them;

ולא אמרי' כיון דלא יהבי טסקא הופקעה מידם וזכה בה גידול בר רעילאי

1. We do not say that since they did not pay the tax, the land was uprooted from them, and Gidul bar Re'ilai acquired it!

דהתם מיירי כגון שאמרו מרוותייהו לבני באגי שיחרשו הקרקע ויזרעו ויאכלו פירות ויפרעו טסקא עד שיחזרו

(b) Answer: There, the case is, the owners told the people of the valley to plow the land, seed it and eat the Peros, and pay the tax, until they return;

ונתרצו להם בני באגי ונתנוה לגידול הלכך לא הופקעה מידם וכשיחזרו חזרו להן

1. The people of the valley agreed, and they gave it to Gidul. Therefore, the land was not uprooted from them, and when they returned, [the land] returned to them;

אבל הכא הוו מטמרי בשביל המס שלא רצו לפרוע.

2. However, here they were hiding due to the tax. They did not want to pay it.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF