BAVA BASRA 53 - Dedicated by Mrs. Eta Kloristenfeld in memory of Dr. Shlomo Sprecher a'h, who was Niftar yesterday (17 Adar). Dr. Sprecher was an extraordinary Talmud Chacham, who gave a Dafyomi Shiur for decades.

1) TOSFOS DH Na'al v'Gadar Kol she'Hu v'Chulei (cont.)

תוספות ד"ה נעל וגדר כל שהוא כו' (המשך)

ה"מ במוכר ומשכיר לחבירו דאיכא דמסר ליה דליקני אבל בנכסי הגר מאן מסר ליה דליקני

(a) Answer: This is only regarding one who sells or rents to his friend, when there is one who is Moser to him, that he acquires. However, regarding property of a convert, who will be Moser to him, that he will acquire?!

ואין נראה לר"י דבהדיא אמר בפרק הפרה (ב"ק דף נב. ושם ד"ה כיון) דלא קנה במסירת מפתח ולא מהני מסירת מפתח אלא שלא יצטרך לומר לו לך חזק וקני

(b) Objection (Ri): It says explicitly in Bava Kama (52a) that one does not acquire through handing over the key! Handing over the key helps only so that he need not say to him "go make Chazakah";

ודוקא גבי בדיקת חמץ הוא דתלי במסירת מפתח דמי שמפתח בידו עליו לבדוק לפי שבידו ליכנס ולבדוק

1. Only Bedikah depends on handing over the key, for whoever has the key must check, for he is able to enter and check.

ומה שפי' נמי דלא קני בנעילת דלת לא משמע כן בגיטין בהזורק (דף עז: ושם)

(c) Objection: [The Rashbam] explained that locking the door does not acquire. Gitin 77b connotes unlike this;

דקאמר תיזיל איהי ותיחוד ותפתח אלמא בנעילה לחודה קניא שלא היתה יכולה לעשות מנעול דבשבת היה

1. It says there "she should close the door and open it" (to acquire the room, and also the Get inside). This shows that through mere locking she acquires. She could not affix a lock, for it was Shabbos!

ואפי' דאסור לקנות בשבת

2. Implied question: One may not acquire on Shabbos!

בשכ"מ שרי שלא תטרף דעתו עליו כדאמר לקמן

3. Answer: Regarding a Shechiv Mera it is permitted, lest he be frantic [if he cannot carry out his intent, and this could precipitate his death], like it says below (156b).

ולא דמי נעילת דלת למבריח ארי

(d) Implied question: Locking the door is no better than Mavri'ach Ari (which does not acquire)!

דדוקא נתן צרור דסכר מינה מיא הוא דאמר בסמוך דהוי מבריח ארי

(e) Answer: We say below only that putting a rock to dam up water (to prevent flooding) is Mavri'ach Ari;

אבל הכא שנועל בפני כל אדם ואין מניח אדם ליכנס מוכח מילתא שהבית הוא שלו וקני בנעילה לחוד

1. However, here that he locks against everyone, and does not allow anyone else to enter, it is proven that the house is his, and he acquires through locking alone.

וכן מוכח לקמן (דף נז.) גבי הא דתנן אלו דברים שיש להן חזקה ואלו דברים שאין להם חזקה

(f) Support: This is proven below (57a) regarding the Mishnah of matters that have a Chazakah, and matters that have no Chazakah;

ופריך בגמ' מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר עולא כל שאילו בנכסי הגר לא קנה כו'

1. The Gemara asks what is the difference between the Reisha and Seifa, and Ula answers that anything that does not acquire in property of a convert [is not a Chazakah to prove ownership];

וקתני סיפא הכניס תרנגולין בתוך הבית ה"ז חזקה וקנה נמי בנכסי הגר

2. The Seifa teaches "if he entered chickens into the house, this is a Chazakah, and it acquires also in property of a convert;

וה"ט דהתם דקנה משום דמסתמא כשנתן שם תרנגולין נעל דלת לשמרן אלמא דקנה בנעילה

3. There, the reason is because presumably, when he entered chickens, he locked the door to guard them. This shows that one acquires through locking the door!

אבל קשה לרשב"א דאמר לקמן הבונה פלטרין בנכסי הגר ובא אחר והעמיד להן דלתות קנה

(g) Question (Rashba): It says below (53b) that if Reuven built mansions on property of a convert, and Shimon set up doors, [Shimon] acquired;

והתם מיירי בנעל דאי לא נעל אמאי קנה הא לבני בעלמא הוא דאפיך כמו קמא שכל אדם יכול ליכנס כשלא נעל

1. There we discuss when he locked [the doors], for if he did not lock, why did he acquire? He merely arranged bricks, like Reuven, for anyone can enter if he did not lock it!

אלא ודאי בנעל איירי ומשמע דוקא שהעמיד דלתות אבל לא העמיד דלתות לא קנה בנעילה.

(h) Answer: Surely, we discuss when he locked, and it connotes that [he acquired] only because he set up doors, but if he did not set up doors, he does not acquire through locking!

2) TOSFOS DH Na'al v'Gadar v'Paratz Kol she'Hu (pertains to Daf 52b)

תוספות ד"ה נעל וגדר ופרץ כל שהוא (שייך לדף נב:)

(SUMMARY: Tosfos proves that the text does not say "in front of him.")

פ"ה דל"ג בפניו משום דבנכסי הגר לא שייך לפניו

(a) Explanation (Rashbam): The text does not say "in front of him", because in property of a convert, "in front of him" does not apply.

ואינה קשיא דאיכא למימר משום דנותן מתנה ואחין שחלקו נקט בפניו

(b) Rebuttal: This is not difficult. We can say that the text says "in front of him" due to one who gives a gift and brothers who divided!

ומיהו ל"ג ליה דדייק בגמ' אברייתא דרב שרביא בפניו אין שלא בפניו לא ואמתני' ה"ל למידק

(c) Support #1 (for Rashbam): However, [in any case] the text does not say so, for the Gemara deduces from the Beraisa of Rav Sharbiya "in front of him, yes, but not in front of him, no." It should have deduced so from our Mishnah [if the text says "in front of him"]!

ועוד דבעי רב במתנה היאך תפשוט ממתני' דאנותן מתנה קתני בפניו אי גרס לה.

(d) Support #2: Rav asked "what is the law regarding a gift?" He should resolve this from our Mishnah, that regarding a gift it teaches "in front of him", if this is in the text.

3) TOSFOS DH Atu Kol Hani Lav Bnei Chazakah Ninhu (pertains to Daf 52b)

תוספות ד"ה אטו כל הני לאו בני חזקה נינהו (שייך לדף נב:)

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

פירוש דמשמע ליה בד"א במחזיק הוא דבעי ג"ש חזקה כלומר במידי דשייך חזקה אבל בנותן כו'

(a) Explanation: It connotes to [the Makshan] that [the Mishnah says] "what is the case? A Machazik requires three years of Chazakah", i.e. in something to which Chazakah applies;

מש"ה פריך אטו הני כגון נותן מתנה והאחין שחלקו לאו בני חזקת ג"ש נינהו.

1. Therefore, we ask "does Chazakah of three years not apply to these, e.g. one who gives a gift or brothers who divided?!"

4) TOSFOS DH Amar Shmuel u'Mai Tiba'i Lei l'Aba u'Mah Mecher v'Chulei

תוספות ד"ה אמר שמואל ומאי תבעי ליה לאבא ומה מכר כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that Shmuel agrees that in some ways, a gift is stronger.)

אע"ג דשמואל אית ליה ספ"ק דב"מ (דף טו.) דיפה כח מתנה מכח מכר לענין דלא טריף מיניה את השבח

(a) Implied question: Shmuel holds in Bava Metzi'a (15a) that a gift gets more rights than a sale, regarding that creditors may not collect Shevach (improvements to the property, from a gift recipient, but they collect Shevach from a buyer)!

היינו אחר שכבר נתקיימה המתנה כדפ"ה.

(b) Answer: This is after the gift was acquired, like the Rashbam explained (DH v'Rav).

5) TOSFOS DH Hai Pirtzah... Ileima... v'Hashta Nami Lo Ailei Bah Mai Avad

תוספות ד"ה האי פרצה... אילימא... והשתא נמי לא עיילי בה מאי עבד

(SUMMARY: Tosfos explains why this text is wrong.)

נראה דל"ג דהיכי מצינן למימר השתא נמי לא עיילי הא כדי שיכנס ויצא בה קאמר

(a) Assertion: The text does not say so. How could we say "also now, he cannot enter"? It says "in order that he can enter and leave"!

לכך נראה כספרים דגרסינן דמעיקרא לא עיילי בה והשתא עיילי בה טובא עבד.

(b) Conclusion: The text is like Seforim that say "initially, people could not enter, and now, they can enter. [If so,] he did a great matter!"

6) TOSFOS DH Tuva Avad

תוספות ד"ה טובא עבד

(SUMMARY: Tosfos explains why this cannot be the case.)

ואין זה כל שהוא אלא כו'

(a) Explanation: If so, this is not "Kol she'Hu"! Rather, [initially people could enter with difficulty, and now they can enter easily].

ונעל נמי כל שהוא צריך ליישב כעין הני.

1. Also the case of locking we must resolve like this.

53b----------------------------------------53b

7) TOSFOS DH Osah Kanah v'Chavertah Lo Kanah

תוספות ד"ה אותה קנה וחברתה לא קנה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Kidushin.)

והא דאמרי' בפ"ק דקדושין (דף כז.) גבי עשר שדות בעשר מדינות החזיק באחת מהן קנה כולן

(a) Implied question: It says in Kidushin (27a) regarding 10 fields in 10 provinces, if one made Chazakah in one of them, he acquired all of them!

התם בנותן לו דמי כולן והכא בנכסי הגר או במתנה

(b) Answer: There, he gives to him the money for all of them. Here, we discuss property of a convert, or a gift;

ואע"ג דאין מחוסרין דמים מכל מקום לא הוי כמכר שנתן לו דמי כולן.

1. Even though money is not lacking, in any case it is not like a sale in which he gave the money for all of them.

8) TOSFOS DH Livnei b'Alma Hu d'Afich

תוספות ד"ה ליבני בעלמא הוא דאפיך

(SUMMARY: Tosfos dispels possible reasons why one might have thought that he acquires.)

ואע"ג דרפק בה פורתא כשבנה יסוד

(a) Implied question: He dug a little when he built the foundation! (Digging even a little is a Chazakah.)

לא מהני מידי אלא בקרקע העומד לחרישה

(b) Answer: [Digging] helps only in land destined to be plowed.

ולא דמי למוצא פלטרין בנויין וסד בהן סיוד אחד דקני

(c) Implied question: Why is this unlike one who found built mansions, and plastered one [coat] of plaster? He acquired!

דהתם משביח הוא בנכסי הגר דהיינו פלטרין אבל הכא מה הן נכסי הגר הוא קרקע והיא לא נשתבחה שאין ראוי לדור שם כל זמן שאין דלתות

(d) Answer: There, he improved property of a convert, i.e. mansions. Here, the property of a convert is land. He did not improve it, for it is not proper to live there as long as there are no doors.

וא"ת והא יש בה גג וראוי ליכנס בה בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים

(e) Question: It has a roof. It is proper to enter it when it is sunny to be shaded from the sun, and in the rain due to the rain!

וי"ל דמ"מ לא חזיא לדירת קבע כל זמן שאין בה דלתות

(f) Answer: In any case, it is not proper for fixed residence as long as there are no doors;

דאדרבה קילקלה דמעיקרא חזיא לזריעה והשתא לא חזיא לזריעה.

1. Just the contrary, he ruined it (the land)! Initially it was proper for seeding, and now it is not proper for seeding!

9) TOSFOS DH ha'Matzi'a Matza'os b'Nichsei ha'Ger Kanah

תוספות ד"ה המציע מצעות בנכסי הגר קנה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only if he spread the mattresses.)

ודוקא הציע אבל הלך בבית או שכב לא קנה

(a) Explanation: This is only if he spread them, but if he walked in a house or lied down, he did not acquire;

ואפי' מצא מטות מוצעות ושכב עליהם משמע דלא קנה דחזקה (הגהה בגליון) חשובה בעינן.

1. Even if he found set beds and lied on them, it connotes that he did not acquire, for we need an esteemed Chazakah.

10) TOSFOS DH Harchitzo v'Sacho

תוספות ד"ה הרחיצו וסכו

(SUMMARY: Tosfos infers that anointing is after bathing.)

בפרק כירה (שבת דף מא.) דאמר רחץ ולא סך מעיקרא ולא גרסינן מעיקרא דהכא משמע דסיכה היא בתר רחיצה

(a) Assertion: In Shabbos (41a), it says "if he bathed and did not anoint initially [with oil, is like water on top of a barrel." The bathing does not help, just like the water does not enter the barrel.] The text [there] should not say "initially", for here it connotes that anointing is after bathing.

דליכא למימר שתי סיכות היו עושין

(b) Suggestion: Perhaps they used to anoint twice (before and after)!

דא"כ אמאי לא חשיב ליה הכא ההיא דקודם רחיצה ומקרא

(c) Rejection: If so, why does it omit here the anointing before bathing?!

דורחצת וסכת אין ראיה

(d) Suggestion: We can learn from [Na'ami's directions to Rus] "bathe and anoint"!

דההיא סיכה איכא למימר במיני בשמים דההיא סיכה ודאי שהיא להתבשם ולריח טוב היא אחר רחיצה שלא יעבירו המים את הבשמים.

(e) Rejection: We can say that that anointing refers to fragrances. Surely that anointing, which was in order to absorb scent, is good after bathing, lest the water remove the fragrances.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF